Права за користење на RCS услугата (Rich Communication Suite)

1. Општо
RCS услугата за корисниците на Македонски Телеком АД – Скопје (во понатамошниот текст: Македонски Телеком), со адреса Кеј 13-ти Ноември бр. 6, 1000 Скопје, Република Северна Македонија, се обезбдува од страна на Дојче Телеком АГ во Германија (во понатамошниот текст: Дојче Телеком), со адреса „Friedrich-Ebert-Allee“ 140, 53113 Бон, окружен суд Бон HRB6794. Дојче Телеком АГ е единствениот договорен партнер на претплатниците на RCS услугата и целосно одговорен за RCS услугата. Со користењето на RCS услугата обезбедена од Дојче Телеком, Вие потврдувате дека сте ги прочитале, разбрале и сте согласни со следниве услови за користење.
2. Опис на RCS услугата
RCS услугата е базирана на RCS (Rich Communication Suite) стандардот како IP базирана комуникациска услуга специфицирана од GSMA (Глобална асоцијација за мобилни комуникации).
RCS услугата првично ќе се нуди како пилот услуга до 31.12.2020 година.
RCS услугата овозможува испраќање и добивање текстуални пораки и споделување фајлови со големина до 100 мегабајти (како што се слики, видеа и видео фајлови, vCards и локации).
RCS услугата овозможува да видите кој пишува порака и кога пораката е испратена, пристигната (за сите пораки) и прочитана (за RCS chat пораките).
Ако Вие и Вашите контакти имате RCS компатибилни уреди и ја имате активирано опцијата за користење интернет услуги, тогаш RCS chat пораките и фајловите се испраќаат преку интернет. Во останатите случаи, пораките и фајловите ќе се праќаат преку SMS и MMS.
Разговорот во група може да вклучува до 100 учесници кои ја имаат активирано RCS услугата. Вие сте одговорни за содржината на Вашите пораки. Затоа, Ваша одговорност е да проверите дека содржината на Вашата комуникација преку RCS е во согласност со применливите закони. Покрај тоа, треба да бидете сигурни дека содржината на пораките не е злонамерна, навредлива или непристојна.
3. Услови за користење на RCS услугата
RCS услугата може да се користи единствено доколку истата е поддржана од уредите и мрежите вклучени во комуникацијата.
За RCS услугата потребна е интернет конекција, без разлика дали е тоа безжичен интернет или интернет преку мобилна мрежа.
Во случај кога корисник на Македонски Телеком, кој ја користи RCS услугата, испраќа текстуална порака преку стандардната апликација за праќање пораки на уредот до друг корисник на електронски комуникациски услуги кој не користи RCS услуга или веќе подолго време не ја користел RCS услугата, таквата порака може да се достави до другиот корисник во вид на SMS порака.
Некои уреди SMS пораката ќе ја испратат по 5 минути, во случај кога „chat“ пораката не може да се испрати.
Во случај кога корисник на Македонски Телеком, кој ја користи RCS услугата, испраќа текстуална порака со слика или другa податочна содржина до друг корисник на електронски комуникациски услуги кој не користи RCS услуга или веќе подолго време не ја користел RCS услугата, таквата порака може, зависно од видот на мобилниот телефон, да се достави до другиот корисник во вид на ММS порака.
Испраќањето SMS/MMS пораки, на корисникот на RCS услугата ќе му се наплати согласно Ценовникот на Македонски Телеком, во зависност од избраниот тарифен модел за конкретната СИМ картичка. Овие услуги може да се користат само помеѓу корисници кои ја имаат активирано RCS услугата или корисници на други оператори што нудат слична услуга во согласност со RCS стандардот и се меѓусебно поврзани со RCS услугата.
4. Заштита на податоци
4.1 Општо
Дојче Телеком АГ и Македонски Телеком АД – Скопје придаваат голема важност кога станува збор за заштитата на Вашите лични податоци. Секогаш Ве известуваме кои лични податоци ги собираме, како ги користиме и како Вие можете да влијаете во таквиот процес.
4.2 Каде можам да најдам информации што ми се важни?
Овој документ содржи информации во врска со обработката на Вашите лични податоци во текот на обезбедување на RCS услугата. Дополнителни информации, вклучувајќи ги информациите за заштита на податоците кои се однесуваат на одредени производи, се достапни на следните линкови:

https://www.telekom.com/en/corporate-responsibility/data-protection-data-security/data-protection и https://www.telekom.com/el/deutsche-telekom/privacy-policy-1744.
4.3 Кој е одговорен за обработка на податоците? Кого треба да контактирам доколку имам прашања во врска со заштитата на личните податоци во Дојче Телеком,?
Дојче Телеком АГ, Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, се јавува во функција на контролор на податоците. Доколку имате какви било прашања, контактирајте го Секторот за кориснички услуги или Офицерот за заштита на лични податоци на Групацијата, д-р Клаус Д. Улмер, Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, Germany datenschutz@telekom.de.
Кои се моите права?
Вие имате право:

