Календар на настани

2022 ФИНАНСИСКИ НАСТАНИ

Нашиот календар на настани ги содржи сите клучни финансиски настани на Македонски Телеком АД - Скопје (Македонски Телеком) за тековната година.

* Датумот подлежи на промена

** Годишниот извештај за работењето и целосните ревидирани финансиски извештаи според МСФИ се објавуваат во рок од 7 дена по усвојувањето од Собранието на акционери до Македонската берза на хартии од вредност, но не подоцна од 31. мај 2022 година.

Архива

Ви требаат ли повеќе информации?

Берзански информации

ISO СЕРТИФИКАТИ

ГОДИШНИ ИЗВЕШТАИ

Десктоп верзија