Disku virtuel

  • Strehim të sigurt të të dhënave të shfrytëzuesve
  • Qasje deri te të dhënat nga cili do lokacion
  • Shpërndarje e shpejtë dhe e thjeshtë në kuadër të kompanisë

Përshkrimi

HAPËSIRË E SIGURT PËR TË GJITHË TË DHËNAT TUAJA.

Shërbimi Disku virtuel mundëson hapësirë për strehim të sigurt të të dhënave të shfrytëzuesit. Të dhënat janë në dispozicion në mënyrë të shpejtë dhe të thjeshtë, kurse përparësia është në faktin se nuk mund të humben ose të shkarkohen nga sjfrytëzues të pa autorizuar.

Shfrytëzuesit afaristë që çdo ditë punojnë me shumë dokumente dhe kanë nevojë për qasje të shpejtë dhe fleksibile deri te to, si dhe mbrojtjen dhe ruajtjen e tyre, munden menjëherë ti ndiejnë përparësitë që i siguron shërbimi – Disku virtuel.

Pako

Me shfrytëzimin e pakos për zyrë përfitoni:

  • Qasje deri te të dhënat nga cili do lokacion dhe nga cila do pajisje me internet; qasje: veb shfletues, desktop sinkronizim, klient mobil
  • Kopje të integruar mbrojtëse të të dhënave (backup)
  • Qasje administratori për menaxhim me shfrytëzuesit dhe funksionalitetet e hapësirës për strehimin e të dhënave.

Shfrytëzuesit e pakove Magenta 1 Business S dhe М për internet dhe shërbime Cloud mund të aktivizojnë pako XS me 10 GB hapësirë disku pa kompenzim plotësues. Shfrytëzuesit e pakos Magenta 1 Business L për internet dhe shërbime Cloud mund të aktivizojnë pako S me 50 GB hapësirë disku pa kompenzim plotësues.


Pako Hapësirë disku Mundësi për hapësirë disku shtesë
XS 10 GB 10 GB
S 50 GB
M 150 GB

Ndihma profesionale

Për shfrytëzuesit janë siguruar mundësi për ndihmë profesionale.

  • Ripërtrirja e të dhënave në kuadër të pakos për zyrë, siguron mundësinë për kthimin e hapësirës së plotë për strehimin e të dhënave ose të vetëm disa datotekave të definuara në gjendje më e vjetër se ajo aktuale, por jo më të vjetër se 3 muaj.
  • Rikonfigurimi i hapësirës së diskut mundëson vendosjen e konfigurimeve të reja të formateve dhe privilegjeve për qasje te hapësira e kompanisë për strehimin e të dhënave, të ndryshme nga ato të definuara gjatë aktivizimit të pakos.

Për më shumë informacione, lajmërohuni në numrin telefonik falas 0800 10800.

Aplikacione për shkarkim për klientë

Çmimet pa TVSH

Për shfrytëzimin e një prej pakove për hapësirë virtuele faturohet parapagesë fikse mujore, pa obligime dhe shpenzime plotësuese. Çdo pako përfshin periudhë promotive prej 1 muaji pa parapagesë.


Pako Hapësirë disku Çmimi mujor
XS 10 GB 199 den.
S 50 GB 399 den.
M 150 GB 1.399 den.
Hapësirë disku shtesë 10 GB 79 den.
Shërbime shtesë Çmimi i njëfishtë
Restore të të dhënave 2.699 den.

Varësisht nga numri i TelekomCloud shërbimeve të zgjedhura, përfitoni zbritje të kompenzimit mujor për:Zbritje të kompenzimit mujor për shërbimet Cloud (*)
1 shërbim Cloud 2 shërbime Cloud
3 shërbime Cloud
Të gjithë internet shfrytëzuesit 10% 15% 20%
Internet shfrytëzuesit me kontratë afatgjate të re/ripërtrirë
20% 25% 30%

Të gjithë çmimet janë pa TVSH.

(*) Zbritja nga matrica vlen për resurset plotësuese të Serverit virtuel privat, si dhe për përsosjen e Diskut virtuel dhe Portalit virtuel të kompanisë - Work Share.

Çmimet me TVSH

Për shfrytëzimin e një prej pakove për hapësirë virtuele faturohet parapagesë fikse mujore, pa obligime dhe shpenzime plotësuese. Çdo pako përfshin periudhë promotive prej 1 muaji pa parapagesë.


PakoДисковен просторÇmimi mujor
XS 10 GB 234,82 den.
S 50 GB 470,82 den.
M 150 GB 1.650,82 den.
Дополнителен дисковен простор 10 GB 93,22 den.
Shërbime shtesëÇmimi i njëfishtë
Restore të të dhënave 3.184,82 den.

Varësisht nga numri i TelekomCloud shërbimeve të zgjedhura, përfitoni zbritje të kompenzimit mujor për:


Zbritje të kompenzimit mujor për shërbimet Cloud (*)
1 shërbim Cloud2 shërbime Cloud3 shërbime Cloud
Të gjithë internet shfrytëzuesit 10% 15% 20%
Internet shfrytëzuesit me kontratë afatgjate të re/ripërtrirë
20% 25% 30%

Të gjithë çmimet janë me TVSH.

(*) Zbritja nga matrica vlen për resurset plotësuese të Serverit virtuel privat, si dhe për përsosjen e Diskut virtuel dhe Portalit virtuel të kompanisë - Work Share.


Verzioni desktop