1.0. Предлог Одлука за измени на Статутот на Друштвото;

1.1. Иницијатива за измени на Статутот на Друштвото;

1.2. Статут на Друштвото – пречистен текст ;

2.0. Предлог Одлука за промена на членови на Одборот на директори на Друштвото;

2.1. Предлог за избор на член на Одборот на директори на Друштвото;

2.2. Оставка од Павел Хадрболец;;

2.3. Биографија на Петер Фаил;;

2.4. Предлог за избор на член на Одборот на директори на Друштвото;

2.5. Оставка од Андреас Елснер;

2.6. Биографија на Никола Љушев;

3.0. Предлог Одлука за определување на нов месечен надоместок на Претседателот на Одборот на директори на Друштвото;

3.1. Предлог Одлука за определување на други права поврзани со вршењето на функцијата Претседател на Одборот на директори на Друштвото ;

3.2. Предлог за определување на нов месечен надоместок и други права на Претседателот на Одборот на директори на Друштвото ;

Годишни извештаи

Годишен извештај за 2020

Контакт

Сектор за корпоративни финансии

E-адреса:IR@telekom.mk

Aдреса:
Кеј 13-ти Ноември бр. 6, 1000 Скопје, Република Северна Македонија