SMS PAKO - SHKRUANI AQ SA JU DO SHPIRTI....

Zgjidhni pako që më së shumti ju përshtatet kërkesave tuaja dhe shkruani me super çmim drejt të gjithë rrjetave të vendit dhe ato ndërkombëtare

SMS pako

150 SMS
të gjithë rrjetat nacionale

150 den.

150 SMS
të gjithë rrjetat nacionale dhe ndërkombëtare

354 den.

Aktivizimi i pakove

  • Përmes aplikacionit celular TELEKOM MK

  • Duke u lajmëruar në numrin falas 14 60
  • Duke dërguar SMS porosi në numrin falas 141 001 me përmbajtje “SMS Paket S” ose “SMS Paket M” ose
  • Nëpërmjet portalit Telekomi Im në menynë Beneficionet e mia

SMS pakot riaktivizohen automatikisht në çdo 30 ditë, me çrast edhe ju njoftojmë me SMS një ditë më herët.
Deaktivizimi i pakos është i mundësuar duke u lajmëruar në 1460.

SMS pakot nuk janë në dispozicion në roaming.

Verzioni desktop