Донесени одлуки

 1. Одлука за усвојување на Годишната сметка на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2022 година во согласност со усвоените меѓународни стандарди за финансиско известување објавени во "Службен весник на Република Северна Македонија"
  1. Годишна сметка на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2022 година
 2. Одлука за усвојување на ревидираните Финансиски извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2022 година во согласност со усвоените меѓународни стандарди за финансиско известување објавени во "Службен весник на Република Северна Македонија"
  1. Ревидирани Финансиски извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2022 година во согласност со усвоените меѓународни стандарди за финансиско известување објавени во "Службен весник на Република Северна Македонија"
 3. Одлука за усвојување на ревидираните Финансиски извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2022 година во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување
  1. Ревидирани Финансиски извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2022 година во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување
 4. Одлука за усвојување на Годишен извештај за работењето на Друштвото за 2022 година
  1. Годишен извештај за работењето на Друштвото за 2022 година
  2. Прашалници за Кодекс за корпоративно управување
 5. Одлука за распоредување на нето добивката на Друштвото за 2022 година
 6. Одлука за исплата на дивиденда на Друштвото за 2022 година и утврдување на дивиденден календар
 7. Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори на Друштвото за 2022 година
 8. Одлука за усвојување на Годишен извештај за работењето на Секторот за интерна ревизија и управување со ризици на Друштвото за 2022 година
  1. Годишен извештај за работењето на Секторот за интерна ревизија и управување со ризици на Друштвото за 2022 година
 9. Одлука за избор на овластен Ревизор за ревизија на Финансиските извештаи на Друштвото за 2023 година
 10. Одлука за реизбор и избор на членови на Одборот на директори на Друштвото
  1. Предлог за  реизбор и избор на членови на Одборот на директори
  2. Биографија на Владимир Ивановски
  3. Биографија на Данијела Бујиќ
  4. Оставка од Андреас Маиерхофер
  5. Предлог за избор на член на Одборот на директори
  6. Оставка од Зоран Китанов
  7. Биографија на Игор Милев

Ви требаат ли повеќе информации?

Десктоп верзија