27.02.2024 – Објава на измена на понудата за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга на Македонски Телеком АД.
Во врска со предложената измена на понудата за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга, a врз основа на Решението на Агенцијата за електронски комуникации (АЕК) со бр. 1304-79 од 26.02.2024 година и во согласност со релевантните прописи, Македонски Телеком АД ja oбјавува понудата подоле. Измената се однесува на воведување на нов профил од 100/50 Mbps и 200/100 Mbps.

25.08.2023 – Објава на измена на понудата за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга на Македонски Телеком АД.
Во врска со предложената измена на понудата за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга, a врз основа на Решението на Агенцијата за електронски комуникации (АЕК) со бр. 1304-37 од 23.08.2023 година и во согласност со релевантните прописи, Македонски Телеком АД ja oбјавува понудата подоле. Измената се однесува на воведување на нов профил од 500/500 Mbps.

28.02.2023 – Објава на измена на понудата за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга на Македонски Телеком АД.
Во врска со предложената измена на понудата за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга, a врз основа на Решението на Агенцијата за електронски комуникации (АЕК) со бр. 1304-37 од 20.02.2023 година и во согласност со релевантните прописи, Македонски Телеком АД ja oбјавува понудата подоле. Измената се однесува на воведување на нов гигабитен профил од 1/1 Gbps.

30.08.2022 – Објава на измена на понудата за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга на Македонски Телеком АД.
Во врска со предложената измена на понудата за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга, a врз основа на Решението на Агенцијата за електронски комуникации (АЕК) со бр. 1305-191/8 од 29.08.2022 година и во согласност со релевантните прописи, Македонски Телеком АД ja oбјавува понудата подоле. Измената се однесува на воведување на нови профили 60/30 Mbps и 300/100 Mbps.

25.02.2022 – Објава на измена на понудата за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга на Македонски Телеком АД.
Во врска со предложената измена на понудата за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга, a врз основа на Решението на Агенцијата за електронски комуникации (АЕК) со бр. 1305-191/6 од 23.02.2022 година и во согласност со релевантните прописи, Македонски Телеком АД ja oбјавува понудата подоле. Измената се однесува на воведување на нов FTTH профил 40/20 Mbps.

23.12.2021 – Објава на измена на понудата за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга на Македонски Телеком АД.
Во врска со предложената измена на понудата за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга, a врз основа на Решението на Агенцијата за електронски комуникации (АЕК) со бр. 1305-956 од 15.12.2021 година и во согласност со релевантните прописи, Македонски Телеком АД ja oбјавува понудата подоле. Измената се однесува на надоместоците на големопродажните VDSL I FTTH пакети и воведување на два нови FTTH профили 20/20 Mbps и 30/30 Mbps.

31.07.2020 – Објава на измена на понудата за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга на Македонски Телеком АД
Во врска со предложената измена на понудата за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга, a врз основа на Решението на Агенцијата за електронски комуникации (АЕК) со бр. 1302-442 од 30.07.2020 година и во согласност со релевантните прописи, Македонски Телеком АД ja oбјавува понудата подоле. Измената се однесува на надоместоците на големопродажни АДСЛ пакети на барање и промоција на големопродажните FTTH пакети како што е наведено во Додатокот на прилог 7 “Времени понуди”.

05.08.2019 – Објава на измена на понудата за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга на Македонски Телеком АД
Во врска со предложената измена на понудата за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга, a врз основа на Решението на Агенцијата за електронски комуникации (АЕК) со бр. 1304-134 од 31.07.2019 година и во согласност со релевантните прописи, Македонски Телеком АД ja oбјавува понудата подоле. Измената се однесува на Големопродажен АДСЛ пакет на барање и промоција на големопродажните FTTH пакети како што е наведено во Додатокот на прилог 7 “Времени понуди”.

03.06.2019 – Објава на измена на понудата за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга на Македонски Телеком АД
Во врска со предложената измена на понудата за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга, a врз основа на Решението на Агенцијата за електронски комуникации (АЕК) со бр. 1304-134 од 31.05.2019 година и во согласност со релевантните прописи, Македонски Телеком АД ja oбјавува понудата подоле. Измената се однесува на зголемување на брзината за интернет пристап од 60/60 Mbps на 100/100 Mbps.

27.03.2019 – Објава на измена на понудата за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга на Македонски Телеком АД
Во врска со предложената измена на понудата за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга, a врз основа на Решението на Агенцијата за електронски комуникации (АЕК) со бр. 1304-134 од 25.03.2019 година и во согласност со релевантните прописи, Македонски Телеком АД ja oбјавува понудата подоле. Оваа измена содржи нови големопродажни пакети со брзина на пристап 40/5 Mbps и 200/200 Mbps.

