Седници на собранието на македонски телеком во 2019 година

Датум Настан
15.01.2019 Собрание на Македонски Телеком АД – Скопје
09.05.2019 Годишно собрание на Македонски Телеком АД – Скопје
18.06.2019 Собрание на Македонски Телеком АД – Скопје
24.09.2019 Собрание на Македонски Телеком АД – Скопје

2019 Финансиски настани

Нашиот календар на настани ги содржи сите клучни финансиски настани на Македонски Телеком АД - Скопје (Македонски Телеком) за тековната година.

Датум Настан/Вид на извештај
21.02.2019 Неревидирани финансиски извештаи на Македонски Телеком според Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) и Образложение за работењето за 2018 година до Македонска берза на хартии од вредност.
28.02.2019 Годишна сметка на Македонски Телеком за 2018 година во согласност со усвоените МСФИ објавени во “Службен весник на Република Македонија” и Годишен извештај за оперативното работење за 2018 година до Централен регистар и Управа за јавни приходи на РМ.
09.05.2019* Неревидиран биланс на успех на Македонски Телеком според МСФИ и Образложение за работењето за првите три месеци од 2019 година до Македонска берза на хартии од вредност.
30.06.2019 Годишни ревидирани финансиски извештаи на Македонски Телеком за 2018 година во согласност со МСФИ објавени во “Службен весник на Република Македонија” и Годишен извештај за оперативното работење за 2018 година до Централен регистар на РМ.
08.08.2019* Неревидирани финансиски извештаи на Македонски Телеком според МСФИ и Образложение за работењето за првата половина од 2019 година до Македонска берза на хартии од вредност.
07.11.2019* Неревидиран биланс на успех на Македонски Телеком според МСФИ и Образложение за работењето за првите девет месеци од 2019 година до Македонска берза на хартии од вредност.

* Датумот подлежи на промена

** Годишниот извештај за работењето и целосните ревидирани финансиски извештаи според МСФИ се објавуваат во рок од 7 дена по усвојувањето од Собранието на акционери до Македонската берза на хартии од вредност

Поврзани материјали

Архива

Годишни извештаи

Годишен извештај за 2018

Контакт

Сектор за корпоративни финансии

E-адреса:IR@telekom.mk

Aдреса:
Кеј 13-ти Ноември бр. 6, 1000 Скопје, Република Северна Македонија

pageArea reserved, leave empty!!!