Вкупен број на акции и вкупен број на гласачки права

Вкупен број на акции и вкупен број на гласачки права на денот на објавата на Јавниот повик за учество на Собрание на Македонски Телеком АД – Скопје

На денот на објавата на Јавниот повик за учество на Седницата на Собранието на Македонски Телеком АД – Скопје (Друштвото), 04.08.2022 година, Друштвото има издадено вкупно 95.838.780 обични акции и 1 приоритетна (златна) акција.

Вкупниот број на гласачки права коишто произлегуваат од обичните акции изнесува 86.254.902, додека приоритетната кумулативна акција (златна акција), којашто e во сопственост на Владата на Република Македонија, има едно право на глас и посебни права во согласност со Статутот на Друштвото.

Ви требаат ли повеќе информации?

Берзански информации

ISO СЕРТИФИКАТИ

ГОДИШНИ ИЗВЕШТАИ

Ви требаат ли повеќе информации?

Берзански информации

ISO СЕРТИФИКАТИ

ГОДИШНИ ИЗВЕШТАИ

Десктоп верзија