СЕДНИЦИ НА СОБРАНИЕТО НА МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ ВО 2022 ГОДИНА

Датум Настан
25.01.2022 Собрание на Македонски Телеком АД – Скопје
31.05.2022 Годишно собрание на Македонски Телеком АД – Скопје
06.09.2022 Собрание на Македонски Телеком АД – Скопје

2022 Финансиски настани

Нашиот календар на настани ги содржи сите клучни финансиски настани на Македонски Телеком АД - Скопје (Македонски Телеком) за тековната година.

Датум Настан/Вид на извештај
24.02.2022 Неревидирани финансиски извештаи на Македонски Телеком според Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) и Образложение за работењето за 2021 година до Македонска берза на хартии од вредност.
28.02.2022 Годишна сметка на Македонски Телеком за 2021 година во согласност со усвоените МСФИ објавени во “Службен весник на Република Северна Македонија” и Годишен извештај за оперативното работење за 2021 година до Централен регистар.
03.05.2022 Неревидиран биланс на успех на Македонски Телеком според МСФИ и Образложение за работењето за првите три месеци од 2022 година до Македонска берза на хартии од вредност.
31.05.2022 Годишни ревидирани финансиски извештаи на Македонски Телеком за 2021 година според МСФИ до Македонска берза на хартии од вредност.
31.05.2022 Годишен извештај за работењето на Македонски Телеком за 2021 година до Македонска берза на хартии од вредност.
31.05.2022 Годишни ревидирани финансиски извештаи на Македонски Телеком за 2021 година во согласност со МСФИ објавени во “Службен весник на Република Северна Македонија” до Македонска берза на хартии од вредност.
01.08.2022 Неревидирани финансиски извештаи на Македонски Телеком според МСФИ и Образложение за работењето за првата половина од 2022 година до Македонска берза на хартии од вредност.
31.10.2022* Неревидиран биланс на успех на Македонски Телеком според МСФИ и Образложение за работењето за првите девет месеци од 2022 година до Македонска берза на хартии од вредност.

* Датумот подлежи на промена

** Годишниот извештај за работењето и целосните ревидирани финансиски извештаи според МСФИ се објавуваат во рок од 7 дена по усвојувањето од Собранието на акционери до Македонската берза на хартии од вредност, но не подоцна од 31. мај 2022 година.

Поврзани материјали

Архива

Годишни извештаи

Годишен извештај за 2020

Контакт

Сектор за корпоративни финансии

E-адреса:IR@telekom.mk

Aдреса:
Кеј 13-ти Ноември бр. 6, 1000 Скопје, Република Северна Македонија