Главен извршен директор

Со исклучок на овластувањата за кои со Законот за трговски друштва и со Статутот изречно е определено дека ги врши Одборот на директори или Собранието, избраниoт Извршeн член на Одборот на директори како Главен извршен директор на Друштвото го води и е одговорен за работењето на Друштвото и има најшироки овластувања да ги врши сите работи сврзани со раководењето, примената на законите и другите прописи, извршувањето на секојдневните активности на Друштвото и да дејствува во сите околности во името на Друштвото, во рамките на ограничувањата утврдени од страна на Одборот на директори или Статутот.

  • Одборот на директори го именува и разрешува Главниот извршен директор на Македонски Телеком АД - Скопје кој е извршен член на Одборот на директори.
  • Правата и обврските на Главниот извршен директор, во согласност со Законот за трговски друштва, се регулирани во Статутот на Македонски Телеком АД - Скопје.

Ви требаат ли повеќе информации?

Десктоп верзија