1.0. Предлог Одлука за усвојување на Годишната сметка на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2013 година во согласност со општо прифатените сметководствени принципи во Република Македонија;

1.1. Годишната сметка на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2013 година во согласност со општо прифатените сметководствени принципи во Република Македонија;

2.0. Предлог Одлука за усвојување на Консолидираната Годишна сметка на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2013 година во согласност со општо прифатените сметководствени принципи во Република Македонија;

2.1 Консолидираната Годишна сметка на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2013 година во согласност со општо прифатените сметководствени принципи во Република Македонија;

3.0. Предлог Одлука за усвојување на ревидираните Финансиски извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2013 година во согласност со општо прифатените сметководствени принципи во Република Македонија;

3.1. Ревидираните Финансиски извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2013 година во согласност со општо прифатените сметководствени принципи во Република Македонија;

4.0. Предлог Одлука за усвојување на ревидираните Финансиски извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2013 година во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување;

4.1. Ревидирани Финансиски извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2013 година во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување;

5.0. Предлог Одлука за усвојување на ревидираните Консолидирани Финансиски извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2013 година во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување;

5.1. Ревидирани Консолидирани Финансиски извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2013 година во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување;

6.0. Предлог Одлука за усвојување на Годишен извештај за работењето на Друштвото за 2013 година;

6.1. Годишен извештај за работењето на Друштвото за 2013 година;

7. Предлог Одлука за распоредување на нето добивката на Друштвото за 2013 година;

8. Предлог Одлука за исплата на дивиденда на Друштвото за 2013 година;

9. Предлог Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори на Друштвото за 2013 година;

10.0. Предлог Одлука за усвојување на Годишен извештај за работењето на Секторот за интерна ревизија на Друштвото за 2013 година;

10.1. Годишен извештај за работењето на Секторот за интерна ревизија на Друштвото за 2013 година;

11.0. Предлог Одлука за избор на членови на Одборот на директори на Друштвото;

11.1. Предлог за кандидати за нови членови на Одборот на директори на Македонски Телеком АД – Скопје

11.2 Оставка од Јанош Сабо од позицијата Неизвршен член на Одборот на директори

11.3 Оставка од Михај Немет од позицијата Неизвршен член на Одборот на директори

11.4 Доставени податоци и документи во врска со Предлогот за кандидат(и) за нов член(ови) на Одборот на директори на Македонски Телеком

11.5 Биографија на Атила Кесег - кандидат за нов Неизвршен член на Одборот на директори на Друштвото

11.6 Биографија на Михаел Франк - кандидат за нов Неизвршен член на Одборот на директори на Друштвото

11.7 Биографија на Франк Полц - кандидат за нов Независен неизвршен член на Одборот на директори на Друштвото

Годишни извештаи

Годишен извештај за 2020

Контакт

Сектор за корпоративни финансии

E-адреса:IR@telekom.mk

Aдреса:
Кеј 13-ти Ноември бр. 6, 1000 Скопје, Република Северна Македонија