ROAMING NË BALLKANIN PERËNDIMOR

Duke filluar nga 01.07.2021, fillon zbatimi i rregullores së roamingut „Roam Like At Home“ (RLAH), e cila u referohet 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor (WB6). Rregullorja zbatohet për të gjithë operatorët e vendeve të WB6 - Maqedonia, Serbia, Kosova, Bosnja dhe Hercegovina, Shqipëria dhe Mali i Zi.

Me këtë rregullore, interneti celular, mesazhet SMS dhe thirrjet e bëra në vendet e Ballkanit Perëndimor, ndërsa përdoruesit janë në roaming në ato vende, do të tarifohen sikur të jenë në shtëpi.

POSTPEJD

Biseda dhe SMS

Sipas rregulloreve të prezantuara nga AEK, të gjithë klientët postpejd të Telekom që kanë të përfshirë thirrje dhe mesazhe SMS drejt rrjeteve të tjera të vendit në parapagesat e tarifave të tyre, mund t'i përdorin ato edhe kur janë në roaming në vendet e Ballkanit Perëndimor (WB6 - Serbia, Mali i Zi, Bosnja dhe Hercegovina, Kosova dhe Shqipëria).

Thirrjet dalëse

Thirrjet dhe SMS-et dalëse në roaming nga vendet e WB6, të bëra drejt cilitdo prej 6 vendeve të WB6, nuk do të tarifohen dhe do të zbriten nga minutat/SMS-et e përfshira drejt rrjeteve të tjera në parapagesën e përdoruesve.

Shembull

Kur një përdorues i tarifës Mobile M udhëton në Serbi dhe telefonon një numër në Maqedoni, ai nuk do të paguajë shtesë, por thirrja do të tarifohet si pjesë e minutave të përfshira në të gjitha rrjetet, pjesë e modelit tarifor për Mobile M.


Kur klientët postpejd që kanë shpenzuar minutat e përfshira ose që nuk kanë minuta ose SMS drejt rrjeteve të tjera të vendit në parapagesë, qëndrojnë në vendet e WB6 dhe bëjnë një thirrje dalëse në ndonjë nga vendet e WB6, ata do të tarifohen njësoj si thirrjet në shtëpi sipas çmimeve për trafikun kombëtar në përputhje me Listën zyrtare të çmimeve për përdoruesit privatë (çmimi për minutë/SMS) dhe Listën e çmimeve për modelet dhe paketat aktuale të tarifave të biznesit.

Thirrjet dalëse të roamingut në territorin e vendeve të WB6, drejt një vendi tjetër që nuk është pjesë e Ballkanit Perëndimor, do të tarifohen si thirrje të rregullta dalëse roaming në përputhje me Listën zyrtare të çmimeve të roamingut në varësi të tarifës së përdoruesve.

Thirrjet hyrëse

Thirrjet hyrëse të pranuara nga ndonjë prej operatorëve në vendet e WB6 kur klientët e Telekomit janë në ato vende nuk do të tarifohen.

Thirrjet hyrëse në territorin e vendeve të WB6, të pranuara nga një vend tjetër që nuk është pjesë e WB6, do të tarifohen si thirrje të rregullta hyrëse në roaming sipas Listës zyrtare të çmimeve të roamingut në varësi të tarifës së përdoruesve.

Interneti

Të gjithë përdoruesit në postpejd të cilët kanë internet celular të përfshirë në parapagesën e tyre mujore, nga 01.07.2021, marrin automatikisht një paketë shtesë mujore të internetit të destinuar vetëm për përdorim në roaming gjatë qëndrimit të tyre në vendet e Ballkanit Perëndimor.

Ky internet roaming aktivizohet automatikisht te secili përdorues.

