Статут

Со Статутот на Македонски Телеком АД – Скопје се уредуваат:

  1. Фирмата и седиштето на Друштвото,
  2. Предметот на работење на Друштвото,
  3. Прашања во врска со износот на основната главнина на Друштвото,
  4. Органите за управување и раководење на Друштвото,
  5. Општите акти и постапката за нивно донесување,
  1. Номиналната вредност на акциите, бројот на акции од секој род и класа, правата, обврските, ограничувањата и погодностите,
  2. Постапката за свикување и одржување на Собранието на Друштвото,
  3. Други прашања од значење за Друштвото.

Покрај овие одредби, Статутот содржи и одредби за прашањата коишто, во согласност со Законот за трговски друштва, се уредуваат со Статутот.

Статутот содржи и други одредби значајни за Друштвото кои не се забранети со закон.

Ви требаат ли повеќе информации?

Десктоп верзија