ДОКУМЕНТИ, МАТЕРИЈАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИ ОДЛУКИ ЗА СЕДНИЦАТА НА СОБРАНИЕТО

 1. Предлог Одлука за усвојување на Годишната сметка на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2011 година во согласност со општо прифатените сметководствени принципи во Република Македонија;
  1. Годишната сметка на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2011 година во согласност со општо прифатените сметководствени принципи во Република Македонија;
 2. Предлог Одлука за усвојување на Консолидираната Годишна сметка на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2011 година во согласност со општо прифатените сметководствени принципи во Република Македонија;
  1. Консолидираната Годишна сметка на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2011 година во согласност со општо прифатените сметководствени принципи во Република Македонија;
 3. Предлог Одлука за усвојување на ревидираните Финансиски извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2011 година во согласност со општо прифатените сметководствени принципи во Република Македонија;
  1. Ревидираните Финансиски извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2011 година во согласност со општо прифатените сметководствени принципи во Република Македонија;
 4. Предлог Одлука за усвојување на ревидираните Финансиски извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2011 година според Меѓународните стандарди за финансиско известување;
  1. Ревидирани Финансиски извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2011 година според Меѓународните стандарди за финансиско известување;
 5. Предлог Одлука за усвојување на ревидираните Консолидирани Финансиски извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2011 година според Меѓународните стандарди за финансиско известување;
  1. Ревидирани Консолидирани Финансиски извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2011 година според Меѓународните стандарди за финансиско известување;
 6. Предлог Одлука за усвојување на Годишен извештај за работењето на Друштвото за 2011 година;
  1. Годишен извештај за работењето на Групацијата на Македонски Телеком АД Скопје во 2011 година;
 7. Предлог Одлука за распоредување на нето добивката на Друштвото за 2011 година;
 8. Предлог Одлука за исплата на дивиденда на Друштвото за 2011 година;
 9. Предлог Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори на Друштвото за 2011 година;
 10. Предлог Одлука за за усвојување на Годишен извештај за работењето на Секторот за интерна ревизија на ниво на Групација на Друштвото за 2011 година;
  1. Годишен извештај за работењето на Секторот за интерна ревизија на ниво на Групација на Друштвото за 2011 година;
 11. Предлог Одлука за избор на членови на Одборот на директори на Друштвото;
  1. Предлог за кандидати за нови Неизвршни членови на Одборот на директори на Македонски Телеком АД – Скопје;
  2. Биографија на Томас Панханс – кандидат за нов неизвршен член на Одборот на директори на Македонски Телеком АД - Скопје;
  3. Биографија на Сузане Крогман – кандидат за нов неизвршен член на Одборот на директори на Македонски Телеком АД – Скопје.
  4. Оставка од Гунтер Мосал од позицијата на Неизвршен член на Одборот на директори на Македонски Телеком АД – Скопје
  5. Оставка од Клаус Ничке од позицијата на Неизвршен член на Одборот на директори на Македонски Телеком АД – Скопје
Десктоп верзија