Bankingu elektronik

Nëpërmjet sistemeve për banking elektronik të Stopanska banka AD Skopje, Komercijalna banka AD Skopje dhe NLB Tutunska banka AD Skopje, është siguruar mundësia për pagesën e faturave nëpërmjet internetit, me çrast banka nuk faturon provision për shërbimin e kryer.

Nëpërmjet sistemeve për banking elektronik të gjithë bankave tjera afariste në Maqedoni, është siguruar pagesa e faturave, me çrast banka faturon provision në pajtim me tarifat e saj.

Për informacione më të detajuara mbi kushtet e pagesës me banking elektronik, drejtohuni te bankat afariste.