а) да побарате информации за категориите на лични податоци за кои станува збор, за целта на нивната обработка, за евентуалните примачи на податоците, за предвидениот период на чување (член 15 од Општата регулатива за заштита на лични податоци (GDPR);

б) да побарате исправка или дополнување на погрешнитe или нецелосни податоци (член 16 GDPR);

в) да ја повлечете согласноста за обработка на личните податоци во кое било време, со важност за во иднина (член 7 (3) од GDPR);

г) врз основа на конкретната ситуација поврзана со Вас да поднесете приговор против обработката на Вашите лични податоци, (член 21 (1) од GDPR);

д) да побарате бришење на податоците во одредени случаи, согласно член 17 од GDPR, особено доколку тие веќе не се потребни за цели за кои биле прибрани или се незаконски обработени, или во случај ако ја повлечете Вашата дадена согласност согласно точка (в) или поднесете приговор согласно точка (г) погоре;

ѓ) да побарате, под одредени околности, ограничување на обработка на податоците онаму каде што нивното бришење не е возможно или обврската за бришење податоци е оспорена (член 18 од GDPR);

е) на преносливост на податоците, т.е. имате право да ги добиете вашите лични податоци кои ни ги имате дадено во вообичаено користен и машински читлив формат, како што е CSV и, каде што е потребно, да ги пренесете тие податоци на друг контролор, (член 20 од GDPR);

ж) да доставите приговор до надлежниот надзорен орган за обработка на податоци (за телекомуникациски договори: Германскиот федерален комесар за заштита на податоци и слободен пристап до информации (Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit); за сите други работи: Државен комесар за заштита на податоци и слободен пристап до информации на Северна Рајна-Вестфалија (Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen).
4.5 До кого Дојче Телеком ги пренесува моите податоци?
На обработувачи, односно компании што ги ангажираме за обработка на податоци, во рамки на законски утврдениот делокруг, член 28 од GDPR (даватели на услуги, агенти). И во овој случај, Дојче Телеком останува одговорен за заштита на Вашите податоци. Ние ангажираме компании, особено во следниве области: ИТ, продажба, маркетинг, финансии, консалтинг, кориснички услуги, човечки ресурси, логистика, печатење.

На партнерите со кои соработуваме, на нивна сопствена одговорност, кои обезбедуваат услуги за Вас или во врска со Вашиот договор со Дојче Телеком. Ова се случува ако склучите договор со нас за услуги што ги обезбедуваат овие партнери, ако дадете согласност за инкорпорирање на партнерот или ако ние инкорпорираме партнер врз основа на законско одобрение.

Согласно законските обврски: во одредени случаи ние сме законски обврзани да пренесуваме податоци на државниот орган што ги побарал таквите податоци.
4.6 Каде се обработуваат моите податоци?
Најчесто Вашите податоци се обработуваат во Белгија, но и во други европски земји. Ако Вашите податоци се обработуваат и во земји надвор од Европската унија (на пример, во трети земји) по исклучок, тоа се прави само ако имате дадено Ваша категорична согласност или ако тоа е потребно за да Ви обезбедиме услуги или ако е пропишано со закон (член 49 од GDPR). Покрај тоа, Вашите податоци се обработуваат во трети земји, само доколку специфични мерки обезбедуваат соодветно ниво на заштита на податоците (на пример, соодветна одлука или соодветни гаранции на ЕУ Комисијата, член 44 и следните ставови од GDPR).

