1.0 - Предлог Одлука за усвојување на Годишната сметка на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2015 година во согласност со општо прифатените сметководствени принципи во Република Македонија;

1.1 - Годишна сметка на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2015 година во согласност со општо прифатените сметководствени принципи во Република Македонија;

2.0 - Предлог Одлука за усвојување на ревидираните Финансиски извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2015 година во согласност со општо прифатените сметководствени принципи во Република Македонија;

2.1 - Ревидирани Финансиски извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2015 година во согласност со општо прифатените сметководствени принципи во Република Македонија;

3.0 - Предлог Одлука за усвојување на ревидираните Финансиски извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2015 година во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување;

3.1 - Ревидирани Финансиски извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2015 година во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување;

4.0 - Предлог Одлука за усвојување на Годишен извештај за работењето на Друштвото за 2015 година;

4.1 - Годишен извештај за работењето на Друштвото за 2015 година;

5.0 - Предлог Одлука за распоредување на нето добивката на Друштвото за 2015 година;

6.0 - Предлог Одлука за исплата на дивиденда на Друштвото за 2015 година и утврдување на дивиденден календар;

7.0 - Предлог Одлука за распределување на задолжителна општа резерва на Друштвото;

8.0 - Предлог Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори на Друштвото за 2015 година;

8.1 - Информација за учество на членовите на Одборот на директори на состаноците одржани во 2015 година;

9.0 - Предлог Одлука за усвојување на Годишен извештај за работењето на Секторот за интерна ревизија на Друштвото за 2015 година;

9.1 - Годишен извештај за работењето на Секторот за интерна ревизија на Друштвото за 2015 година;

Годишни извештаи

Годишен извештај за 2020

Контакт

Сектор за корпоративни финансии

E-адреса:IR@telekom.mk

Aдреса:
Кеј 13-ти Ноември бр. 6, 1000 Скопје, Република Северна Македонија