Call Start

  • Biseda të pakufizuara në rrjetin e Makedonski Telekom.

Çmimi mujor

499 DEN.

Çmimi vlen për kontratë në 2 vite

Modeli tarifor Call Start mundëson biseda të pakufizuara pa kompenzim shtesë për thirrjet në kuadër të rrjetit të Makedonski Telekom.

Ky model tarifor është dedikuar për shfrytëzues të ri ekzistues të vendit për linjë telefonike me 1 ose me 2 kanale folëse. Parapagesa mujore telefonike me modeline Call Start të aktivizuar kushton:

Kohëzgjatja e kontratës 2 vite 1 vit Pakufizuar
Kompenzimi mujor 499 den 649 den. 699 den.
Kompenzim i vetëm për parapaguesë të rinj 0 den. 0 den. 1.463 den.
Bisedat Çmimi për minutë tarifa normale/е lirë)
Biseda të përfshira në rrjetin e Makedonski telekom Pakufizuar (1)
Biseda në rrjetin e Makedonski telekom dhe drejt rrjetave tjera fikse 1,18/0,71 den.
Biseda drejt të gjithë rrjetave mobile në Maqedoni 5,99/3,99 den.
Kohëzgjatja e kontratës 2 vite 1 vit Pakufizuar
Kompenzimi mujor për kanal të dytë (shtesë) folës 200 den. 200 den. 200 den.

Modelin tarifor mund të aktivizoni në shitoret e Telekomit ose nëpërmjet Kontakt qendrës në numrin e telefonit 122.

(1) Për biseda të pakufizuara në rrjetin e Makedonski telekom vlen politika e shfrytëzimit të drejtë (fer) të 100 orëve në muaj. Pas tejkalimit të 100 orëve në muaj, bisedat faturohen me çmime të rregullta në rrjetin e Makedonski Telekom.

Verzioni desktop