28.02.2019 – Објава на измена на понудата за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга на Македонски Телеком АД
Во врска со предложената измена на понудата за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга, a врз основа на Решението на Агенцијата за електронски комуникации (АЕК) со бр. 1304-134 од 27.02.2019 година и во согласност со релевантните прописи, Македонски Телеком АД ja oбјавува понудата подоле. Оваа измена содржи нови големопродажни пакети со брзина на пристап 15/1 Mbps, 20/5 Mbps, 30/5 Mbps и 60/10 Mbps, како и намалување на месечните надоместоци за одредени големопродажни пакети.

26.11.2018 – Објава на измена на понудата за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга на Македонски Телеком АД
Во врска со предложената измена на понудата за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга, a врз основа на Решението на Агенцијата за електронски комуникации (АЕК) со бр. 1304-1054 од 23.11.2018 година и во согласност со релевантните прописи, Македонски Телеком АД ja oбјавува понудата подоле. Оваа измена содржи промоција на големопродажните FTTH пакети како што е наведено во Додатокот на прилог 7 “Времени понуди”. 

18.04.2018 – Објава на измена на понудата за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга на Македонски Телеком АД
Во врска со предложената измена на понудата за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга, a врз основа на Решението на Агенцијата за електронски комуникации (АЕК) со бр. 1304-468 од 16.04.2018 година и во согласност со релевантните прописи, Македонски Телеком АД ja oбјавува понудата подоле. Оваа измена содржи промена на еднократен надомест за погрешно пријавување на пречки за големопродажна битстрим услуга.

27.11.2017 – Објава на измена на понудата за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга на Македонски Телеком АД
Во врска со предложената измена на понудата за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга, a врз основа на Решението на Агенцијата за електронски комуникации (АЕК) со бр. 1302-50/10 од 24.11.2017 година и во согласност со релевантните прописи, Македонски Телеком АД ja oбјавува понудата подоле. Оваа измена содржи нови големопродажни пакети со брзина на пристап 20/1 Mbps и 100/100 Mbps како и укинување на неколку големопродажни интернет пакети на ниво 4 (препродажба) заради повлекување на малопродажната понуда на Македонски Телеком АД на неколку пристапни брзини.

31.10.2017 – Објава на измена на понудата за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга на Македонски Телеком АД
Во врска со предложената измена на понудата за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга, a врз основа на Решението на Агенцијата за електронски комуникации (АЕК) со бр. УП1 1405-50/8 од 30.10.2017 година и во согласност со релевантните прописи, Македонски Телеком АД ja oбјавува понудата подоле. Оваа измена содржи времена понуда која се однесува на големопродажни FTTH пакети со брзина на пристап 300/300 Mbps и е валидна до 31.12.2017.

18.09.2017 – Објава на измена на понудата за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга на Македонски Телеком АД
Во врска со предложената измена на понудата за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга, a врз основа на Решението на Агенцијата за електронски комуникации (АЕК) со бр. УП1 1303-2269-1095 од 12.09.2017 година и во согласност со релевантните прописи, Македонски Телеком ja oбјавува понудата подоле. Оваа измена содржи промени кои се однесуваат на воведување на VDSL Vectoring технологија.

06.03.2017 – Објава на измена на понудата за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга на Македонски Телеком АД
Во врска со предложената измена на понудата за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга, a врз основа на Решението на Агенцијата за електронски комуникации (АЕК) со бр. УП1 1304-361 од 01.03.2017 година и во согласност со релевантните прописи, Македонски Телеком ja oбјавува понудата подоле. Оваа измена содржи измени кои се однесуваат на тестирана корисничка опрема (CPE):

01.01.2017 – Објава на измена на понудата за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга на Македонски Телеком АД
Во врска со предложената измена на понудата за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга, a врз основа на Решението на Агенцијата за електронски комуникации (АЕК) со бр. УП1 1303-14 од 28.12.2016 година и во согласност со релевантните прописи, Македонски Телеком ja oбјавува понудата подоле. Оваа измена содржи измени кои се однесуваат на нова понуда за FTTH големопродажен пакет со брзина од 300/300 Mbps:

01.02.2016 – Објава на измена на понудата за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга на Македонски Телеком АД
Во врска со предложената измена на понудата за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга, a врз основа на Решението на Агенцијата за електронски комуникации (АЕК) со бр.1302-14 од 29.01.2016 година и во согласност со релевантните прописи, Македонски Телеком ja oбјавува понудата подоле. Оваа измена содржи измени кои се однесуваат на времена понуда за FTTH големопродажни пакети:

