Со Статутот на Македонски Телеком АД – Скопје се уредуваат:

  1. 1. Фирмата и седиштето на Друштвото,
  2. 2. Предметот на работење на Друштвото,
  3. 3. Прашања во врска со износот на основната главнина на Друштвото,
  4. 4. Органите за управување и раководење на Друштвото,
  5. 5. Општите акти и постапката за нивно донесување,
  6. 6. Номиналната вредност на акциите, бројот на акции од секој род и класа, правата, обврските, ограничувањата и погодностите,
  7. 7. Постапката за свикување и одржување на Собранието на Друштвото,
  8. 8. Други прашања од значење за Друштвото.

Покрај овие одредби, Статутот содржи и одредби за прашањата коишто, во согласност со Законот за трговски друштва, се уредуваат со Статутот.

Статутот содржи и други одредби значајни за Друштвото кои не се забранети со закон.

Годишни извештаи

Годишен извештај за 2020

Контакт

Сектор за корпоративни финансии

E-адреса:IR@telekom.mk

Aдреса:
Кеј 13-ти Ноември бр. 6, 1000 Скопје, Република Северна Македонија