ФИНАНСИСКИ НАСТАНИ

2023 ФИНАНСИСКИ НАСТАНИ

Нашиот календар на настани ги содржи сите клучни финансиски настани на Македонски Телеком АД - Скопје (Македонски Телеком) за тековната година.

2022 ФИНАНСИСКИ НАСТАНИ

Нашиот календар на настани ги содржи сите клучни финансиски настани на Македонски Телеком АД - Скопје (Македонски Телеком) за тековната година.

2021 ФИНАНСИСКИ НАСТАНИ

Нашиот календар на настани ги содржи сите клучни финансиски настани на Македонски Телеком АД - Скопје (Македонски Телеком) за тековната година.

Неревидирани финансиски извештаи на Македонски Телеком според Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) и Образложение за работењето за 2020 година до Македонска берза на хартии од вредност.

26.022021

Годишна сметка на Македонски Телеком за 2020 година во согласност со усвоените МСФИ објавени во “Службен весник на Република Северна Македонија” и Годишен извештај за оперативното работење за 2020 година до Централен регистар и Управа за јавни приходи.

01.032021

Неревидиран биланс на успех на Македонски Телеком според МСФИ и Образложение за работењето за првите три месеци од 2021 година до Македонска берза на хартии од вредност.

04.052021*

Неревидирани финансиски извештаи на Македонски Телеком според МСФИ и Образложение за работењето за првата половина од 2021 година до Македонска берза на хартии од вредност.

03.082021*

Неревидиран биланс на успех на Македонски Телеком според МСФИ и Образложение за работењето за првите девет месеци од 2021 година до Македонска берза на хартии од вредност.

01.112021*

* Датумот подлежи на промена

** Годишниот извештај за работењето и целосните ревидирани финансиски извештаи според МСФИ се објавуваат во рок од 7 дена по усвојувањето од Собранието на акционери до Македонската берза на хартии од вредност, но не подоцна од 31. мај 2021 година.

2020 ФИНАНСИСКИ НАСТАНИ

Нашиот календар на настани ги содржи сите клучни финансиски настани на Македонски Телеком АД - Скопје (Македонски Телеком) за тековната година.

Неревидирани финансиски извештаи на Македонски Телеком според Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) и Образложение за работењето за 2019 година до Македонска берза на хартии од вредност.

19.022020*

Годишна сметка на Македонски Телеком за 2019 година во согласност со усвоените МСФИ објавени во “Службен весник на Република Северна Македонија” и Годишен извештај за оперативното работење за 2019 година до Централен регистар и Управа за јавни приходи.

28.022020

Неревидиран биланс на успех на Македонски Телеком според МСФИ и Образложение за работењето за првите три месеци од 2020 година до Македонска берза на хартии од вредност.

14.052020*

Годишни ревидирани финансиски извештаи на Македонски Телеком за 2019 година во согласност со МСФИ објавени во “Службен весник на Република Северна Македонија” и Годишен извештај за оперативното работење за 2019 година до Централен регистар.

30.062020

Неревидирани финансиски извештаи на Македонски Телеком според МСФИ и Образложение за работењето за првата половина од 2020 година до Македонска берза на хартии од вредност.

06.082020*

Неревидиран биланс на успех на Македонски Телеком според МСФИ и Образложение за работењето за првите девет месеци од 2020 година до Македонска берза на хартии од вредност.

05.112020*

* Датумот подлежи на промена

** Годишниот извештај за работењето и целосните ревидирани финансиски извештаи според МСФИ се објавуваат во рок од 7 дена по усвојувањето од Собранието на акционери до Македонската берза на хартии од вредност.

2019 ФИНАНСИСКИ НАСТАНИ

Нашиот календар на настани ги содржи сите клучни финансиски настани на Македонски Телеком АД - Скопје (Македонски Телеком) за тековната година.

Неревидирани финансиски извештаи на Македонски Телеком според Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) и Образложение за работењето за 2018 година до Македонска берза на хартии од вредност.

21.022019

Годишна сметка на Македонски Телеком за 2018 година во согласност со усвоените МСФИ објавени во “Службен весник на Република Македонија” и Годишен извештај за оперативното работење за 2018 година до Централен регистар и Управа за јавни приходи на РМ.

