1.0. Предлог Одлука за усвојување на Годишната сметка на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2016 година во согласност со општо прифатените сметководствени принципи во Република Македонија;

1.1. Годишна сметка на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2016 година во согласност со општо прифатените сметководствени принципи во Република Македонија;

2.0. Предлог Одлука за усвојување на ревидираните Финансиски извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2016 година во согласност со општо прифатените сметководствени принципи во Република Македонија;

2.1. Ревидирани Финансиски извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2016 година во согласност со општо прифатените сметководствени принципи во Република Македонија;

3.0. Предлог Одлука за усвојување на ревидираните Финансиски извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2016 година во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување;

3.1. Ревидирани Финансиски извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2016 година во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување;

4.0. Предлог Одлука за усвојување на Годишен извештај за работењето на Друштвото за 2016 година;

4.1. Годишен извештај за работењето на Друштвото за 2016 година;

5.0. Предлог Одлука за распоредување на нето добивката на Друштвото за 2016 година;

6.0. Предлог Одлука за исплата на дивиденда на Друштвото за 2016 година и утврдување на дивиденден календар;

7.0. Предлог Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори на Друштвото за 2016 година;

7.1. Информација за учество на членовите на Одборот на директори на состаноците одржани во 2016 година;

8.0. Предлог Одлука за усвојување на Годишен извештај за работењето на Секторот за интерна ревизија на Друштвото за 2016 година;

8.1. Годишен извештај за работењето на Секторот за интерна ревизија на Друштвото за 2016 година;

9.0 Предлог Одлука за избор на членови на Одборот на директори на Друштвото;

9.0 дополнета Предлог Одлука за избор на членови на Одборот на директори на Друштвото;

9.1 Предлог за избор на членови на Одборот на директори на Друштвото;

9.2. Биографија на Павел Хадрболец;

9.3. Оставка од Валтер Голдениц;

9.4 Оставка од Атила Кесег;

9.5 Предлог за избор на член на Одборот на директори на Македонски Телеком АД – Скопје;

9.6 Биографија на Андреас Елснер;

10.0. Предлог Одлука за определување на нов месечен надоместок на членовите на Одборот на директори на Друштвото ;

10.1. Предлог за определување на нов месечен надоместок на членовите на Одборот на директори на Друштвото;

10.2. Одлука за определување на месечниот надоместок на членовите на Одборот на директори донесена од Собранието на 18.12.2007;

Годишни извештаи

Годишен извештај за 2020

Контакт

Сектор за корпоративни финансии

E-адреса:IR@telekom.mk

Aдреса:
Кеј 13-ти Ноември бр. 6, 1000 Скопје, Република Северна Македонија