1. Предлог Одлука за усвојување на Годишната сметка на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2011 година во согласност со општо прифатените сметководствени принципи во Република Македонија;

  2. Предлог Одлука за усвојување на Консолидираната Годишна сметка на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2011 година во согласност со општо прифатените сметководствени принципи во Република Македонија;

  3. Предлог Одлука за усвојување на ревидираните Финансиски извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2011 година во согласност со општо прифатените сметководствени принципи во Република Македонија;

  4. Предлог Одлука за усвојување на ревидираните Финансиски извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2011 година според Меѓународните стандарди за финансиско известување;

  5. Предлог Одлука за усвојување на ревидираните Консолидирани Финансиски извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2011 година според Меѓународните стандарди за финансиско известување;

  6. Предлог Одлука за усвојување на Годишен извештај за работењето на Друштвото за 2011 година;

  7. Предлог Одлука за распоредување на нето добивката на Друштвото за 2011 година;

  8. Предлог Одлука за исплата на дивиденда на Друштвото за 2011 година;

  9. Предлог Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори на Друштвото за 2011 година;

  10. Предлог Одлука за за усвојување на Годишен извештај за работењето на Секторот за интерна ревизија на ниво на Групација на Друштвото за 2011 година;

  11. Предлог Одлука за избор на членови на Одборот на директори на Друштвото;

Годишни извештаи

Годишен извештај за 2020

Контакт

Сектор за корпоративни финансии

E-адреса:IR@telekom.mk

Aдреса:
Кеј 13-ти Ноември бр. 6, 1000 Скопје, Република Северна Македонија