28.022019

Неревидирани финансиски извештаи на Македонски Телеком според МСФИ и Образложение за работењето за првата половина од 2019 година до Македонска берза на хартии од вредност.

09.052019*

Годишни ревидирани финансиски извештаи на Македонски Телеком за 2018 година во согласност со МСФИ објавени во “Службен весник на Република Македонија” и Годишен извештај за оперативното работење за 2018 година до Централен регистар на РМ.

30.062019

Неревидирани финансиски извештаи на Македонски Телеком според МСФИ и Образложение за работењето за првата половина од 2019 година до Македонска берза на хартии од вредност.

08.082019*

Неревидиран биланс на успех на Македонски Телеком според МСФИ и Образложение за работењето за првите девет месеци од 2019 година до Македонска берза на хартии од вредност.

07.112019*

* Датумот подлежи на промена

** Годишниот извештај за работењето и целосните ревидирани финансиски извештаи според МСФИ се објавуваат во рок од 7 дена по усвојувањето од Собранието на акционери до Македонската берза на хартии од вредност.

2018 ФИНАНСИСКИ НАСТАНИ

Нашиот календар на настани ги содржи сите клучни финансиски настани на Македонски Телеком АД - Скопје (Македонски Телеком) за тековната година.

Неревидирани финансиски извештаи на Македонски Телеком според Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) и Образложение за работењето за 2017 година до Македонска берза на хартии од вредност.

22.022018

Годишна сметка на Македонски Телеком за 2017 година во согласност со усвоените МСФИ објавени во “Службен весник на Република Македонија” и Годишен извештај за оперативното работење за 2017 година до Централен регистар и Управа за јавни приходи на РМ.

28.022018

Неревидиран биланс на успех на Македонски Телеком според МСФИ и Образложение за работењето за првите три месеци од 2018 година до Македонска берза на хартии од вредност.

09.052018

Годишни ревидирани финансиски извештаи на Македонски Телеком за 2017 година во согласност со МСФИ објавени во “Службен весник на Република Македонија” и Годишен извештај за оперативното работење за 2017 година до Централен регистар на РМ.

30.062018

Неревидирани финансиски извештаи на Македонски Телеком според МСФИ и Образложение за работењето за првата половина од 2018 година до Македонска берза на хартии од вредност.

09.082018

Неревидиран биланс на успех на Македонски Телеком според МСФИ и Образложение за работењето за првите девет месеци од 2018 година до Македонска берза на хартии од вредност.

08.112018

* Годишниот извештај за работењето и целосните ревидирани финансиски извештаи според МСФИ се објавуваат во рок од 7 дена по усвојувањето од Собранието на акционери до Македонската берза на хартии од вредност

2017 ФИНАНСИСКИ НАСТАНИ

Нашиот календар на настани ги содржи сите клучни финансиски настани на Македонски Телеком АД - Скопје (Македонски Телеком) за тековната година.

Неревидирани финансиски извештаи на Македонски Телеком според Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) и Образложение за работењето за 2016 година до Македонска берза на хартии од вредност.

23.022017

Годишна сметка на Македонски Телеком за 2017 година во согласност со усвоените МСФИ објавени во “Службен весник на Република Македонија” и Годишен извештај за оперативното работење за 2017 година до Централен регистар и Управа за јавни приходи на РМ.

28.022017

Неревидирани финансиски извештаи на Македонски Телеком според МСФИ и Образложение за работењето за првата половина од 2017 година до Македонска берза на хартии од вредност.

11.052017

Годишни ревидирани финансиски извештаи на Македонски Телеком за 2016 година во согласност со МСФИ објавени во “Службен весник на Република Македонија” и Годишен извештај за оперативното работење за 2016 година до Централен регистар на РМ.

30.062017

Неревидирани финансиски извештаи на Македонски Телеком според МСФИ и Образложение за работењето за првата половина од 2017 година до Македонска берза на хартии од вредност.

03.082017

Неревидиран биланс на успех на Македонски Телеком според МСФИ и Образложение за работењето за првите девет месеци од 2017 година до Македонска берза на хартии од вредност.