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:039:0005:0018:EN:PDF
4.7 Дали моите податоци се безбедни?
Ние ги презедовме сите технички и оперативни мерки на претпазливост со цел да ги заштитиме Вашите податоци од неовластен пристап и злоупотреба. RCS услугата може да се користи преку мобилна или безжична мрежа. Во двата случаја, преносот на податоци (текстуални пораки, слики и други формати на фајлови) е енкриптиран.
4.8 Кои податоци се предмет на обработка, како истите се користат и колку долго се чуваат?;
a) За да се обезбедат договорените услуги:
- При регистрација: За регистрирање за услугата се користи мобилниот кориснички број MSISDN. Мобилниот телефон со претходно инсталирано RCS решение (вметнато во клиентот за пораки на уредот), автоматски го вчитува MSISDN-от од мрежата. Овие податоци се потребни за комуникација со други корисници и се чуваат на нашите сервери, сѐ додека се користи услугата. Ако услугата не се користи во период од 31 ден, тогаш податоците се бришат;

- Кога се користи уред за праќање пораки со активирана RCS услуга: Кога се користи уредот, нашите веб сервери привремено ја зачувуваат IP адресата на Вашиот уред, како и други технички карактеристики како што е побараната URL и името на фајлот. Овие податоци се бришат по завршување на секоја интернет сесија;

- Друго: За време на процесот на регистрирање се користат колачиња. На овој начин се осигурува дека вистинскиот уред го праќа кодот за пристап што го добивате преку SMS порака назад кон системот. За време на користење на RCS услугата, уредот ги проверува контактите од Вашиот адресар дали поддржуваат RCS услуга. Се испраќа барање до уредот на Вашиот контакт и ако уредот поддржува RCS услуги, тој се идентификува како таков. Резултатот се зачувува локално на Вашиот уред. Некои уреди/клиенти укажуваат на ова со икона во Вашите контакти. За разлика од други месинџер апликации, ние не го зачувуваме резултатот од Вашето барање, ниту пак, го копираме и зачувуваме Вашиот адресар на нашиот сервер. Во случај кога се користи RCS услуга, во реално време се проверува кои услуги ги поддржува Вашиот комуникациски партнер;

- Други лични податоци како што се Вашето име, адресата или електронската адреса, нема да се зачувуваат.

b) Кога ќе бидат избришани моите податоци за регистрација?
- Ако користите апликација што можете да ја преземете, а потоа ја избришете, сервисната платформа ја зачувува вашата регистрација во период од 31 ден. По истекување на овој период, податоците автоматски се бришат.

- Ако не сте поврзани на RCS услугата во период од 31 ден, без разлика дали ја користите само апликацијата или само уред со претходно инсталирана RCS услуга.

- Доколку го раскинете договорот за користење на електронски комуникациски услуги со вашиот давател на услуги.
4.9 Дали се зачувуваат податоци за мојата локација?
- Вашата локација се користи (или се зачувува) само ако сте дале категорична согласност и сте побарале локализација преку клиентот за праќање пораки, односно сакате да ја пратите во порака на пријател.

- Ова можете да го направите при инсталација на RCS апликацијата или подоцна преку поставките на уредот. Согласноста можете да ја повлечете во кое било време преку поставките на Вашиот уред.
5. Наплата
Дојче Телеком нема да го наплатува пристапот до RCS услугата. Сепак, одредени трошоци можат да настанат при користење на услугата (на пример, трошоци за интернет сообраќај што произлегуваат од Вашиот избран тарифен модел или трошоци за SMS/MMS пораки во случај кога RCS пораките и фајловите не се праќаат преку интернет, во зависност од тарифнио модел на Вашиот оператор).
6. Деактивирање на услугата
Услугата RCS можете да ја деактивирате во секое време со повик до Службата за грижа на корисници на Македонски Телеком (122 за приватни корисници и 120 за деловни корисници). Ве молиме избришете ја апликацијата доколку веќе сте ја презеле и/или деактивирајте ја RCS услугата во клиентот за праќање пораки на Вашиот уред. Дојче Телеком има право во кое било време да го прекине пристапот до RCS услугата без дополнително образложение за причините.
7. Завршни одредби
Доколку не е спротивно на законите на Република Северна Македонија и/или задолжителните закони за заштита на потрошувачите на Европската унија, на RCS услугата ќе се применуваат германските закони.
8. Важечка верзија
Правата за користење на RCS услугата се напишани на англиски јазик. Во случај на противречности помеѓу англиската верзија и каков било превод на овие Права за користење на Услугата RCS, ќе преовладува англиската верзија.
Дојче Телеком АГ
01.01.2020 година

