ДОКУМЕНТИ, МАТЕРИЈАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИ ОДЛУКИ ЗА СЕДНИЦАТА НА СОБРАНИЕТО

 1. Предлог Одлука за усвојување на Годишната сметка на на Македонски Телеком АД – Скопје за годината што завршува на 31 декември 2010 година во согласност со општо прифатените сметководствени принципи во Република Македонија;
  1. Годишна сметка на Македонски Телеком АД – Скопје за годината што завршува на 31 декември 2010 година во согласност со општо прифатените сметководствени принципи во Република Македонија;
 2. Предлог Одлука за усвојување на Консолидираната Годишна сметка на Македонски Телеком АД – Скопје за годината што завршува на 31 декември 2010 година во согласност со општо прифатените сметководствени принципи во Република Македонија;
  1. Консолидирана Годишна сметка на Македонски Телеком АД – Скопје за годината што завршува на 31 декември 2010 година во согласност со општо прифатените сметководствени принципи во Република Македонија;
 3. Предлог Одлука за усвојување на ревидираните Финансиски извештаи на Македонски Телеком АД – Скопје за годината што завршува на 31 декември 2010 година во согласност со општо прифатените сметководствени принципи во Република Македонија;
  1. Ревидирани Финансиски извештаи на Македонски Телеком АД – Скопје за годината што завршува на 31 декември 2010 година во согласност со општо прифатените сметководствени принципи во Република Македонија;
 4. Предлог Одлука за усвојување на ревидираните Финансиски извештаи на Македонски Телеком АД – Скопје за годината што завршува на 31 декември 2010 година според Меѓународните стандарди за финансиско известување;
  1. Ревидирани Финансиски извештаи на Македонски Телеком АД – Скопје за годината што завршува на 31 декември 2010 година според Меѓународните стандарди за финансиско известување;
 5. Предлог Одлука за усвојување на ревидираните Консолидирани Финансиски извештаи на Македонски Телеком АД – Скопје за годината што завршува на 31 декември 2010 година според Меѓународните стандарди за финансиско известување;
  1. Ревидирани Консолидирани Финансиски извештаи на Македонски Телеком АД – Скопје за годината што завршува на 31 декември 2010 година според Меѓународните стандарди за финансиско известување;
 6. Предлог Одлука за усвојување на Годишен извештај за работењето на Македонски Телеком АД – Скопје за 2010 година;
  1. Годишен извештај за работењето на Групацијата на Македонски Телеком АД Скопје во 2010 година;
 7. Предлог Одлука за распоредување на нето добивката на Македонски Телеком АД – Скопје за 2010 година;
 8. Предлог Одлука за исплата на дивиденда на Македонски Телеком АД – Скопје за 2010 година;
 9. Предлог Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори на Македонски Телеком АД – Скопје за 2010 година;
 10. Предлог Одлука за избор на овластен Ревизор за ревидирање на Kонсолидираните финансиски извештаи и на Финансиските извештаи на Македонски Телеком АД – Скопје за 2011 година;
 11. Предлог Одлука за продажба на три административни згради на Македонски Телеком АД – Скопје и купување на нова Административна зграда
  1. Дополнета Предлог Одлука за продажба на три административни згради на Македонски Телеком АД – Скопје и купување на нова Административна зграда
 12. Предлог Одлука за избор на членови на Одборот на директори на Македонски Телеком АД – Скопје.
  1. Дополнета Предлог Одлука за избор на членови на Одборот на Директори на Македонски Телеком АД – Скопје
   1. Биографија на Манојил Јаковлески – кандидат за нов независен неизвршен член на Одборот на директори на Македонски Телеком АД Скопје;
   2. Биографија на Александар Стојков – кандидат за нов независен неизвршен член на Одборот на директори на Македонски Телеком АД Скопје;
   3. Биографија на Даниел Сас – кандидат за член на Одборот на директори на Македонски Телеком АД Скопје;
  2. Предлог за дополнување на Предлог Одлуката за избор на членови на Одборот на директори на Друштвото, поднесен од Каменимост Комуникации АД Скопје, во ликвидација, мнозински акционер на Македонски Телеком
  3. Доставени податоци во врска со Предлогот за дополнување на Предлог Одлуката за избор на членови на Одборот на директори на Друштвото, поднесен од Каменимост Комуникации АД Скопје, во ликвидација, мнозински акционер на Македонски Телеком
Десктоп верзија