09.112017

* Годишниот извештај за работењето и целосните ревидирани финансиски извештаи според МСФИ се објавуваат во рок од 7 дена по усвојувањето од Собранието на акционери до Македонската берза на хартии од вредност

2016 ФИНАНСИСКИ НАСТАНИ

Нашиот календар на настани ги содржи сите клучни финансиски настани на Македонски Телеком АД - Скопје (Македонски Телеком) за тековната година.

Неревидирани финансиски извештаи на Македонски Телеком според Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) и Образложение за работењето за 2015 година до Македонска берза на хартии од вредност.

26.022016

Годишна сметка на Македонски Телеком за 2015 година во согласност со усвоените МСФИ објавени во “Службен весник на Република Македонија” и Годишен извештај за оперативното работење за 2015 година до Централен регистар и Управа за јавни приходи на РМ.

28.022016

Неревидирани финансиски извештаи на Македонски Телеком според МСФИ и Образложение за работењето за првата половина од 2016 година до Македонска берза на хартии од вредност.

04.052016

Годишни ревидирани финансиски извештаи на Македонски Телеком за 2015 година во согласност со МСФИ објавени во “Службен весник на Република Македонија” и Годишен извештај за оперативното работење за 2015 година до Централен регистар на РМ.

30.062016

Неревидирани финансиски извештаи на Македонски Телеком според МСФИ и Образложение за работењето за првата половина од 2016 година до Македонска берза на хартии од вредност.

05.082016

Неревидиран биланс на успех на Македонски Телеком според МСФИ и Образложение за работењето за првите девет месеци од 2016 година до Македонска берза на хартии од вредност.

10.112016

* Годишниот извештај за работењето и целосните ревидирани финансиски извештаи според МСФИ се објавуваат во рок од 7 дена по усвојувањето од Собранието на акционери до Македонската берза на хартии од вредност

2015 ФИНАНСИСКИ НАСТАНИ

Нашиот календар на настани ги содржи сите клучни финансиски настани на Македонски Телеком АД - Скопје (Македонски Телеком) за тековната година.

Неконсолидирани и консолидирани неревидирани финансиски извештаи на Македонски Телеком според МСФИ за 2014 година до Македонска берза на хартии од вредност

25.022015*

Годишна сметка на Македонски Телеком за 2014 според општо прифатените сметководствени принципи на РМ до Централен регистар и Управа за јавни приходи на РМ

28.022015

Консолидирана годишна сметка за 2014 и извештај за оперативното работење на Групацијата на Македонски Телеком според општо прифатените сметководствени принципи на РМ до Централен регистар на РМ

31.032015

Неконсолидиран и консолидиран неревидиран биланс на успех на Македонски Телеком и анализа на неконсолидираната и консолидираната оперативна добивка изготвени според МСФИ за првото тримесечје од 2015 година до Македонска берза на хартии од вредност

13.052015*

Годишни ревидирани финансиски извештаи на Македонски Телеком за 2014 (неконсолидирани и консолидирани) според општо прифатените сметководствени принципи на РМ и МСФИ до Централен регистар на РМ

30.062015

Неконсолидирани и консолидирани неревидирани финансиски извештаи на Македонски Телеком според МСФИ за првата половина од 2015 година до Македонска берза на хартии од вредност

06.082015*

Неконсолидиран и консолидиран неревидиран биланс на успех на Македонски Телеком и анализа на неконсолидираната и консолидираната оперативна добивка изготвени според МСФИ за третото тримесечје од 2015 година до Македонска берза на хартии од вредност

05.112015*

* Годишниот извештај за работењето и целосните ревидирани финансиски извештаи според МСФИ се објавуваат во рок од 7 дена по усвојувањето од Собранието на акционери до Македонската берза на хартии од вредност

** Годишниот извештај за работењето и целосните ревидирани финансиски извештаи според МСФИ се објавуваат во рок од 7 дена по усвојувањето од Собранието на акционери до Македонската берза на хартии од вредност

2014 ФИНАНСИСКИ НАСТАНИ

* датумот подлежи на промена

** годишниот извештај за работењето и целосните ревидирани консолидирани и неконсолидирани финансиски извештаи според МСФИ се објавуваат во рок од 7 дена по усвојувањето од Собранието на акционери

2013 ФИНАНСИСКИ НАСТАНИ

Нашиот календар на настани ги содржи сите клучни финансиски настани на Македонски Телеком АД - Скопје (Македонски Телеком) за тековната година.

