ДОКУМЕНТИ, МАТЕРИЈАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИ ОДЛУКИ ЗА СЕДНИЦАТА НА СОБРАНИЕТО

 1. Предлог Одлука за усвојување на Годишната сметка на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2013 година во согласност со општо прифатените сметководствени принципи во Република Македонија;
  1. Годишната сметка на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2013 година во согласност со општо прифатените сметководствени принципи во Република Македонија;
 2. Предлог Одлука за усвојување на Консолидираната Годишна сметка на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2013 година во согласност со општо прифатените сметководствени принципи во Република Македонија;
  1. Консолидираната Годишна сметка на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2013 година во согласност со општо прифатените сметководствени принципи во Република Македонија;
 3. Предлог Одлука за усвојување на ревидираните Финансиски извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2013 година во согласност со општо прифатените сметководствени принципи во Република Македонија;
  1. Ревидираните Финансиски извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2013 година во согласност со општо прифатените сметководствени принципи во Република Македонија;
 4. Предлог Одлука за усвојување на ревидираните Финансиски извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2013 година во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување;
  1. Ревидирани Финансиски извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2013 година во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување;
 5. Предлог Одлука за усвојување на ревидираните Консолидирани Финансиски извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2013 година во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување;
  1. Ревидирани Консолидирани Финансиски извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2013 година во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување;
 6. Предлог Одлука за усвојување на Годишен извештај за работењето на Друштвото за 2013 година;
  1. Годишен извештај за работењето на Друштвото за 2013 година;
 7. Предлог Одлука за распоредување на нето добивката на Друштвото за 2013 година;
 8. Предлог Одлука за исплата на дивиденда на Друштвото за 2013 година;
 9. Предлог Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори на Друштвото за 2013 година;
 10. Предлог Одлука за усвојување на Годишен извештај за работењето на Секторот за интерна ревизија на Друштвото за 2013 година;
  1. Годишен извештај за работењето на Секторот за интерна ревизија на Друштвото за 2013 година;
 11. Предлог Одлука за избор на членови на Одборот на директори на Друштвото;
  1. Предлог за кандидати за нови членови на Одборот на директори на Македонски Телеком АД – Скопје
  2. Оставка од Јанош Сабо од позицијата Неизвршен член на Одборот на директори
  3. Оставка од Михај Немет од позицијата Неизвршен член на Одборот на директори
  4. Доставени податоци и документи во врска со Предлогот за кандидат(и) за нов член(ови) на Одборот на директори на Македонски Телеком
  5. Биографија на Атила Кесег - кандидат за нов Неизвршен член на Одборот на директори на Друштвото
  6. Биографија на Михаел Франк - кандидат за нов Неизвршен член на Одборот на директори на Друштвото
  7. Биографија на Франк Полц - кандидат за нов Независен неизвршен член на Одборот на директори на Друштвото

Ви требаат ли повеќе информации?

Десктоп верзија