Call Mini

  • Për shfrytëzuesit që kanë nevoja të kufizuara për biseda telefonike

Çmimi mujor

319 DEN.

Modeli tarifor Call Mini është dedikuar për shfrytëzuesit që kanë nevoja të kufizuara për biseda telefonike. Siguron parapagesë më të lirë mujore prej 319 den. në muaj me TVSH për linjë telefonike me 1 kanal folës.

Thirrjet deri 94,40 denarë me TVSh, faturohen sipas çmimeve standarde, kurse thirrjet mbi këtë shumë faturohen dyfish më tepër në krahasim me çmimet standarde.

Për shfrytëzuesit qëndrojnë në dispozicion të gjithë shërbimet shtesë për linjë telefonike me 1 kanal folës (Identifikimi i thirrjes, Thirrje në pritje, Ridrejtim të thirrjeve...) të cilat faturohen sipas çmimeve standarde.

Modeli tarifor mund të aktivizohet në shitoret e Telekomit.

pageArea reserved, leave empty!!!