Makedonski Telekom zyrtarisht mori mirënjohje për kualitetin në punën e saj në raport me shfrytëzuesit, partnerët dhe palët e interesuara me vendosjen e më shumë ISO certifikatave në disa vitet e fundit.

ISO certifikata Makedonski Telekomit i siguron përparësi konkurrente në tregun e maqedonas për telekomunikime, por dhe rritje të efektivitetit dhe efikasitetit në punën e çdo individi në kopaninë.

Fushëveprimi i ISO 14001:2015 është ky:

Inxhenering, shitje dhe shitje me pakicë e shërbimeve, pajisjeve dhe sistemeve TI dhe elektronike.

Fushëveprimi i ISO 9001:2015 është ky:

Inxhinjering, shitje, sigurim dhe shitje me pakicë të shërbimeve telekomunikuese, IT dhe elektronike, sisteme dhe pajisje.

Fushëveprimi i ISO 27001:2013 është ky:

Përdorimi i të gjitha informacioneve, sistemeve informative dhe mjeteve informative duke përfshirë objekte, të dhëna, sofuer, dokumente të printuara dhe të punësuar kurse në lidhje me inxhinjeringun, shitjen, sigurimin dhe shitjen me pakicë të shërbimeve telekomunikuese IT dhe elektronike, pajisje dhe sisteme.

Fushëveprimi i ISO 20000-1:2018 është ky:

Menaxhim me shërbime për shitje dhe sigurim të shërbimeve telekomunikuese, TIK, integrim sistemor, shërbime mobile të dhënash dhe TIK pajisje për shfrytëzues afaristë.

Fushështrirja e ISO 22301:2012 është kjo:

Sistemi për Udhëheqje me vazhdimësi në punën afariste e mbështet sigurimin e shërbimeve telekomunikuese kritike komerciale të shërbimeve mobile dhe fiks, TI dhe shërbime elektronike

Politikë për mjedis jetësor e Makedonski Telekom SHA

Politika për mjedisin jetësor e Makedonski Telekom AD - Skopje, operator udhëheqës në fushën e shërbimeve të telekomunikacionit në vend, e merr përgjegjësinë dhe obligohet që të respektojë ligjin për mjedisin jetësor dhe rregullativën tjetër lidhur me mjedisin jetësor dhe të përkushtohet në përmirësimin e vazhdueshëm të ndikimit të kompanisë mbi mjedisin jetësor.

Në pajtim me këtë, Makedonski Telekom e vlerëson si më të rëndësishëm zbatimin e punës së vet me vetëdije për ndikimin e tij mbi mjedisin jetësor dhe prandaj do të përpiqet qëndrimin e këtillë ta zbatojë në tërësi në të gjitha operacionet e veta, duke u kujdesur t’i zbatojë aktivitetet e tij në nivel kombëtar si “Qytetar Përgjegjës”.

shkarko dokument

Politika për cilësi e Makedonski Telekom AD - Skopje

shkarko dokument


INFORMATA NGA BERZA

Makedonski Telekom AD Skopje

QASJE E SHPEJTË DERI:

Operatorët vendas

SHËRBIMI I SHFRYTËZUEYVE

122

kontakt@telekom.mk

Verzioni desktop