Извештаи до Комисијата за хартии од вредност (КХВ)

Извештаи до МБ 2017

1.
2.
3.
4.
5. Ревидирани годишни финансиски извештаи според МСФИ за 2017
6. Ревидирани годишни финансиски извештаи според LOCAL GAAP за 2017
7. Годишен извештај за работењето за 2017

Извештаи до МБ 2016

1.
2.
3.
4.
5. Ревидирани годишни финансиски извештаи според МСФИ за 2016
6. Ревидирани годишни финансиски извештаи според LOCAL GAAP за 2016
7. Годишен извештај за работењето за 2016

Извештаи до МБ 2015

1.
2.
3.
4. Ревидирани годишни финансиски извештаи според МСФИ за 2015
5. Ревидирани годишни финансиски извештаи според LOCAL GAAP за 2015
6. Годишен извештај за работењето за 2015

Извештаи до МБ 2014

1. Квартал I 2014
2. Полугодишен 2014
3. Квартал III 2014
4. Неревидиран неконсолидиран годишен извештај за 2014
5. Неревидиран консолидиран годишен извештај за 2014

Извештаи до МБ 2013

1. Полугодишен 2013
2. Квартал III 2013
3. Неревидиран неконсолидиран годишен извештај за 2013
4. Неревидиран консолидиран годишен извештај за 2013
5. Ревидиран неконсолидиран годишен извештај за 2013
6. Ревидиран консолидиран годишен извештај за 2013
7. Годишен извештај за работењето за 2013

Извештаи до КХВ 2012

1. Квартал I 2012
2. Полугодишен 2012
3. Квартал III 2012
4. Неревидиран неконсолидиран годишен извештај за 2012
5. Неревидиран консолидиран годишен извештај за 2012
6. Годишен 2012

Извештаи до КХВ 2011

1. Квартал I 2011
2. Полугодишен 2011
3. Квартал III 2011
4. Неревидиран неконсолидиран годишен извештај за 2011
5. Неревидиран консолидиран годишен извештај за 2011
6. Годишен 2011

Извештаи до КХВ 2010

1. Квартал I 2010
2. Полугодишен 2010
3. Квартал III 2010
4. Годишен 2010

Извештаи до КХВ 2009

1. Квартал I 2009
2. Полугодишен 2009
3. Квартал III 2009
4. Годишен 2009

Извештаи до КХВ 2008

1. Квартал I 2008
2. Полугодишен 2008
3. Квартал III 2008
4. Годишен 2008

Извештаи до КХВ 2007

1. Квартал I 2007
2. Полугодишен 2007
3. Квартал III 2007
4. Годишен 2007

Извештаи до КХВ 2006

1. Квартал III 2006
2. Полугодишен 2006
3. Годишен 2006

Годишни извештаи

Годишен извештај за 2020

Контакт

Сектор за корпоративни финансии

E-адреса:IR@telekom.mk

Aдреса:
Кеј 13-ти Ноември бр. 6, 1000 Скопје, Република Северна Македонија