1.0. Предлог Одлука за усвојување на Годишната сметка на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2014 година во согласност со општо прифатените сметководствени принципи во Република Македонија;

1.1. Годишната сметка на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2014 година во согласност со општо прифатените сметководствени принципи во Република Македонија;

2.0. Предлог Одлука за усвојување на Консолидираната Годишна сметка на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2014 година во согласност со општо прифатените сметководствени принципи во Република Македонија;

2.1. Консолидираната Годишна сметка на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2014 година во согласност со општо прифатените сметководствени принципи во Република Македонија;

3.0. Предлог Одлука за усвојување на ревидираните Финансиски извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2014 година во согласност со општо прифатените сметководствени принципи во Република Македонија;

3.1. Ревидираните Финансиски извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2014 година во согласност со општо прифатените сметководствени принципи во Република Македонија;

4.0. Предлог Одлука за усвојување на ревидираните Финансиски извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2014 година во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување;

4.1. Ревидирани Финансиски извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2014 година во согласност со  Меѓународните стандарди за финансиско известување;

5.0. Предлог Одлука за усвојување на ревидираните Консолидирани Финансиски извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2014 година во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување;

5.1. Ревидирани Консолидирани Финансиски извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2014 година во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување;

6.0. Предлог Одлука за усвојување на Годишен извештај за работењето на Друштвото за 2014 година;

6.1. Годишен извештај за работењето на Друштвото за 2014 година;

7.0. Предлог Одлука за одобрување на склучување на Рамковен договор за заем помеѓу Македонски Телеком и Т-Мобиле Македонија, како зделка со заинтересирана страна;

7.1. Поднесок по Предлог Одлука за одобрување на склучување на Рамковен договор за заем помеѓу Македонски Телеком и Т-Мобиле Македонија, како зделка со заинтересирана страна;

8.0. Предлог Одлука за распоредување на нето добивката на Друштвото за 2014 година;

9.0. Предлог Одлука за исплата на дивиденда на Друштвото за 2014 година и утврдување на дивиденден календар;

10.0 Предлог Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори на Друштвото за 2014 година;

11.0. Предлог Одлука за усвојување на Годишен извештај за работењето на Секторот за интерна ревизија на Друштвото за 2014 година;

11.1. Годишен извештај за работењето на Секторот за интерна ревизија на Друштвото за 2014 година;

12.0 Предлог Одлука за избор на членови на Одборот на директори на Друштвото;

12.1. Биографија на Панче Кралев – кандидат за нов неизвршен член на Одборот на директори на Македонски Телеком АД – Скопје ;

12.1. Биографија на Небојша Стајковиќ – кандидат за нов неизвршен член на Одборот на директори на Македонски Телеком АД – Скопје;

12.1. Биографија на Мелинда Модок – кандидат за нов неизвршен член на Одборот на директори на Македонски Телеком АД – Скопје;

12.1. Биографија на Петер Жом – кандидат за нов независен член на Одборот на директори на Македонски Телеком АД Скопје;

12.2. Оставка од Томас Панханс од позицијата неизвршен член на Одборот на директори на Македонски Телеком АД - Скопје

Годишни извештаи

Годишен извештај за 2019

Контакт

Сектор за корпоративни финансии

E-адреса:IR@telekom.mk

Aдреса:
Кеј 13-ти Ноември бр. 6, 1000 Скопје, Република Северна Македонија

pageArea reserved, leave empty!!!