Deutsche Telekom
Exploitation Rights for the RCS Service
1. General
The RCS Service will be provided for customers of Makedonski Telekom AD - Skopje (hereinafter referred to as Makedonski Telekom), with address at Kej 13 Noemvri No. 6, 1000 Skopje, Republic of North Macedonia,, by the Germany-based Deutsche Telekom AG (hereinafter referred to as Deutsche Telekom), Friedrich-Ebert-Allee 140 , 53113 Bonn, district court Bonn HRB6794. Deutsche Telekom AG is the only contractual partner of the RCS-Subscribers and only the Deutsche Telekom AG is responsible for the RCS Service. By using the RCS Service from Deutsche Telekom, you acknowledge that you have read, understood and agree to these exploitation rights.
2. Description of the RCS Service
The RCS Service is based on the RCS (Rich Communication Suite) standard, IP based communication services specified by the GSMA (Global System for Mobile Communications Association).
The RCS Service shall be offered initially as a pilot until 31.12.2020.
The RCS Service enables sending and receiving text messages and sharing files with a size up to 100 Mbytes (such as photos, video and audio files, vCards, and locations).
The RCS Service allows you to see, who is writing a message and when a message is sent, delivered (for all messages) and read (for RCS chat messages).
If you and your contacts own RCS compatible clients and have enabled data usage, RCS chat messages and files will be sent over the Internet. Otherwise, messages and files will be sent via SMS and MMS.
Group chat works with up to 100 participants, who have enabled RCS.
You are responsible for the content of your messages. Therefore, it is your responsibility to ensure that the content of your communication through RCS correspond to the applicable laws. In particular, you have to ensure that the content of your messages is not harmful or offensive or objectionable.

3. RCS Service conditions
The RCS services can only be used where the relevant services are supported by the participating devices and networks.
RCS further requires the availability of an internet connection, either WiFi or a mobile network.
In case that a customer of Makedonski Telekom, using the RCS service, sends a text message via the standard messaging application of the device to another user of the electronic communication services who is not using the RCS Service or has not used the RCS Service for a longer period of time, such message may be delivered to such other user in form of an SMS. Some devices will send an SMS after 5 minutes in case the Chat Message could not be delivered.
If a customer of Makedonski Telekom using the RCS Service sends a text message with picture or other data content to other user of the electronic communication services who is not using the RCS Service or has not used the RCS Service for a longer period of time, such message may be, depending on type of mobile phone, delivered to such user in form of MMS.
Sending of such messages SMS/MMS may be charged in accordance with the pricelist depending on their tariff model activated on the SIM card of the Makedonski Telekom.
The RCS services can be used only among customers using the RCS Service or customers of other operators which are offering a similar service in line with the RCS standard and are interconnected with the RCS service.
4. Data Privacy
4.1. General
Deutsche Telekom AG and Makedonski Telekom AD – Skopje attaches great importance to protecting your personal data. We always inform you what personal data we collect, how your data is used, and how you can influence the process.
4.2. Where can I find the information that is important to me?
Current document provides information that are related to the processing of your privacy data during the provision of RCS Service. Further information, including information on data protection for specific products, is available at

https://www.telekom.com/en/corporate-responsibility/data-protection-data-security/data-protection and https://www.telekom.com/el/deutsche-telekom/privacy-policy-1744.
4.3. Who is responsible for data processing? Who should I contact if I have any queries regarding data privacy at Deutsche Telekom?
Deutsche Telekom AG (hereinafter referred to as Deutsche Telekom), Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn acts as the data controller. If you have any queries, please contact our Customer Services department or the Group Data Privacy Officer, Dr. Claus D. Ulmer, Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, Germany datenschutz@telekom.de.
4.4. What rights do I have?
You have the right

a) To request information on the categories of personal data concerned, the purpose of the processing, any recipients of the data, the envisaged storage period (Art. 15 GDPR);

b) To request incorrect or incomplete data is rectified or supplemented (Art. 16 GDPR);

c) To withdraw consent at any time with effect for the future (Art. 7 (3) GDPR);

d) To object to the processing of data on the grounds of legitimate interests, for reasons relating to your particular situation (Art 21 (1) GDPR);

e) To request the erasure of data in certain cases under Art. 17 GDPR – especially if the data is no longer necessary in relation to the purposes for which it was collected or is unlawfully processed, or you withdraw your consent according to (c) above or objected according to (d) above;

f) To demand under certain circumstances the restriction of data where erasure is not possible, or the erasure obligation is disputed (Art. 18 GDPR);

g) To data portability, i.e. you can receive your data which you provided to us, in a commonly used and machine-readable format, such as CSV and can, where necessary, transmit the data to others (Art. 20 GDPR);

h) To file a complaint with the competent supervisory authority regarding data processing (for telecommunications contracts: the German Federal Commissioner for Data Protection and Freedom of Information (Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit); for any other matters: State Commissioner for Data Protection and Freedom of Information North Rhine-Westphalia (Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen).
4.5. Who does Deutsche Telekom pass my data on to?
To processors, i.e. companies we engage to process data within the legally defined scope, Art. 28 GDPR (service providers, agents). In this case, Deutsche Telekom also remains responsible for protecting your data. We engage companies particularly in the following areas: IT, sales, marketing, finance, consulting, customer services, HR, logistics, printing.

