Седници на собранието на македонски телеком во 2019 година

Датум Настан
15.01.2019 Собрание на Македонски Телеком АД – Скопје
09.05.2019 Годишно собрание на Македонски Телеком АД – Скопје
18.06.2019 Собрание на Македонски Телеком АД – Скопје
24.09.2019 Собрание на Македонски Телеком АД – Скопје

2020 Финансиски настани

Нашиот календар на настани ги содржи сите клучни финансиски настани на Македонски Телеком АД - Скопје (Македонски Телеком) за тековната година.

Датум Настан/Вид на извештај
19.02.2020* Неревидирани финансиски извештаи на Македонски Телеком според Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) и Образложение за работењето за 2019 година до Македонска берза на хартии од вредност.
28.02.2020 Годишна сметка на Македонски Телеком за 2019 година во согласност со усвоените МСФИ објавени во “Службен весник на Република Северна Македонија” и Годишен извештај за оперативното работење за 2019 година до Централен регистар и Управа за јавни приходи.
14.05.2020* Неревидиран биланс на успех на Македонски Телеком според МСФИ и Образложение за работењето за првите три месеци од 2020 година до Македонска берза на хартии од вредност.
30.06.2019 Годишни ревидирани финансиски извештаи на Македонски Телеком за 2019 година во согласност со МСФИ објавени во “Службен весник на Република Северна Македонија” и Годишен извештај за оперативното работење за 2019 година до Централен регистар.
06.08.2020* Неревидирани финансиски извештаи на Македонски Телеком според МСФИ и Образложение за работењето за првата половина од 2020 година до Македонска берза на хартии од вредност.
05.11.2020* Неревидиран биланс на успех на Македонски Телеком според МСФИ и Образложение за работењето за првите девет месеци од 2020 година до Македонска берза на хартии од вредност.

* Датумот подлежи на промена

** Годишниот извештај за работењето и целосните ревидирани финансиски извештаи според МСФИ се објавуваат во рок од 7 дена по усвојувањето од Собранието на акционери до Македонската берза на хартии од вредност

Поврзани материјали

Архива

Годишни извештаи

Годишен извештај за 2019

Контакт

Сектор за корпоративни финансии

E-адреса:IR@telekom.mk

Aдреса:
Кеј 13-ти Ноември бр. 6, 1000 Скопје, Република Северна Македонија