MBULIM MË I MIRË ME WI-FI
NË SHTËPINË TUAJ

Nëse shtëpia juaj është më e madhe se 80 m2 ose keni probleme me Wi-Fi-në diku në shtëpi, tani mund të lidheni në internet nëpërmjet pajisjes së avancuar me Wi-Fi sinjal më të fuqishëm.

Provoni Wi-Fi më të fuqishëm 2 muaj pa pagesë! Nëse jeni të kënaqur mund të vazhdoni ta shfrytëzoni shërbimin për 59 denarë në muaj nga muaji i tretë.Në çdo kohë mund ta ndërpritni shërbimin pa asnjëlloj penalesh ose ta ndërroni pajisjen e avancuar me një pajisje standarde pa kompensim mujor.

KU TA VENDOSNI PAJISJEN WI-FI

PYETJE TË PARASHTRUARA SHPESH

Pajisja e avancuar është e qëlluar nëse:
  • keni shtëpi më të madhe se 80 m2;
  • i keni 4 apo më shumë dhoma;
  • i keni 2 apo më shumë kate;
  • keni mure të trasha, shtylla apo pengesa të tjera në shtëpi;
  • keni pajisje të tjera të cilat e pengojnë sinjalin Wi-Fi;
  • kur keni probleme me aparatin Wi-Fi.
Pajisja e avancuar mund të shfrytëzohet me të gjitha paketat me internet fiks për shfrytëzuesprivat, por veçanërisht rekomandohet me paketat e Internetit L në Magenta 1, Internet & TV dhe Internet.
Oferta vlen për shfrytëzuesit e bakrit (ADSL, VDSL) dhe optikës (FTTH). Oferta nuk vlen për shfrytëzuesit e ruterit 4G dhe të Hybrid HGW.
Për ta ndërruar pajisjen me pajisje standarde, drejtohuni në dyqanin më të afërt Telekom pas skadimit të 50 ditëve të para, por para skadimit të 60 ditëve të para.
Pajisja e avancuar e mbështet standardin 802.11ac të Wi-Fi i cili mund të sigurojë shtrirje më të madhe, deri në 15 m ose qarkullim më të madh (shpejtësia e qasjes) nga Wi-Fi standardet paraprake. Pranimi përmes Wi-Fi nuk mund të garantohet për shkak të faktorëve të tjerë të jashtëm që ndikojnë mbi sinjalin Wi-Fi, siç janë trashësia e mureve, shtyllave ose pengesave të tjera si pajisjet e tjera shtëpiake që e pengojnë sinjalin Wi-Fi. Për këtë arsye, keni 60 ditë periudhë testuese falas, gjatë së cilës periudhë mund ta testoni Wi-Fi më të fuqishme me pajisjen e avancuar dhe nëse nuk jeni të kënaqur, mund ta ktheni.
Pronar i pajisjes së avancuar është Makedonski Telekom, i cili e ka për obligim ta mirëmbajë, ta servisojë ose ta zëvendësojë, derisa jeni shfrytëzues i shërbimit. Nëse e anuloni shërbimin për internet fiks nga Makedonski Telekom keni për obligim ta ktheni pajisjen e avancuar.
Nëse e anuloni shërbimin për internet fiks nga Makedonski Telekom dhe nuk e ktheni pajisjen e avancuar, do t’u paguhet kompensim për pajisje të pakthyer në pajtim me kontratën e abonimit, në vlerë prej 4.720 denarë apo 7.499 denarë varësisht pajisjes të cilën e keni përdorur.
Mundeni vetë me shpenzimet tuaja të blini pajisje me Wi-Fi më të fuqishëm, por nëse ka defekt duhet vetë ta dërgoni në servisim ose të blini një tjetër për ta zëvendësuar nëse ka skaduar afati i garancisë. Nëse përdorni pajisje të avancuar nga Telekomi, atëherë nuk ka nevojë të kujdeseni për servisimin apo zëvendësimin, pasi Telekomi e mirëmban, e servison ose e zëvendëson pajisjen nëse ka nevojë, derisa të jeni shfrytëzues i saj.
Nëse njëherë e ktheni dhe përsëri merrni pajisje të avancuar, nuk keni të drejtë përsëri për periudhë testimi falas prej 60 ditëve.
  • Oferta vlen për të gjithë shfrytëzuesit e rinj dhe ekzistues të paketave të internetit për shfrytëzuesitprivat (Magenta 1, Internet & TV, Internet, 3 Max, Call & Surf apo MaxADSL). Oferta nuk vlen për shfrytëzuesitafaristë (kompani, institucione shtetërore, etj.).
    Periudha falas prej 60 ditësh pason vetëm njëherë dhe vetëm përmes aktivizimit të parë të shërbimit.
  • Tani për tani oferta vlen vetëm për shfrytëzuesit në bakër (ADSL, VDSL). Pajisja e avancuar për këta shfrytëzuesështë modeli Speedport Plus.
pageArea reserved, leave empty!!!