Документи, материјали и предложени Одлуки за седницата на Годишното Собрание

 1. Предлог Одлука за усвојување на Годишната сметка на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2023 година во согласност со усвоените меѓународни стандарди за финансиско известување објавени во "Службен весник на Република Северна Македонија"
  1. Годишна сметка на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2023 година
 2. Предлог Одлука за усвојување на ревидираните Финансиски извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2023 година во согласност со усвоените меѓународни стандарди за финансиско известување објавени во "Службен весник на Република Северна Македонија"
  1. Ревидирани Финансиски извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2023 година во согласност со усвоените меѓународни стандарди за финансиско известување објавени во "Службен весник на Република Северна Македонија"
 3. Предлог Одлука за усвојување на ревидираните Финансиски извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2023 година во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување
  1. Ревидирани Финансиски извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2023 година во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување
 4. Предлог Одлука за усвојување на Годишен извештај за работењето на Друштвото за 2023 година
  1. Годишен извештај за работењето на Друштвото за 2023 година
  2. Прашалници за Кодекс за корпоративно управување
 5. Предлог Одлука за распоредување на нето добивката на Друштвото за 2023 година
 6. Предлог Одлука за исплата на дивиденда на Друштвото за 2023 година и утврдување на дивиденден календар
 7. Предлог Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори на Друштвото за 2023 година
 8. Предлог Одлука за усвојување на Годишен извештај за работењето на Интерна ревизија и управување со ризици Hub на Друштвото за 2023 година
  1. Годишен извештај за работењето на Интерна ревизија и управување со ризици Hub на Друштвото за 2023 година
 9. Предлог Одлука за избор на овластен Ревизор за ревизија на Финансиските извештаи на Друштвото за 2024 година

Ви требаат ли повеќе информации?

Десктоп верзија