Вкупен број на акции и вкупен број на гласачки права

Вкупен број на акции и вкупен број на гласачки права на денот на објавата на Јавниот повик за учество на Годишното Собрание на Македонски Телеком АД – Скопје

На денот на објавата на Јавниот повик за учество на Седницата на Собранието на Македонски Телеком АД – Скопје (Друштвото), 05.04.2019 година, Друштвото има издадено вкупно 95.838.780 обични акции и 1 приоритетна (златна) акција.

Вкупниот број на гласачки права коишто произлегуваат од обичните акции изнесува 86.254.902, додека приоритетната кумулативна акција (златна акција), којашто e во сопственост на Владата, има едно право на глас и посебни права во согласност со Статутот на Друштвото.

Ви требаат ли повеќе информации?

Десктоп верзија