DISKU VIRTUEL

KINI QASJE DERI TE DOKUMANTAT E TUAJA
NGA KUDO DHE NË ÇDO KOHË

Magazinimi i dokumentave

Bashkëndarja e dokumentave

Rikthim i të dhënave
(back up)

ÇKA ËSHTË DISKU VIRTUEL??

Diksu virtuel ju siguron hapësirë në disk për ruajtjen e sigurtë të të dhënave tuaja (datoteka), me qasje nga cili do aparat, nga cili do lokacion dhe në çdo kohë, nëpërmjet veb-it dhe aplikacioneve për iOS, Android dhe Windows PC.

PËR ÇKA MUND TË PËRDORET DISKU VIRTUEL?

PËRFITIMET

MENAXHIM TË PAVARUR

Menaxhim të pavarur me shfrytëzuesit shtesë

MBROJTJA DHE SIGURIA E TË DHËNAVE NË NIVELIN MË TË LARTË

Solucioni është i hostuar në infrastrukturë hardverike redundante të virtuelizuar, i instaluar në qendër të dhënash të pajisur dhe të mbrojtur, me sisteme më bashkëkohore dhe procedura për monitorim dhe mirëmbajtje –qendra e të dhënave, si dhe të dhënat tuaja janë në Maqedoni.

MADHËSIA E DOKUMENTAVE

Madhësia e dokumentit mund të jetë deri 2 GB.

KOPJE SIGURIE TË DATOTEKAVE

Kopje sigurie të datotekave, me mundësi për rikthim (restore) të të dhënave për 60 ditët e fundit.

QASJE PA KUFIZIM

Qasje pa kufizime – qasje deri te datotekat nga cili do aparat dhe sinkronizim automatik të datotekave në të gjithë aparatet.

DËRGIM, SHKARKIM DHE BASHKËNDARJE TË DATOTEKAVE

Dërgim, shkarkim dhe bashkëndarje, thjeshtë – duke dërguar link.

MBËSHTETJE TEKNIKE PROFESIONALE

mbështetja teknike profesionale në dispozicion 24/7 .

ÇFARË TEKNOLOGJIE SHFRYTËZON DISKU VIRTUEL?

Softver i bazuar në OwnCloud 8.0, hostuar në VMware vSphere 5.5 enterprise plus softver, HP Proliant BL 460c Gen8 serverë dhe Sun Enterprise grade storage EMC.

PËR TË SHIKUAR UDHËZIMIN PËR PËRDORIM TË APLIKACIONIT, KLIKONI NË LINKUN PËRKATËS:

SPECIFIKACIONI DHE ÇMIMET

Për shfrytëzimin e njërit prej pakove për hapësirë virtuele faturohet parapagesë fikse mujore, pa detyrime dhe shpenzime plotësuese

DERI 150 GB HAPËSIRË DISKU FALAS PËR SHFRYTËZUESIT E MAGENTA 1 BUSINESS!

Shfrytëzuesit e Magenta 1 Business mund të aktivizojnë hapësirë disku pa kompenzim shtesë për të, për pakon Magenta 1 Business S për internet dhe shërbime Cloud - S pako me 50 GB hapësirë disku ose për pakot M dhe L në Magenta 1 Business për internet dhe shërbime Cloud - М pako me 150 GB hapësirë disku.

PYETJE DHE PËRGJIGJE

Po, periudha provuese zgjat 30 ditë.
Të dhënat gjenden në data qendrat e Makedonski Telekom të Maqedonisë.
Internet trafiku mobil paguhet sipas modelit tarifor të shfrytëzuesit.
Makedonski Telekom siguron kopje sigurie të datotekave, me mundësi rikthimi (restore) të të dhënave nga 60 ditët e fundit.
Shërbimi paguhet në muaj mbi bazën e faturës së dorëzuar nga Makedonski Telekom. Disku virtuel gjithashtu, është falas dhe është pjesë e pakos Magenta 1 Business.
Deri te Disku virtuel mund të qaseni nëpërmjet internet fletëkërkuesit, aplikacioneve Android dhe IOS, si dhe nëpërmjet klientit për sinkronizim nëpërmjet kompjutorëve të bazuar në Windows.
Mbështetje teknike profesionale në numrin falas 0800 10 800 në dispozicion për ju 24/7.
Verzioni desktop