ДОКУМЕНТИ, МАТЕРИЈАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИ ОДЛУКИ ЗА СЕДНИЦАТА НА СОБРАНИЕТО

 1. Предлог Одлука за усвојување на Годишната сметка на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2014 година во согласност со општо прифатените сметководствени принципи во Република Македонија;
  1. Годишната сметка на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2014 година во согласност со општо прифатените сметководствени принципи во Република Македонија;
 2. Предлог Одлука за усвојување на Консолидираната Годишна сметка на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2014 година во согласност со општо прифатените сметководствени принципи во Република Македонија;
  1. Консолидираната Годишна сметка на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2014 година во согласност со општо прифатените сметководствени принципи во Република Македонија;
 3. Предлог Одлука за усвојување на ревидираните Финансиски извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2014 година во согласност со општо прифатените сметководствени принципи во Република Македонија;
  1. Ревидираните Финансиски извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2014 година во согласност со општо прифатените сметководствени принципи во Република Македонија;
 4. Предлог Одлука за усвојување на ревидираните Финансиски извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2014 година во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување;
  1. Ревидирани Финансиски извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2014 година во согласност со  Меѓународните стандарди за финансиско известување;
 5. Предлог Одлука за усвојување на ревидираните Консолидирани Финансиски извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2014 година во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување;
  1. Ревидирани Консолидирани Финансиски извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2014 година во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување;
 6. Предлог Одлука за усвојување на Годишен извештај за работењето на Друштвото за 2014 година
  1. Годишен извештај за работењето на Друштвото за 2014 година;
 7. Предлог Одлука за одобрување на склучување на Рамковен договор за заем помеѓу Македонски Телеком и Т-Мобиле Македонија, како зделка со заинтересирана страна;
  1. Поднесок по Предлог Одлука за одобрување на склучување на Рамковен договор за заем помеѓу Македонски Телеком и Т-Мобиле Македонија, како зделка со заинтересирана страна;
 8. Предлог Одлука за распоредување на нето добивката на Друштвото за 2014 година;
 9. Предлог Одлука за исплата на дивиденда на Друштвото за 2014 година и утврдување на дивиденден календар;
 10. Предлог Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори на Друштвото за 2014 година;
 11. Предлог Одлука за усвојување на Годишен извештај за работењето на Секторот за интерна ревизија на Друштвото за 2014 година;
  1. Годишен извештај за работењето на Секторот за интерна ревизија на Друштвото за 2014 година;
 12. Предлог Одлука за избор на членови на Одборот на директори на Друштвото
  1. Биографија на Панче Кралев – кандидат за нов неизвршен член на Одборот на директори на Македонски Телеком АД – Скопје ;
  2. Биографија на Небојша Стајковиќ – кандидат за нов неизвршен член на Одборот на директори на Македонски Телеком АД – Скопје;
  3. Биографија на Мелинда Модок – кандидат за нов неизвршен член на Одборот на директори на Македонски Телеком АД – Скопје;
  4. Биографија на Петер Жом – кандидат за нов независен член на Одборот на директори на Македонски Телеком АД Скопје;
  5. Оставка од Томас Панханс од позицијата неизвршен член на Одборот на директори на Македонски Телеком АД - Скопје

Ви требаат ли повеќе информации?

Десктоп верзија