Interneti celular i përfshirë në dispozicion për roaming në vendet e Ballkanit Perëndimor, sipas tarifës së përdoruesit, është prezantuar këtu:

Modeli tarifor Paketë shtesë mujore e internetit për roaming në vendet e Ballkanit Perëndimor (në GB)
Magenta 1 Unlimited 8
Magenta 1 shërbime celulare S 1
Magenta 1 shërbime celulare M 6
Magenta 1 shërbime celulare L 8
Magenta 1 shërbime celulare S+ 6
Magenta 1 shërbime celulare S++ 6
Magenta 1 shërbime celulare M+ 6
Magenta 1 shërbime celulare S'19 1
Magenta 1 shërbime celulare M'19 6
Magenta 1 shërbime celulare L'19 8
Magenta 1 shërbime celulare S'16 0,5
Magenta 1 shërbime celulare M’16-1 6
Magenta 1 shërbime celulare M'16 6
Magenta 1 shërbime celulare M Video 6
Magenta 1 shërbime celulare L'16 8
Magenta 1 shërbime celulare S'15 0,5
Magenta 1 shërbime celulare M'15 4
Magenta 1 shërbime celulare L'15 6
COOL 4
COOL Junior 4
COOL Kids 0,5
eSIM Plus 0,5
Familja M 0
Familja L 0
Familja М+ 0,5
Familja S 0
Familja S+ 0,5
Family Box 1 1
Modeli tarifor Paketë shtesë mujore e internetit për roaming në vendet e Ballkanit Perëndimor (në GB)
Mobile Unlimited 8
Mobile Ultra 13
Mobile S 1
Mobile M 6
Mobile L 8
Mobile S+ 6
Mobile S++ 6
Mobile M+ 8
Mobile S'19 1
Mobile M'19 6
Mobile L'19 8
Pensionist 0,5
Pensionist 1 0
I veçantë 0,5
Smart M Video 6
Smart М’16 4
Promo 499 1
Promo 649 4
Smart 499 0,5
Smart 799 6
Mobile 1 0,5
Mobile 2 4
Mobile 3 6
Mobile 4 6
Klub М 4
Modeli tarifor Paketë shtesë mujore e internetit për roaming në vendet e Ballkanit Perëndimor (në GB)
Business Executive 18 GB
Business Internet M 0,5 GB
Business Internet L 1 GB
Business Internet XL 4 GB
Business Internet XXL 5 GB
Business Essential 2 GB
Business S`15 0,5 GB
Business Standard 6 GB
Business M`15 4 GB
Business Professional 10 GB
Business L`15 10 GB
Business Executive 18 GB
Business XL`15 18 GB
Business Premium 25 GB
Business XXL`15 25 GB
Business Mobile Office 6 GB
Business Special S 2 GB
Business Special M 4 GB
Business Special L 7 GB
Business Special XL 13 GB
GPS 3 GB
GSM Adapter 2 GB
GSM Pro 0 GB
Biznes dhe Partner 5 GB
Modeli tarifor Paketë shtesë mujore e internetit për roaming në vendet e Ballkanit Perëndimor (në GB)
Magenta 1 Mob Business Promo S 0,5 GB
Magenta 1 Mobile Business Essential 2 GB
Magenta 1 Mobile Business S`15 0,5 GB
Magenta 1 Mobile Business Standard 8 GB
Magenta 1 Mobile Business M`15 4 GB
Magenta 1 Mobile Business Professional 10 GB
Magenta 1 Mobile Business L`15 10 GB
Spodeli Business 0 GB
T-Fleet Basic 0,5 GB
