Home Talk

Telefoni fikse

Biseda të pakufizuara

Bisedat e pakufizuara në rrjetin e Telekomit kanë të bëjnë me thirrjet nga rrjeti fiks drejt atij mobil dhe rrjetit fiks të Telekomit. Thirrjet nga linjat fikse drejt destinacioneve tjera paguhen konforn listës së çmimeve ekzistuese.

499
denare muaj

Kompensim i njëfishtë:

  • 1.999 den. me kontratë në kohë të pacaktuar
  • 1.499 den. me kontratë për 1 vit
  • nuk paguhet me kontratë prej 2 vjetëve
Verzioni desktop