To cooperation partners who, on their own responsibility, provide services for you or in conjunction with your Deutsche Telekom contract. This is the case if you contract with us services from these partners or if you consent to the incorporation of the partner or if we incorporate the partner on the basis of legal permission.

Owing to legal obligations: In certain cases, we are legally obliged to transfer certain data to the requesting state authority.
4.6. Where is my data processed?
In general, your data is processed in Belgium and in other European countries.

If your data is also processed in countries outside the European Union (i.e. in third countries) by way of exception, this is done only if you have explicitly given your consent or it is required so we can provide you with services or it is prescribed by law (Art. 49 GDPR). Furthermore, your data is only processed in third countries if certain measures ensure a suitable level of data protection (e.g. EU Commission’s adequacy decision or suitable guarantees, Art. 44 ff. GDPR).

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:039:0005:0018:EN:PDF
4.7 Is my data secured?
We have taken extensive technical and operational precautions to protect your data against unauthorized access and misuse. The RCS - Service can be used over mobile network or WiFi. In both cases the transmission of data (text messages, images and other file formats) is encrypted.
4.8 What data is recorded, how is it used and how long is it stored?;
a) To provide the agreed services:
- At registration: To register for the service the MSISDN is used. A mobile phone with a preinstalled RCS solution (embedded within the messaging client of the device, automatically retrieves the MSISDN from the network. This data is required for communication with other users and is stored on our servers as long as the service is used. If the service is not used for a period of 31 days data is deleted.

- When using RCS enabled messaging client: When you use the client, our web servers temporarily record the IP address of your computer and other technical features such as the requested URL and file name. This data is deleted after each Internet session is concluded.

- Other: During the registration process cookies are used. This ensures that the right device is sending the pass code which you receive via SMS back to the system. During usage of the RCS - Service the Smartphone checks the contacts stored in your address book whether they are supporting RCS - Service. A request is sent to the smartphone of your contact and if it is an RCS capable device it answers as such. The result will be stored locally on your device. Some devices / clients are indicating this with an icon in your contacts. Different from the other messenger we neither store the result of your request nor copy and store your address book to our server. In case a RCS - Service is used it will be checked in real time which services are supported by your communication partner.

- Other personal details such as your name, address or e-mail address will not be recorded.

b) When will my registration data being deleted?
- If you use a downloadable app, and then remove it, the service platform stores your registration for 31 days. After this period, we will delete it automatically.

- If you are not connected to RCS - Service for 31 days, regardless of using the application only or the device preinstalled with the RCS - Service.

- If you terminate the mobile phone contract with your service provider.
4.9 Will my location data be saved?
- Your location will only be used (or collected) if you have explicitly given your consent and you request a localization through the messaging client, e. g. want to send it in a message to a friend.

- You can do this either when you install a downloaded RCS app or later in the settings on your device. You can revoke this consent again at any time in the settings on your device.
5. Charging
Access to RCS Service will not be charged by Deutsche Telekom. However, costs may incur while using the service (e.g. costs resulting from your data tariff plan, or SMS/MMS charging in case RCS chat messages and files are not sent over the Internet, as agreed with your network provider).
6. Deactivation of the service
You can deactivate the RCS Service at any time by giving a call to the Customer Care (Residential 122, Business 120). Please also delete the App in case you have downloaded an app and/or deactivate the RCS Service within the Messaging client of your device. Deutsche Telekom shall be entitled to interrupt access to the RCS Service at any time without any additional explanation.
7. Closing provisions
As far as legal provisions of of North Macedonia and / or mandatory consumer protection laws of the European Union do not preclude, German law is applied to the contract for the use of the RCS service.
8. Binding version
As far as legal provisions of of North Macedonia and / or mandatory consumer protection laws of the European Union do not preclude, German law is applied to the contract for the use of the RCS service.
Deutsche Telekom AG
01.01.2020
Десктоп верзија