Call Comfort

  • Зборувај колку што сакаш. Зборувај неограничено.

Call Comfort тарифниот модел обезбедува бесплатни разговори во мрежата на Македонски Телеком и кон други фиксни мрежи, како и 100 минути вклучен разговор кон нашата мобилна мрежа. Дополнително обезбеден е попуст од 30% за меѓународни разговори кон фиксни и мобилни мрежи. Траифниот модел Call Comfort наменет е за сите нови и постојни домашни корисници.

Времетраење на договорот 2 години 1 година Неопределено
Месечен надомест 799 ден 949 ден. 999 ден.
Еднократен надомест за нови претплатници 0 ден. 0 ден. 1.463 ден.
Разговори Цена по минута (нормална/евтина тарифа)
Вклучен сообраќај во нашата фиксна мрежа Неограничено (1)
Вклучени разговори кон други фиксни мрежи Неограничено (2)
Вклучени разговори кон нашата мобилна мрежа 100 минути (3)
Разговори кон сите мобилни мрежи во Македонија 4,99 / 3,99 ден.
Меѓународни разговори 30% редовен попуст (4)
Дополнителни услуги
Времетраење на договорот 2 години 1 година Неопределено
Месечен надомест за втор (дополнителен) говорен канал 200 ден. 200 ден. 200 ден.
Пакет дополнителни услуги (5) вклучен

Тарифниот модел можете да го активирате во Телеком продавниците или преку Контакт центарот на телефонскиот број 122.

(1) За неограничени разговори во мрежата на Македонски Телеком важи политика за фер користење од 100 часа месечно. По надминување на вклучените 100 часови месечно, разговорите се наплатуваат по редовните цени за  разговори во рамки на мрежата на Македонски Телеком.

(2) За неограничени разговори кон други фиксни мрежи важи политика за фер користење од 10 часа месечно. По надминување на вклучените 10 часови месечно, разговорите се наплатуваат по редовните цени за  разговори кон други фиксни мрежи.

(3) По надминување на вклучените разговори, важат редовните цени за разговори кон нашата мобилна мрежа.

(4) Редовниот попуст од 30% се однесува на фиксни и мобилни меѓународни дестинации.

(5) Пакетот дополнителни услуги вклучува: идентификација на повик (CLIP), повик на чекање со задржување на врска и пренасочување на повик

pageArea reserved, leave empty!!!