Македонски Телеком АД - Скопје е акционерско друштво за електронски комуникации со едностепен систем на управување.

Во согласност со Законот за трговски друштва и Статутот на Македонски Телеком АД - Скопје, Собранието, Одборот на директори и Извршниoт член на Одборот на директори, како Главен извршен директор на Друштвото, се овластени да донесуваат одлуки во рамки на нивната надлежност.

Годишни извештаи

Годишен извештај за 2020

Контакт

Сектор за корпоративни финансии

E-адреса:IR@telekom.mk

Aдреса:
Кеј 13-ти Ноември бр. 6, 1000 Скопје, Република Северна Македонија