Македонски Телеком АД - Скопје е акционерско друштво за електронски комуникации со едностепен систем на управување.

Во согласност со Законот за трговски друштва и Статутот на Македонски Телеком АД - Скопје, Собранието, Одборот на директори и Извршните членови на Одборот на директори како Главен извршен директор и Главен оперативен директор на Друштвото се овластени да донесуваат одлуки во рамки на нивната надлежност.

Годишни извештаи

Годишен извештај за 2015

Контакт

Сектор за корпоративни финансии

E-адреса:IR@telekom.mk

Aдреса:
Кеј 13-ти Ноември бр. 6, 1000 Скопје, Република Македонија

pageArea reserved, leave empty!!!