Годишна сметка на Македонски Телеком за 2012 според општо прифатените сметководствени принципи на РМ до Централен регистар и Управа за јавни приходи на РМ

28.022013

Неконсолидирани неревидирани финансиски извештаи на Македонски Телеком според МСФИ за 2012 година до Комисија за хартии од вредност на РМ

07.032013

Kонсолидирани неревидирани финансиски извештаи на Македонски Телеком според МСФИ за 2012 година до Комисија за хартии од вредност на РМ

05.042013

Консолидирана годишна сметка за 2012 и извештај за оперативното работење на Групацијата на Македонски Телеком според општо прифатените сметководствени принципи на РМ до Централен регистар на РМ

29.032013

Годишни ревидирани финансиски извештаи на Македонски Телеком за 2012 (неконсолидирани и консолидирани) според општо прифатените сметководствени принципи на РМ и МСФИ до Централен регистар на РМ

31.052013

Годишни ревидирани финансиски извештаи на Македонски Телеком за 2012 (неконсолидирани и консолидирани) според општо прифатените сметководствени принципи на РМ и МСФИ до Централен регистар на РМ

30.062013

Неконсолидирани и консолидирани неревидирани финансиски извештаи на Македонски Телеком според МСФИ за првата половина од 2013 година до Македонска берза на хартии од вредност

21.082013

Неконсолидиран и консолидиран неревидиран биланс на успех на Македонски Телеком и анализа на неконсолидираната и консолидираната оперативна добивка изготвени според МСФИ за третото тримесечје од 2013 година до Македонска берза на хартии од вредност

07.112013

2012 ФИНАНСИСКИ НАСТАНИ

Нашиот календар на настани ги содржи сите клучни финансиски настани на Македонски Телеком АД - Скопје (Македонски Телеком) за тековната година.

Годишна сметка на Македонски Телеком за 2011 според општо прифатените сметководствени принципи на РМ до Централен регистар и Управа за јавни приходи на РМ

29.022012

Консолидирана годишна сметка за 2011 и извештај за оперативното работење на Групацијата на Македонски Телеком според општо прифатените сметководствени принципи на РМ до Централен регистар на РМ

31.032012

Консолидиран и неконсолидиран неревидиран биланс на успех на Македонски Телеком и анализа на консолидираната и неконсолидираната оперативна добивка изготвени според МСФИ, како и соодветните образложенија за работењето за првото тримесечје од 2012 година до Комисија за хартии од вредност на РМ

30.042012

Годишен извештај на Македонски Телеком за 2011, вклучувајќи ги и ревидираните консолидирани и неконсолидирани финансиски извештаи според МСФИ до Комисија за хартии од вредност на РМ

31.052012

Објава на резиме од ревидираните консолидирани и неконсолидирани финансиски извештаи за 2011на Македонски Телеком според МСФИ и мислење од овластен ревизор во Дневен весник во РМ

15.062012

Годишни ревидирани финансиски извештаи на Македонски Телеком за 2011 (за компанијата и консолидирани) според општо прифатените сметководствени принципи на РМ и МСФИ до Централен регистар на РМ

30.062012

Полугодишен извештај на Македонски Телеком за 2012, вклучувајќи ги и неревидираните консолидирани и неконсолидирани финансиски извештаи според МСФИ за првата половина од 2012 година до Комисија за хартии од вредност на РМ

14.082012

Консолидиран и неконсолидиран неревидиран биланс на успех на Македонски Телеком и анализа на консолидираната и неконсолидираната оперативна добивка изготвени според МСФИ, како и соодветните образложенија за работењето за третото тримесечје од 2012 година до Комисија за хартии од вредност на РМ

30.102012

2011 ФИНАНСИСКИ НАСТАНИ

Нашиот календар на настани ги содржи сите клучни финансиски настани на Македонски Телеком АД - Скопје (Македонски Телеком) за тековната година.

