СЕДНИЦИ НА СОБРАНИЕТО НА МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ ВО 2021 ГОДИНА

Датум Настан
17.06.2021 Годишно собрание на Македонски Телеком АД – Скопје

2021 Финансиски настани

Нашиот календар на настани ги содржи сите клучни финансиски настани на Македонски Телеком АД - Скопје (Македонски Телеком) за тековната година.

Датум Настан/Вид на извештај
26.02.2021 Неревидирани финансиски извештаи на Македонски Телеком според Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) и Образложение за работењето за 2020 година до Македонска берза на хартии од вредност.
01.03.2021 Годишна сметка на Македонски Телеком за 2020 година во согласност со усвоените МСФИ објавени во “Службен весник на Република Северна Македонија” и Годишен извештај за оперативното работење за 2020 година до Централен регистар и Управа за јавни приходи.
04.05.2021* Неревидиран биланс на успех на Македонски Телеком според МСФИ и Образложение за работењето за првите три месеци од 2021 година до Македонска берза на хартии од вредност.
03.08.2021* Неревидирани финансиски извештаи на Македонски Телеком според МСФИ и Образложение за работењето за првата половина од 2021 година до Македонска берза на хартии од вредност.
01.11.2021* Неревидиран биланс на успех на Македонски Телеком според МСФИ и Образложение за работењето за првите девет месеци од 2021 година до Македонска берза на хартии од вредност.

* Датумот подлежи на промена

** Годишниот извештај за работењето и целосните ревидирани финансиски извештаи според МСФИ се објавуваат во рок од 7 дена по усвојувањето од Собранието на акционери до Македонската берза на хартии од вредност, но не подоцна од 31. мај 2021 година.

Поврзани материјали

Архива

Годишни извештаи

Годишен извештај за 2020

Контакт

Сектор за корпоративни финансии

E-адреса:IR@telekom.mk

Aдреса:
Кеј 13-ти Ноември бр. 6, 1000 Скопје, Република Северна Македонија