ДОКУМЕНТИ, МАТЕРИЈАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИ ОДЛУКИ ЗА СЕДНИЦАТА НА СОБРАНИЕТО

 1. Предлог Одлука за усвојување на Годишната сметка на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2016 година во согласност со општо прифатените сметководствени принципи во Република Македонија
  1. Годишна сметка на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2016 година во согласност со општо прифатените сметководствени принципи во Република Македонија
 2. Предлог Одлука за усвојување на ревидираните Финансиски извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2016 година во согласност со општо прифатените сметководствени принципи во Република Македонија;
  1. Ревидирани Финансиски извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2016 година во согласност со општо прифатените сметководствени принципи во Република Македонија;
 3. Предлог Одлука за усвојување на ревидираните Финансиски извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2016 година во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување;
  1. Ревидирани Финансиски извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2016 година во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување;
 4. Предлог Одлука за усвојување на Годишен извештај за работењето на Друштвото за 2016 година;
  1. Годишен извештај за работењето на Друштвото за 2016 година;
 5. Предлог Одлука за распоредување на нето добивката на Друштвото за 2016 година;
 6. Предлог Одлука за исплата на дивиденда на Друштвото за 2016 година и утврдување на дивиденден календар;
 7. Предлог Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори на Друштвото за 2016 година;
  1. Информација за учество на членовите на Одборот на директори на состаноците одржани во 2016 година
 8. Предлог Одлука за усвојување на Годишен извештај за работењето на Секторот за интерна ревизија на Друштвото за 2016 година;
  1. Годишен извештај за работењето на Секторот за интерна ревизија на Друштвото за 2016 година;
 9. Предлог Одлука за избор на членови на Одборот на директори на Друштвото;
  1. дополнета Предлог Одлука за избор на членови на Одборот на директори на Друштвото;
  2. Предлог за избор на членови на Одборот на директори на Друштвото;
  3. Биографија на Павел Хадрболец;
  4. Оставка од Валтер Голдениц;
  5. Оставка од Атила Кесег;
  6. Предлог за избор на член на Одборот на директори на Македонски Телеком АД – Скопје;
  7. Биографија на Андреас Елснер;
 10. Предлог Одлука за определување на нов месечен надоместок на членовите на Одборот на директори на Друштвото
  1. Предлог за определување на нов месечен надоместок на членовите на Одборот на директори на Друштвото;
  2. Одлука за определување на месечниот надоместок на членовите на Одборот на директори донесена од Собранието на 18.12.2007;

Ви требаат ли повеќе информации?

Десктоп верзија