T-Fleet Pro 0,5 GB
T-Fleet Special 0,5 GB
Business 350 2 GB
Business 360 Basic 0 GB
Business 360 Comfort 0 GB
Business 50 0,5 GB
Business VPN Ultimate L 6 GB
Business Data Ultimate 0,5 GB
Business Data Ultimate 2 0 GB
Business Data Ultimate 3 0 GB
Business Data Ultimate 4 0,5 GB
Business Data Ultimate 6 0,5 GB
Business i3.199 13 GB
Business Promo 1499 3 GB
Business Promo 299 0,5 GB
Modeli tarifor Paketë shtesë mujore e internetit për roaming në vendet e Ballkanit Perëndimor (në GB)
Business Promo 499 4 GB
Business Promo 799 3 GB
Business Promo L 5 GB
Business Promo М 1 GB
Business Promo XL 13 GB
Business Smart L 3 GB
Business Smart М 1 GB
Business Smart S 0,5 GB
Business Smart XL 5 GB
Business Smart XXL 13 GB
Business Start 3 GB
Business Ultimate 9 2 GB
Business Ultimate 20 0 GB
Business Ultimate 36 0 GB
Business Ultimate 40 0 GB
Business Ultimate 58 0 GB
Business Ultimate 59 2 GB
Business Ultimate 60 5 GB
Business Ultimate 61 7 GB
Business Ultimate 62 10 GB
Business Ultimate 63 18 GB
Business Ultimate 64 0,5 GB
Business Ultimate 65 5 GB
Business Ultimate 66 7 GB
Modeli tarifor Paketë shtesë mujore e internetit për roaming në vendet e Ballkanit Perëndimor (në GB)
Business Ultimate 67 2 GB
Business Ultimate 68 5 GB
Business Ultimate 73 0 GB
Business Ultimate 74 2 GB
Business Ultimate 75 7 GB
Business Ultimate 76 13 GB
Business Ultimate 77 25 GB
Business Ultimate 78 0,5 GB
Business Ultimate 79 2 GB
Business Ultimate 80 7 GB
Business Ultimate 81 13 GB
Business Ultimate 82 25 GB
Business Ultimate 83 6 GB
Business Ultimate 84 6 GB
Business Ultimate 85 13 GB
Business Ultimate 86 25 GB
Business Ultimate 9 2 GB
Business Ultimate Basic 0 GB
Business Ultimate Ekstra 1 GB
Business Ultimate L 7 GB
Business Ultimate М 4 GB
Business Ultimate Max 5 GB
Business Ultimate Mini 0 GB
Business Ultimate S 1 GB
Business Ultimate Top 1 GB
Business Ultimate XL 13 GB
Business Ultimate XS 1 GB
Modeli tarifor Paketë shtesë mujore e internetit për roaming në vendet e Ballkanit Perëndimor (në GB)
Business Ultra Medium 2 GB
Buba Alarm 0 GB
VPN Administrator 0 GB
Data M 0,5 GB
Data S 0,5 GB
Data Flex 0,5 GB
М2М Mobile Surf Basic 0,5 GB
М2М Pajisjet fiskale 0 GB
Promo 649 3 GB
Smart Data M 0,5 GB
Smart Data S 0,5 GB
Telemetrike 0 GB
Ekipi i internetit 0 GB
Ultimate VPN 1 3 GB
Ultimate VPN 2 4 GB
Ultimate VPN 3 6 GB
Ultimate VPN 4 10 GB
Ultimate VPN 5 16 GB
Flit Management 3 0,5 GB
Flit E avancuar 0,5 GB
Flit Basic 0,5 GB
Mobile Surf Comfort 3 GB
VIP 3 4 GB

