Бесплатна e-адреса

Лозинката треба да содржи од 4 до 15 карактери

За лозинка како карактери може да се употребат броеви, латинични букви и знаците '-', '_' и '.'

За корисничко име како карактери може да се употребат броеви, латинични букви и знакот '_'

Изјавувам дека ги прочитав условите за користење на е-маил сервисот на Македонски Телеком и со истите се согласувам и ги прифаќам