30.04.2015 – Објава на измена на понудата за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга на Македонски Телеком АД
Во врска со предложената измена на понудата за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга, a врз основа на Решението на Агенцијата за електронски комуникации (АЕК) со бр.1302-302 од 22.04.2015 година доставено на ден 28.04.2015 година и во согласност со релевантните прописи, Македонски Телеком ja oбјавува понудата подоле. Оваа измена содржи измени кои се однесуваат на терминалната опрема:

03.04.2015 – Објава на измена на понудата за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга на Македонски Телеком АД
Во врска со предложената измена на понудата за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга, a врз основа на Решението на Агенцијата за електронски комуникации (АЕК) со бр.1302-857/2 од 26.03.2015 година доставено на ден 30.03.2015 година и во согласност со релевантните прописи, Македонски Телеком ja oбјавува понудата подоле. Оваа измена содржи измена на големопродажните битстрим пакети за деловни корисници:

09.03.2015 – Објава на измена на понудата за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга на Македонски Телеком АД
Во врска со предложената измена на понудата за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга, a врз основа на Решението на Агенцијата за електронски комуникации (АЕК) со бр.0201-450/3 од 04.03.2015 година и во согласност со релевантните прописи, Македонски Телеком ja oбјавува понудата подоле. Оваа измена го содржи усогласувањето со Правилникот за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга и воведувањето на услуга за битстрим пристап преку оптичка мрежа:

02.06.2014 – Објава на измена на понудата за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга на Македонски Телеком АД
Во врска со предложената измена на понудата за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга, a врз основа на Решението на Агенцијата за електронски комуникации (АЕК) со бр.0201-51 УП од 29.05.2014 година и во согласност со релевантните прописи, Македонски Телеком ja oбјавува понудата подоле. Оваа измена го содржи воведувањето на големопродажен АДСЛ пакет на барање 3.

13.02.2014 – Објава на измена на понудата за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга на Македонски Телеком АД

Во врска со предложената измена на понудата за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга, a врз основа на Решението на Агенцијата за електронски комуникации (АЕК) со бр.0201-51 УП од 11.02.2014 година и во согласност со релевантните прописи, Македонски Телеком ja oбјавува понудата подоле. Оваа измена го содржи изменувањето на месечниот надомест за Виртуелен канал за IPTV, во согласност со ажурираните трошоци за IPTV услугата со LRIC Тop-Дown моделот на Македонски Телеком АД.

04.10.2013 – Објава на измена на понудата за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга на Македонски Телеком АД
Во врска со предложената измена на понудата за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга, a врз основа на Решението на Агенцијата за електронски комуникации (АЕК) со бр.0201-790 УП од 30.09.2013 година и во согласност со релевантните прописи, Македонски Телеком ja oбјавува понудата подоле. Оваа измена го содржи воведувањето на големопродажни АДСЛ пакети на барање за 3 дена и 7 дена, во согласност со последната измена на малопродажното портфолио на Македонски Телеком АД.

03.09.2013 – Објава на измена на понудата за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга на Македонски Телеком АД
Во врска со предложената измена на понудата за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга, a врз основа на Решението на Агенцијата за електронски комуникации (АЕК) со бр.0201-790 УП од 29.08.2013 доставено до Македонски Телеком на 30.08.2013 и во согласност со релевантните прописи, Македонски Телеком ja oбјавува понудата подоле. Оваа измена го содржи воведувањето на големопродажниот АДСЛ пакет за тестирање или период за тестирање на широкопојасниот интернет, според последната измена на малопродажното портфолио на Македонски Телеком АД..

25.02.2013 – Објава на измена на понудата за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга на Македонски Телеком АД
Во врска со предложената измена на понудата за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга, a врз основа на Решението на Агенцијата за електронски комуникации (АЕК) со бр.0201-149 УП од 20.02.2013 доставено до Македонски Телеком на 21.02.2013 и во согласност со релевантните прописи, Македонски Телеком ja oбјавува понудата подоле. Оваа измена ги содржи променетите услови за деловните пакети за битстрим пристап, според последната измена на малопродажното портфолио на Македонски Телеком АД..

04.12.2012 – Објава на измена на понудата за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга на Македонски Телеком АД
Во врска со предложената измена на понудата за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга, a врз основа на Решението на Агенцијата за електронски комуникации (АЕК) со бр.02-782/13 од 27.11.2012 доставено до Македонски Телеком на 27.11.2012 и во согласност со релевантните прописи, Македонски Телеком ja oбјавува понудата подоле. Оваа измена ги содржи резултатите од Финалниот документ за резултатите од моделирање на Bottom – Up LRIC за битстрим услуги во Република македонија од 16 Октомври 2012 година.

