ДОКУМЕНТИ, МАТЕРИЈАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИ ОДЛУКИ ЗА СЕДНИЦАТА НА СОБРАНИЕТО

 1. Предлог Одлука за усвојување на Годишната сметка на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2012 година во согласност со општо прифатените сметководствени принципи во Република Македонија;
  1. Годишната сметка на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2012 година во согласност со општо прифатените сметководствени принципи во Република Македонија;
 2. Предлог Одлука за усвојување на Консолидираната Годишна сметка на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2012 година во согласност со општо прифатените сметководствени принципи во Република Македонија;
  1. Консолидираната Годишна сметка на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2012 година во согласност со општо прифатените сметководствени принципи во Република Македонија;
 3. Предлог Одлука за усвојување на ревидираните Финансиски извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2012 година во согласност со општо прифатените сметководствени принципи во Република Македонија;
  1. Ревидираните Финансиски извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2012 година во согласност со општо прифатените сметководствени принципи во Република Македонија;
 4. Предлог Одлука за усвојување на ревидираните Финансиски извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2012 година според Меѓународните стандарди за финансиско известување;
  1. Ревидирани Финансиски извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2012 година според Меѓународните стандарди за финансиско известување;
 5. Предлог Одлука за усвојување на ревидираните Консолидирани Финансиски извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2012 година според Меѓународните стандарди за финансиско известување;
  1. Ревидирани Консолидирани Финансиски извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2012 година според Меѓународните стандарди за финансиско известување;
 6. Предлог Одлука за усвојување на Годишен извештај за работењето на Друштвото за 2012 година;
  1. Годишен извештај за работењето на Групацијата на Македонски Телеком АД Скопје во 2012 година;
 7. Предлог Одлука за утврдување на задолжителна општа резерва на Друштвото;
 8. Предлог Одлука за распоредување на нето добивката на Друштвото за 2012 година;
 9. Предлог Одлука за исплата на дивиденда на Друштвото за 2012 година;
 10. Предлог Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори на Друштвото за 2012 година;
 11. Предлог Одлука за усвојување на Годишен извештај за работењето на Секторот за интерна ревизија на ниво на Групација на Друштвото за 2012 година;
  1. Годишен извештај за работењето на Секторот за интерна ревизија на ниво на Групација на Друштвото за 2012 година;
 12. Предлог Одлука за избор на членови на Одборот на директори на Друштвото;
  1. Предлог за кандидати за нови членови на Одборот на директори на Македонски Телеком АД – Скопје;
  2. Доставени податоци и документи во врска со Предлогот за кандидати за нови членови на Одборот на директори на Македонски Телеком 
  3. Оставка од Даниел Сас од позицијата член на Одборот на директори
  4. Оставка од Кристофер Матхајзен од позицијата неизвршен член на Одборот на директори
  5. Биографија на Тило Куш - кандидат за нов член на Одборот на директори
  6. Биографија на Михај Немет - кандидат за нов неизвршен член на Одборот на директори

Ви требаат ли повеќе информации?

Десктоп верзија