Календар на настани

СЕДНИЦИ НА СОБРАНИЕТО НА МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ ВО 2023 ГОДИНА

2024 ФИНАНСИСКИ НАСТАНИ

Нашиот календар на настани ги содржи сите клучни финансиски настани на Македонски Телеком АД - Скопје (Македонски Телеком) за тековната година.

* Датумот подлежи на промена

** Годишниот извештај за работењето вклучително и Прашалниците за примена на Кодекс на корпоративно управување како и целосните ревидирани финансиски извештаи според МСФИ се објавуваат во рок од 7 дена по усвојувањето од Собранието на акционери до Македонската берза на хартии од вредност, но не подоцна од 31. мај 2024 година.

Архива

Ви требаат ли повеќе информации?

Десктоп верзија