Структура на Македонски Телеком

Македонски Телеком АД - Скопје е акционерско друштво за електронски комуникации со едностепен систем на управување.

Во согласност со Законот за трговски друштва и Статутот на Македонски Телеком АД - Скопје, Собранието, Одборот на директори и Извршниoт член на Одборот на директори, како Главен извршен директор на Друштвото, се овластени да донесуваат одлуки во рамки на нивната надлежност.

Ви требаат ли повеќе информации?

Десктоп верзија