Годишна сметка на Македонски Телеком за 2010 според општо прифатените сметководствени принципи на РМ до Централен регистар и Управа за јавни приходи на РМ

28.022011

Консолидирана годишна сметка за 2010 и извештај за оперативното работење на Групацијата на Македонски Телеком според општо прифатените сметководствени принципи на РМ до Централен регистар на РМ

31.032011

Консолидиран и неконсолидиран неревидиран биланс на успех на Македонски Телеком и анализа на консолидираната и неконсолидираната оперативна добивка изготвени според МСФИ, како и соодветните образложенија за работењето за првото тримесечје од 2011година до Комисија за хартии од вредност на РМ

30.042011

Годишен извештај на Македонски Телеком за 2010, вклучувајќи ги и ревидираните консолидирани и неконсолидирани финансиски извештаи според МСФИ до Комисија за хартии од вредност на РМ

31.052011

Објава на резиме од ревидираните консолидирани и неконсолидирани финансиски извештаи за 2010 на Македонски Телеком според МСФИ и мислење од овластен ревизор во Дневен весник во РМ

15.062011

Годишни ревидирани финансиски извештаи на Македонски Телеком за 2010 (за компанијата и консолидирани) според општо прифатените сметководствени принципи на РМ и МСФИ до Централен регистар на РМ

30.062011

Полугодишен извештај на Македонски Телеком за 2011, вклучувајќи ги и неревидираните консолидирани и неконсолидирани финансиски извештаи според МСФИ за првата половина од 2011 година до Комисија за хартии од вредност на РМ

14.082011

Консолидиран и неконсолидиран неревидиран биланс на успех на Македонски Телеком и анализа на консолидираната и неконсолидираната оперативна добивка изготвени според МСФИ, како и соодветните образложенија за работењето за третото тримесечје од 2011 година до Комисија за хартии од вредност на РМ

30.102011

2010 ФИНАНСИСКИ НАСТАНИ

Нашиот календар на настани ги содржи сите клучни финансиски настани на Македонски Телеком АД - Скопје (Македонски Телеком) за тековната година.

Годишна сметка на Македонски Телеком за 2009 според општо прифатените сметководствени принципи на РМ до Централен регистар и Управа за јавни приходи на РМ

28.022010

Консолидирана годишна сметка за 2009 и извештај за оперативното работење на Групацијата на Македонски Телеком според општо прифатените сметководствени принципи на РМ до Централен регистар на РМ

31.032010

Консолидиран и неконсолидиран неревидиран биланс на успех на Македонски Телеком и анализа на консолидираната и неконсолидираната оперативна добивка изготвени според МСФИ, како и соодветните образложенија за работењето за првото тримесечје од 2010 година до Комисија за хартии од вредност на РМ

30.042010

Годишен извештај на Македонски Телеком за 2009, вклучувајќи ги и ревидираните консолидирани финансиски извештаи според МСФИ до Комисија за хартии од вредност на РМ

30.042010

Објава на резиме од ревидираните консолидирани и неконсолидирани финансиски извештаи за 2009 на Македонски Телеком според МСФИ и мислење од овластен ревизор во Дневен весник во РМ

15.052010

Годишни ревидирани финансиски извештаи на Македонски Телеком за 2009 (за компанијата и консолидирани) според општо прифатените сметководствени принципи на РМ и МСФИ до Централен регистар на РМ

30.062010

Полугодишен извештај на Македонски Телеком за 2010, вклучувајќи ги и неревидираните консолидирани и неконсолидирани финансиски извештаи според МСФИ за првата половина од 2010 година до Комисија за хартии од вредност на РМ

14.082010

Консолидиран и неконсолидиран неревидиран биланс на успех на Македонски Телеком и анализа на консолидираната и неконсолидираната оперативна добивка изготвени според МСФИ, како и соодветните образложенија за работењето за третото тримесечје од 2010 година до Комисија за хартии од вредност на РМ

30.102010

2009 ФИНАНСИСКИ НАСТАНИ

Нашиот календар на настани ги содржи сите клучни финансиски настани на Македонски Телеком АД - Скопје (Македонски Телеком) за тековната година.

