Седници на Собранието на Македонски Телеком во 2015 година

Датум Настан
15.04.2015 Годишно Собрание на Македонски Телеком

2015 Финансиски настани

Нашиот календар на настани ги содржи сите клучни финансиски настани на Македонски Телеком АД - Скопје (Македонски Телеком) за тековната година.

Датум Настан/Вид на извештај
25.02.2015* Неконсолидирани и консолидирани неревидирани финансиски извештаи на Македонски Телеком според МСФИ за 2014 година до Македонска берза на хартии од вредност повеќе
28.02.2015 Годишна сметка на Македонски Телеком за 2014 според општо прифатените сметководствени принципи на РМ до Централен регистар и Управа за јавни приходи на РМ  
31.03.2015 Консолидирана годишна сметка за 2014 и извештај за оперативното работење на Групацијата на Македонски Телеком според општо прифатените сметководствени принципи на РМ до Централен регистар на РМ  
13.05.2015* Неконсолидиран и консолидиран неревидиран биланс на успех на Македонски Телеком и анализа на неконсолидираната и консолидираната оперативна добивка изготвени според МСФИ за првото тримесечје од 2015 година до Македонска берза на хартии од вредност  
30.06.2015 Годишни ревидирани финансиски извештаи на Македонски Телеком за 2014 (неконсолидирани и консолидирани) според општо прифатените сметководствени принципи на РМ и МСФИ до Централен регистар на РМ  
06.08.2015* Неконсолидирани и консолидирани неревидирани финансиски извештаи на Македонски Телеком според МСФИ за првата половина од 2015 година до Македонска берза на хартии од вредност  
05.11.2015* Неконсолидиран и консолидиран неревидиран биланс на успех на Македонски Телеком и анализа на неконсолидираната и консолидираната оперативна добивка изготвени според МСФИ за третото тримесечје од 2015 година до Македонска берза на хартии од вредност  

* датумот подлежи на промена

** годишниот извештај за работењето и целосните ревидирани консолидирани и неконсолидирани финансиски извештаи според МСФИ се објавуваат во рок од 7 дена по усвојувањето од Собранието на акционери

Поврзани материјали

Календар на финансиски настани за 2014


Архива

Годишни извештаи

Годишен извештај за 2017

Контакт

Сектор за корпоративни финансии

E-адреса:IR@telekom.mk

Aдреса:
Кеј 13-ти Ноември бр. 6, 1000 Скопје, Република Македонија

pageArea reserved, leave empty!!!