Tarifimi i bisedave nacionale

Çmimi i bisedave për minutë në denarë Biseda në rrjetin e Makedonski Telekom
tarifa e rregullt, çdo ditë prej orës 08:00 deri 20:00 1,18
tarifa e lirë, çdo ditë prej orës 20:00 deri 08:00 0,71
Biseda drejt rrjetave tjera fikse
tarifa e rregullt, çdo ditë prej orës 08:00 deri 20:00 1,18
tarifa e lirë, çdo ditë prej orës 20:00 deri 08:00 0,71
Biseda drejt rrjetave telefonike mobile
tarifa e rregullt, çdo ditë prej orës 08:00 deri 20:00 6,99 (drejt të gjithë rrjetave mobile të vendit)
tarifa e lirë, çdo ditë prej orës 20:00 deri 08:00 3,99 (drejt të gjithë rrjetave mobile të vendit)

Tarifimi është në fillim të çdo intervali (bllok) prej 60 sekonda.

Çmimet janë me TVSH.