18.09.2012 – Објава на измена на понудата за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга на Македонски Телеком АД
Во врска со предложената измена на понудата за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга, a врз основа на Решението на Агенцијата за електронски комуникации (АЕК) со бр.02-782/11 од 14.09.2012 доставено до Македонски Телеком на 17.09.2012 и во согласност со релевантните прописи, Македонски Телеком oбјавува:

18.06.2012 – Објава на измена на понудата за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга на Македонски Телеком АД
Во врска со предложената измена на понудата за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга, a врз основа на Решението на Агенцијата за електронски комуникации (АЕК) со бр.02-782/8 од 14.06.2012 доставено до Македонски Телеком на 18.06.2012 и во согласност со релевантните прописи, Македонски Телеком oбјавува:

10.04.2012 – Објава на измена на понудата за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга на Македонски Телеком АД
Во врска со предложената измена на понудата за битстрим пристап и препродажба на бистрим услуга, a врз основа на Решението на Агенцијата за електронски комуникации (АЕК) со бр.02-782/6 од 06.04.2012 доставено до Македонски Телеком на 09.04.2012 и во согласност со релевантните прописи, Македонски Телеком oбјавува:

19.03.2012 – Објава на измена на понудата за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга на Македонски Телеком АД
Во врска со предложената измена на понудата за битстрим пристап и препродажба на бистрим услуга, a врз основа на Решението на Агенцијата за електронски комуникации (АЕК) со бр.02-505/3 од 15.03.2012 доставено до Македонски Телеком на 16.03.2012 и во согласност со релевантните прописи, Македонски Телеком oбјавува:

23.01.2012 – Објава на измена на понудата за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга на Македонски Телеком АД
Во врска со предложената измена на понудата за битстрим пристап и препродажба на бистрим услуга, a врз основа на Решението на Агенцијата за електронски комуникации (АЕК) со бр.03-230/1 од 16.01.2012 доставено до Македонски Телеком на 17.01.2012 и во согласност со релевантните прописи, Македонски Телеком oбјавува:

05.12.2011 – Објава на измена на понудата за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга на Македонски Телеком АД
Во врска со предложената измена на понудата за битстрим пристап и препродажба на бистрим услуга, a врз основа на Решението на Агенцијата за електронски комуникации (АЕК) со бр.03-4212/2 од 01.12.2011 доставено до Македонски Телеком на 01.12.2011 и во согласност со релевантните прописи, Македонски Телеком oбјавува:

19.04.2011 – Објава на измена на понудата за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга на Македонски Телеком АД
Во врска со предложената измена на понудата за битстрим пристап и препродажба на бистрим услуга, a врз основа на Решението на Агенцијата за електронски комуникации (АЕК) со бр. 02-299/5 од 05.04.2011 доставено до Македонски Телеком на 14.04.2011 и во согласност со релевантните прописи, Македонски Телеком oбјавува:

22.11.2010 – Објава на измена на понудата за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга на Македонски Телеком АД
Во врска со предложената измена на понудата за битстрим пристап и препродажба на бистрим услуга, a врз основа на Решенијата на Агенцијата за електронски комуникации (АЕК) со бр. 03-2871/7 од 12.11.2010 и Решение со бр.03-2871/5 од 10.09.2010 , во согласност со релевантните прописи, Македонски Телеком објавува :

25.05.2010 – Објава на измена на понудата за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга на Македонски Телеком АД
Во врска со предложената измена на понудата за битстрим пристап и препродажба на бистрим услуга, a врз основа на Решение бр. 03-2871/2 на Агенцијата за електронски комуникации (АЕК) доставено до Македонски Телеком на ден 19.05.2010 година, во согласност со релевантните прописи, Македонски Телеком објавува дека во точка 8.б) од Понудата се менува Надоместот за Преселба на големопродажниот АДСЛ пакет Направи сам на друга телефонска линија која е во сопственост на истиот краен корисник и истиот изнесува 297 денари.

30.11.2009 – Објава на измена на понудата за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга на Македонски Телеком АД
Во врска со предложената измена на понудата за битстрим пристап и препродажба на бистрим услуга, a врз основа на Решение бр. 02-1226/11 на Агенцијата за електронски комуникации (АЕК), во согласност со релевантните прописи, Македонски Телеком објавува :

07.07.2009. Македонски Телеком ја објавува својата Понуда за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга, во согласност со Одобрението на Агенцијата за електронски комуникации број 03-1226/7 од 01.07.2009 доставено до Македонски Телеком на ден 02.07.2009 под бр. 141496/5. Истата произлегува од обврските Правилникот за обезбедување на битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга.

Десктоп верзија