Tarifimi i bisedave ndërkombëtare

Çmimi i bisedës për minutë në denarë
Grupi tarifor 0 11,68
Grupi tarifor 1 15,34
Grupi tarifor 2 17,70
Grupi tarifor 3 20,06
Grupi tarifor 4 33,04
Grupi tarifor 5 38,94
Grupi tarifor 6 41,30
Grupi tarifor 7 46,02
Grupi tarifor 8 56,64
Grupi tarifor 9 59,00
Grupi tarifor 10 63,72

Tarifimi është në fillim të çdo intervali (bllok) prej 60 sekonda.

Çmimet janë me TVSH.

Verzioni desktop