Информации

17.09.2021

Продолжува модернизацијата на мобилната мрежа на Телеком

Ги известуваме корисниците дека заради уште подобро корисничко искуство, продолжуваме со модернизација на мобилната мрежа.

27.08.2021

Исплата на дивиденда

Собранието на Македонски Телеком АД – Скопје, на својата годишна седница одржана на ден 17.06.2021 година, ја усвои Одлуката за исплата на дивиденда на Друштвото за 2020 година и утврдување на дивиденден календар.

13.08.2021

Модернизација на мобилната мрежа

Ги известуваме корисниците дека заради уште подобро корисничко искуство, во наредниот период ќе се врши модернизација на мобилната мрежа на Македонски Телеком.

19.07.2021

Промена на броевите на денарските и девизните сметки на Македонски Телеком во Охридска банка

Ги информираме корисниците дека со присоединувањето на Охридска банка АД Скопје кон Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје

17.05.2021

Јавен повик за свикување на Годишно Собрание на Македонски Телеком АД – Скопје 17-06-2021

Согласно Законот за трговски друштва и Статутот на Македонски Телеком АД - Скопје (Друштвото), како и Одлуката на Одборот на директори за свикување на Годишно Собрание на Друштвото со Јавен повик, се објавува:

1234 ... 102

Согласно член 460-г од Законот за трговските друштва, Македонски Телеком АД – Скопје (во понатамошниот текст: “Македонски Телеком” или “Друштвото”) известува дека со Одлука на Одборот на директори на Македонски Телеком донесена на редовниот состанок на 22.03.2023 година, одобрено е склучување на Рамковен договор за соработка и услуги за PSL од деловен центар за компетенции со Маѓар Телеком, како зделка со заинтересирана страна со оглед дека Маѓар Телеком е единствен акционер на Каменимост Комуникации АД, акционер кој поседува 56,67% од вкупниот број на акции со право на глас издадени од Македонски Телеком.

 

Овој  договор е склучен на ден 20.10.2023 година за период од 4 години заклучно до 31.12.2026 година со цел да овозможи поддршка на услуги од PSL Int во врска со PSL Int BCC услуги.

Вредноста на договорот е до 60.000 евра, а неговата реализација и соодветните исплати од страна на Македонски Телеком кон Маѓар Телеком ќе се вршат до 31 декември 2026 година.


Десктоп верзија