Për përdoruesit që nuk kanë trafik interneti të përfshirë në parapagesë, përdorimi i internetit në roaming në vendet e Ballkanit Perëndimor do të tarifohet me çmimin e brendshëm sipas Listës zyrtare të çmimeve (çmimi për MB), por jo me çmim më të lartë se maksimumi i përcaktuar në përputhje me rregulloren.

Përdoruesit do të marrin njoftim me SMS kur të arrijnë 80% dhe 100% të internetit në roaming të caktuar për përdorim për vendet e WB6. Pas përdorimit të internetit në roaming të destinuar për vendet WB6, shërbimi i internetit në roaming do të ndërpritet dhe përdoruesit do të jenë në gjendje të aktivizojnë një paketë shtesë roaming për të vazhduar lundrimin.

PRIPEJD

Në varësi të modelit tarifor në pripejd, çmimet përkatëse/aktuale për minutë/ SMS/MB për thirrjet kombëtare, SMS dhe internet do të jenë të vlefshme për vendet në Ballkanin Perëndimor, por jo më të larta se çmimet e rregulluara maksimale të përcaktuara nga AEK.
(më poshtë është dhënë një tabelë e detajuar e çmimeve sipas modelit tarifor).

Realizimi i thirrjes për përdoruesit në pripejd është falas në vendet e WB6.

Thirrjet hyrëse të marra nga klientët e operatorëve nga vendet e WB6, kur klientët janë në territorin e Ballkanit Perëndimor, nuk do të tarifohen.

Si deri më tani, përdoruesit në pripejd për modele të caktuara tarifore kanë çmime preferenciale RoR për kupon (vauçer) të rimbushur.

Çmimet e detajuara për shërbimet e komunikimit për roaming në pripjed në vendet e WB6 janë si më poshtë:

MODELI TARIFOR COOL+
Çmimet me TVSH për min/SMS/MB me kupon të rimbushur pa kupon të rimbushur
Thirrjet dalëse 1,9 den. 4,9 den.
SMS 4,4 den. 4,36 den.
Internet 4,9 den. 13,09 den.
MODELI TARIFOR COOL
Çmimet me TVSH për min/SMS/MB me kupon të rimbushur pa kupon të rimbushur
Thirrjet dalëse 2,9 den. 5,9 den.
SMS 2,9 den. 4,36 den.
Internet 2,9 den. 13,09 den.
MODELI TARIFOR Easy Top
Çmimet me TVSH për min/SMS/MB me kupon të rimbushur pa kupon të rimbushur
Thirrjet dalëse 3,9 den. 7,90 den.
SMS 3,9 den. 4,36 den.
Internet 3,9 den. 13,09 den.
MODELI TARIFOR Easy Talk Easy SMS Easy Internet
Çmimet me TVSH për min/SMS/MB
Thirrjet dalëse 7,9 den. 8,9 den. 13,81 den.
SMS 4,36 den. 2,9 den. 4,36 den.
Internet 13,09 den. 13,09 den. 3,0 den.

PYETJE DHE PERGJIGJE

Rregullorja për Ballkanin Perëndimor zbatohet për të gjithë operatorët në vendet e Ballkanit Perëndimor.

Pasi përdoruesit të përdorin internetin e dhënë ndërsa janë në një nga vendet e Ballkanit Perëndimor, qasja në shërbim ndërpritet dhe përdoruesit mund të vazhdojnë të përdorin internetin vetëm nëse aktivizojnë një paketë shtesë të internetit në roaming.

Në mënyrë që të mbrohet nga abuzimet dhe përdorimi i pazakontë i shërbimeve të rregulluara të shitjes me pakicë në roaming, Telekomi do të zbatojë politikën e përdorimit të ndershëm në lidhje me shpenzimet e shërbimeve të rregulluara të roamingut. Parimet dhe rregullat nën të cilat bëhet kjo janë të detajuara në Rregulloren për politikat e përdorimit të ndershëm dhe vlerësimin e qëndrueshmërisë së heqjes së tarifave shtesë për shërbimet e rregulluara me pakicë në roaming dhe kërkesën e paraqitur nga operatori për qëllimet e këtij vlerësimi.

Kur qëndroni në vendet e tjera të Ballkanit që nuk janë pjesë e rregullores për Ballkanin Perëndimor, çmimet e rregullta të roamingut zbatohen në përputhje me Listën zyrtare të çmimeve të roamingut. Sidoqoftë, për kosto më të ulët dhe përvojë më të mirë të përdoruesit kur përdorin internetin, përdoruesit mund të aktivizojnë paketa shtesë të internetit në roaming.

Nëse po udhëtoni në Greqi, Turqi, Kroaci ose Bullgari, mund të aktivizoni paketën Internet Ballkan dhe promocionalisht të merrni 3 GB internet në roaming me një vlefshmëri prej 30 ditësh. Për më shumë klikoni këtu.

