Структура на Македонски Телеком

Македонски Телеком АД - Скопје е акционерско друштво за електронски комуникации со едностепен систем на управување.

Во согласност со Законот за трговски друштва и Статутот на Македонски Телеком АД - Скопје, Собранието, Одборот на директори и Извршниoт член на Одборот на директори, како Главен извршен директор на Друштвото, се овластени да донесуваат одлуки во рамки на нивната надлежност.

Ви требаат ли повеќе информации?

Берзански информации

ISO СЕРТИФИКАТИ

ГОДИШНИ ИЗВЕШТАИ

Десктоп верзија