ДОКУМЕНТИ, МАТЕРИЈАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИ ОДЛУКИ ЗА СЕДНИЦАТА НА СОБРАНИЕТО

 1. Предлог Одлука за усвојување на Годишната сметка на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2015 година во согласност со општо прифатените сметководствени принципи во Република Македонија;
  1. Годишна сметка на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2015 година во согласност со општо прифатените сметководствени принципи во Република Македонија;
 2. Предлог Одлука за усвојување на ревидираните Финансиски извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2015 година во согласност со општо прифатените сметководствени принципи во Република Македонија;
  1. Ревидирани Финансиски извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2015 година во согласност со општо прифатените сметководствени принципи во Република Македонија; /a>
 3. Предлог Одлука за усвојување на ревидираните Финансиски извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2015 година во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување;
  1. Ревидирани Финансиски извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2015 година во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување;
 4. Предлог Одлука за усвојување на Годишен извештај за работењето на Друштвото за 2015 година;
  1. Годишен извештај за работењето на Друштвото за 2015 година;
 5. Предлог Одлука за распоредување на нето добивката на Друштвото за 2015 година;
 6. Предлог Одлука за исплата на дивиденда на Друштвото за 2015 година и утврдување на дивиденден календар;
 7. Предлог Одлука за распределување на задолжителна општа резерва на Друштвото;
 8. Предлог Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори на Друштвото за 2015 година;
  1. Информација за учество на членовите на Одборот на директори на состаноците одржани во 2015 година;
 9. Предлог Одлука за усвојување на Годишен извештај за работењето на Секторот за интерна ревизија на Друштвото за 2015 година;
  1. Годишен извештај за работењето на Секторот за интерна ревизија на Друштвото за 2015 година;

Ви требаат ли повеќе информации?

Десктоп верзија