Përmbajtje të caktuara si MaxTV GO, HBO Go, Stream On, Speak Out dhe lloje tjera të shërbimeve shtesë, si dhe shërbimet me kosto të veçantë, nuk do të jenë në dispozicion të përdoruesve duke marrë parasysh disponueshmërinë e tyre vetëm në territorin e Maqedonisë në përputhje me kushtet e përdorimit të atyre shërbimeve.

Gjithashtu, paketat shtesë të internetit Instant (30-ditor) të Makedonski Telekom (të cilat aktivizohen pasi të jetë konsumuar trafiku i internetit i përfshirë në tarifë), për klientët privatë dhe afaristë, nuk do të jenë në dispozicion të klientëve, duke pasur parasysh disponueshmërinë e tyre vetëm në territorin e Maqedonisë në përputhje me kushtet për përdorimin e atyre shërbimeve.

Për më tepër, klientët në pripejd të cilët kanë paketa aktive shtesë (të tilla si paketa për biseda, paketa SMS, paketa interneti me internet trafik të përfshirë - minuta, mesazhe SMS ose internet në rrjetin e Makedonski Telekom ose rrjetin e operatorëve të tjerë brenda Maqedonisë), nuk do të mund të përdorin ata derisa janë në roaming në vendet e WB6, duke pasur parasysh disponueshmërinë e tyre vetëm në territorin e Maqedonisë.

Tarifimi i trafikut në vendet e Ballkanit Perëndimor (trafiku i internetit, trafiku me zë dhe trafiku SMS) do të ndjekë tarifimin e trafikut kombëtar në rrjetet e tjera kombëtare në modelin përkatës tarifor të cilin e përdor klienti, në përputhje me Listën zyrtare të çmimeve.

Nëse jeni një përdorues postpejd me biseda dhe SMS të përfshirë drejt rrjeteve të tjera të vendit dhe internet të përfshira në parapagesën tuaj, nuk do të keni kosto shtesë për trafikun dalës. Nëse jeni klient në pripejd, thirrjet dalëse tarifohen sipas modelit tarifor (shih më lart në dokument tabelat e detajuara të çmimeve).

Thirrjet dalëse të roamingut në territorin e vendeve të WB6, në një vend që nuk është pjesë e Ballkanit Perëndimor, do të tarifohen si thirrje të rregullta roaming në dalje sipas Listës zyrtare të çmimeve të roamingut në varësi të tarifës së përdoruesve.

Thirrjet hyrëse të marra nga operatorët nga vendet e WB6, kur përdoruesit janë në territorin e vendeve të Ballkanit Perëndimor nuk tarifohen, respektivisht trajtohen si thirrje hyrëse në rrjetin e vendit amë.

Thirrjet hyrëse nga vendet e tjera që nuk janë pjesë e WB6, të marra ndërsa përdoruesit janë në roaming në vendet e Ballkanit Perëndimor, do të tarifohen si thirrje hyrëse të rregullta në roaming sipas listës zyrtare të çmimeve në tarifën përkatëse.

Telefonatat me USSD (*123*) nuk janë pjesë e thirrjeve të rregulluara të roamingut në Ballkanin Perëndimor (WB6). Telefonatat e bëra duke përdorur *123* ose kodin USSD nga këto vende do të tarifohen si thirrje USSD, me tarifat standarde për thirrjet USSD.

Telefonatat ose SMS-et në një numër të vendeve të Ballkanit Perëndimor ndërsa përdoruesi është në Maqedoni tarifohen sipas çmimeve për thirrje/SMS ndërkombëtare.
Më shumë informacion për roamingun në Ballkanin Perëndimor mund të gjeni këtu.

Nëse keni një paketë roaming aktive (Internet Balkan ose Internet Bota) dhe ndodheni në një nga vendet e Ballkanit Perëndimor, trafiku i përfshirë në roaming në internet i disponueshëm për tarifën tuaj ka përparësi shpenzimi mbi paketën shtesë të aktivizuar. Intervali i tarifimit është 10 KB.

Verzioni desktop