Годишна сметка на Македонски Телеком за 2008 според општо прифатените сметководствени принципи на РМ до Централен регистар и Управа за јавни приходи на РМ

28.022009

Консолидирана годишна сметка за 2008 и извештај за оперативното работење на Групацијата на Македонски Телеком според општо прифатените сметководствени принципи на РМ до Централен регистар на РМ

31.032009

Консолидиран и неконсолидиран неревидиран биланс на успех на Македонски Телеком и анализа на консолидираната и неконсолидираната оперативна добивка изготвени според МСФИ, како и соодветните образложенија за работењето за првото тримесечје од 2009 година до Комисија за хартии од вредност на РМ

30.042009

Годишен извештај на Македонски Телеком за 2008, вклучувајќи ги и ревидираните консолидирани и неконсолидирани финансиски извештаи според МСФИ до Комисија за хартии од вредност на РМ

30.042009

Објава на резиме од ревидираните консолидирани и неконсолидирани финансиски извештаи за 2008 на Македонски Телеком според МСФИ и мислење од овластен ревизор во Дневен весник во РМ

15.052009

Годишни ревидирани финансиски извештаи на Македонски Телеком за 2008 (за компанијата и консолидирани) според општо прифатените сметководствени принципи на РМ и МСФИ до Централен регистар на РМ

30.062009

Полугодишен извештај на Македонски Телеком за 2009, вклучувајќи ги и неревидираните консолидирани и неконсолидирани финансиски извештаи според МСФИ за првата половина од 2009 година до Комисија за хартии од вредност на РМ

14.082009

Консолидиран и неконсолидиран неревидиран биланс на успех на Македонски Телеком и анализа на консолидираната и неконсолидираната оперативна добивка изготвени според МСФИ, како и соодветните образложенија за работењето за третото тримесечје од 2009 година до Комисија за хартии од вредност на РМ

30.102009

2008 ФИНАНСИСКИ НАСТАНИ

Нашиот календар на настани ги содржи сите клучни финансиски настани на Македонски Телеком АД - Скопје (Македонски Телеком) за тековната година.

Годишна сметка на Македонски Телеком за 2007 според општо прифатените сметководствени принципи на РМ до Централен регистар и Управа за јавни приходи на РМ

29.022008

Консолидирана годишна сметка за 2007 и извештај за оперативното работење на Групацијата на Македонски Телеком според општо прифатените сметководствени принципи на РМ до Централен регистар на РМ

31.032008

Консолидиран и неконсолидиран неревидиран биланс на успех на Македонски Телеком и анализа на консолидираната и неконсолидираната оперативна добивка изготвени според МСФИ, како и соодветните образложенија за работењето за првото тримесечје од 2008 година до Комисија за хартии од вредност на РМ

30.042008

Годишен извештај на Македонски Телеком за 2007, вклучувајќи ги и ревидираните консолидирани и неконсолидирани финансиски извештаи според МСФИ до Комисија за хартии од вредност на РМ

30.042008

Објава на резиме од ревидираните консолидирани и неконсолидирани финансиски извештаи за 2007 на Македонски Телеком според МСФИ и мислење од овластен ревизор во Дневен весник во РМ

15.052008

Годишни ревидирани финансиски извештаи на Македонски Телеком за 2007 (за компанијата и консолидирани) според општо прифатените сметководствени принципи на РМ и МСФИ до Централен регистар на РМ

30.062008

Полугодишен извештај на Македонски Телеком за 2008, вклучувајќи ги и неревидираните консолидирани и неконсолидирани финансиски извештаи според МСФИ за првата половина од 2008 година до Комисија за хартии од вредност на РМ

14.082008

Консолидиран и неконсолидиран неревидиран биланс на успех на Македонски Телеком и анализа на консолидираната и неконсолидираната оперативна добивка изготвени според МСФИ, како и соодветните образложенија за работењето за третото тримесечје од 2008 година до Комисија за хартии од вредност на РМ

30.102008
Десктоп верзија