ДОКУМЕНТИ, МАТЕРИЈАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИ ОДЛУКИ ЗА СЕДНИЦАТА НА СОБРАНИЕТО

 1. Предлог Одлука за усвојување на Годишната сметка на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2017 година во согласност со усвоените меѓународни стандарди за финансиско известување објавени во "Службен весник на Република Македонија"
  1. Годишна сметка на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2017 година
 2. Предлог Одлука за усвојување на ревидираните Финансиски извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2017 година во согласност со усвоените меѓународни стандарди за финансиско известување објавени во "Службен весник на Република Македонија"
  1. Ревидирани Финансиски извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2017 година во согласност со усвоените меѓународни стандарди за финансиско известување објавени во "Службен весник на Република Македонија"
 3. Предлог Одлука за усвојување на ревидираните Финансиски извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2017 година во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување
  1. Ревидирани Финансиски извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2017 година во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување
 4. Предлог Одлука за усвојување на Годишен извештај за работењето на Друштвото за 2017 година
  1. Годишен извештај за работењето на Друштвото за 2017 година
 5. Предлог Одлука за распоредување на нето добивката на Друштвото за 2017 година
 6. Предлог Одлука за исплата на дивиденда на Друштвото за 2017 година и утврдување на дивиденден календар
 7. Предлог Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори на Друштвото за 2017 година
  1. Информација за учество на членовите на Одборот на директори на состаноците одржани во 2017 година
 8. Предлог Одлука за усвојување на Годишен извештај за работењето на Секторот за интерна ревизија на Друштвото за 2017 година
  1. Годишен извештај за работењето на Секторот за интерна ревизија на Друштвото за 2017 година

Ви требаат ли повеќе информации?

Десктоп верзија