ДОКУМЕНТИ, МАТЕРИЈАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИ ОДЛУКИ ЗА СЕДНИЦАТА НА СОБРАНИЕТО

 1. Предлог Одлука за усвојување на Годишната сметка на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2020 година во согласност со усвоените меѓународни стандарди за финансиско известување објавени во "Службен весник на Република Северна Македонија";
  1. Годишна сметка на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2020 година;
 2. Предлог Одлука за усвојување на ревидираните Финансиски извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2020 година во согласност со усвоените меѓународни стандарди за финансиско известување објавени во "Службен весник на Република Северна Македонија";
  1. Ревидирани Финансиски извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2020 година во согласност со усвоените меѓународни стандарди за финансиско известување објавени во "Службен весник на Република Северна Македонија";
 3. Предлог Одлука за усвојување на ревидираните Финансиски извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2020 година во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување;
  1. Ревидирани Финансиски извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2020 година во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување;
 4. Предлог Одлука за усвојување на Годишен извештај за работењето на Друштвото за 2020 година;
  1. Годишен извештај за работењето на Друштвото за 2020 година;
 5. Предлог Одлука за распоредување на нето добивката на Друштвото за 2020 година;
 6. Предлог Одлука за исплата на дивиденда на Друштвото за 2020 година и утврдување на дивиденден календар;
 7. Предлог Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори на Друштвото за 2020 година;
 8. Предлог Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Секторот за интерна ревизија на Друштвото за 2020 година;
  1. Годишен извештај за работењето на Секторот за интерна ревизија на Друштвото за 2020 година;
 9. Предлог Одлука за избор на овластен Ревизор за ревизија на Финансиските извештаи на Друштвото за 2021 година;

Ви требаат ли повеќе информации?

Десктоп верзија