ДОКУМЕНТИ, МАТЕРИЈАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИ ОДЛУКИ ЗА СЕДНИЦАТА НА СОБРАНИЕТО

 1. Предлог Одлука за усвојување на Годишната сметка на на Македонски Телеком АД – Скопје за годината што завршува на 31 декември 2010 година во согласност со општо прифатените сметководствени принципи во Република Македонија;

 2. Предлог Одлука за усвојување на Консолидираната Годишна сметка на Македонски Телеком АД – Скопје за годината што завршува на 31 декември 2010 година во согласност со општо прифатените сметководствени принципи во Република Македонија;

 3. Предлог Одлука за усвојување на ревидираните Финансиски извештаи на Македонски Телеком АД – Скопје за годината што завршува на 31 декември 2010 година во согласност со општо прифатените сметководствени принципи во Република Македонија;

 4. Предлог Одлука за усвојување на ревидираните Финансиски извештаи на Македонски Телеком АД – Скопје за годината што завршува на 31 декември 2010 година според Меѓународните стандарди за финансиско известување;

 5. Предлог Одлука за усвојување на ревидираните Консолидирани Финансиски извештаи на Македонски Телеком АД – Скопје за годината што завршува на 31 декември 2010 година според Меѓународните стандарди за финансиско известување;

 6. Предлог Одлука за усвојување на Годишен извештај за работењето на Македонски Телеком АД – Скопје за 2010 година;

 7. Предлог Одлука за распоредување на нето добивката на Македонски Телеком АД – Скопје за 2010 година;

 8. Предлог Одлука за исплата на дивиденда на Македонски Телеком АД – Скопје за 2010 година;

 9. Предлог Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори на Македонски Телеком АД – Скопје за 2010 година;

 10. Предлог Одлука за избор на овластен Ревизор за ревидирање на Kонсолидираните финансиски извештаи и на Финансиските извештаи на Македонски Телеком АД – Скопје за 2011 година;

 11. Предлог Одлука за продажба на три административни згради на Македонски Телеком АД – Скопје и купување на нова Административна зграда

 12. Предлог Одлука за избор на членови на Одборот на директори на Македонски Телеком АД – Скопје.

Ви требаат ли повеќе информации?

Десктоп верзија