Е-edukimi EPISTUM Cloud

 • Solucion të bazuara në veb për e-edukim dhe e-testim
 • Qasje të thjeshtë dhe të shpejtë nëpërmjet internet nga kudo
 • Interaktivitet me dëgjuesit
 • Shpenzime më të ulta për edukim
 • Përshtatshmëri të lehtë me nevojat e shfrytëzuesve
 • Raporte të detajuara dhe të dhëna statistikore

Përshkrimi

EPISTUM Cloud është solucion i bazuar në veb për mësim nga distanca, i cili mundëson strehim dhe administrim të kurseve edukative dhe interaktive, interakcioni i studentëve dhe trajnuesve. Me këtë solucion lehtësohet procesi i trajnimit, duke i reduktuar edhe shpenzimet e trajnimit.

Me EPISTUM Cloud mund të krijoni onlajn kurse dhe teste të disponueshme, kualitative dhe të unifikuara, të merrni raporte të detajuara për zhvillimin e dëgjuesve të kursit, dhe të keni vend të vetëm për ruajtjen e të gjithë materialeve edukative, me qasje deri te to në çdo kohë dhe nga çdo vend.

Kurset mund të realizohen duke shfrytëzuar ushtrime interaktive, testime, video konferenca, wiki opcione, materiale për mësim.

Solucioni është i qëlluar për ente edukative dhe për kompani që organizojnë trajnime dhe edukime për të punësuarit e tyre.

Që të shfrytëzoni shërbimin EPISTUM Cloud duhet që të jeni parapagues në EPISTUM Base i cili ofron qasje deri te sistemi, përfshin pesë liçenca shfrytëzuesi, si dhe kurse për: administratorë, shfrytëzues dhe metodologji për realizimin e e-kurseve.

Varësisht nga nevojat e kompanisë, shfrytëzuesi mund të parapaguhet për shfrytëzimin e liçencave plotësuese: EPISTUM Client dhe EPISTUM Edu. Liçencat EPISTUM Edu janë dedikuar për kompani që janë të regjistruar për kryerjen e veprimtarisë edukative. Të gjithë kompanitë tjera mund ti përdorin liçencat EPISTUM Client.

Lajmërohuni në numrin falas 0800 10800 dhe rezervoni prezantim personal në kompaninë tuaj.

Funksionalitete


 • Ligjërata virtuele

  Me EPISTUM Cloud nuk është patjetër të jeni në lokacion të njejtë që të mbani ose dëgjoni ligjërata. EPISTUM Cloud ofron audio dhe video hapësirë virtuele për komunikim onlajn të numër të madh të njerëzve nëpërmjet të cilit do mund të bashkëndani njohuri shpejtë dhe lehtë.

 • Pako orientuese për të punësuar të ri

  Kjo është vegël e përsosur për inkorporimin e të punësuarve të ri në proceset e kompanisë. Nëpërmjet saj do ju mundësoni të punësuarve të ri shpejtë dhe në mënyrë efikase të njifen me obligimet e punës që pritet ti përmbushin.

 • Trajnime për procedura të reja interne

  Trajnimet interaktive me EPISTUM Cloud krijohen shpejtë dhe lehtë, për dorëzim kualitativ dhe me kohë të informacioneve lidhur me procedurat e reja deri te të punësuarit kyq.

 • Testimi i njohurive të të punësuarve

  Nëpërmjet EPISTUM Cloud mund të udhëhiqni evidencë të plotë për zhvillimin e secilit prej të punësuarve, duke i përshtatur lehtësisht testet sipas kohës, madhësisë dhe strukturës organizative, për rezultate sa më të mira. EPISTUM Cloud automatikisht kryen vlerësimin dhe gjeneron raport të detajuar për progresin e çdo të punësuari.

 • Testim gjatë pranimit të të punësuarve të ri

  EPISTUM Cloud ofron teste të automatizuara për evaluim me raporte të detajuara për rezultatet e çdo kandidati për punë, që shpejtë dhe lehtë të mundeni të vlerësoni nëse kandidati ka njohuri të mira nga fusha kyqe.


Çmimet pa TVSH

Që të shfrytëzoni shërbimin EPISTUM Cloud duhet që të jeni parapagues në EPISTUM i cili ju mundëson qasje deri te sistemi. Varësisht nga nevojat, mund të parapaguheni edhe për liçenca plotësuese: EPISTUM Client ose EPISTUM Edu. Liçencat EPISTUM Edu janë dedikuar për kompani që janë të regjistruar për kryerjen e veprimtarisë edukative. Të gjithë kompanitë e tjera mund ti shfrytëzojnë liçencat  EPISTUM Client.

LiçencaParapagesa mujore
EPISTUM Base 9.999 den.
EPISTUM Client 99 den.
EPISTUM Edu 19 den.

Shërbime shtesë

Me kërkesë të çdo kompanie shfrytëzues, mund të ofrohen shërbime shtesë – krijimin e kurseve interaktive të specializuara për edukim.


Lloj i kursitNumri i testeveБрој на странициFormatiFjalimKompenzimi i njëfishtë
Basic E 1 45 elektronik вклучен 24.800 den.
Basic P 1 45 letër вклучен 37.200 den.
Medium E 2 90 elektronik вклучен 49.600 den.
Medium P 2 90 letër вклучен 62.000 den.
Advanced E 3 150 elektronik вклучен 74.400 den.
Advanced P 3 150 letër
вклучен 86.800 den.
Gold E 2 50 elektronik вклучен 99.200 den.
Gold P 2 50 letër вклучен 111.600 den.
Premium E 3 100 elektronik вклучен 124.000 den.
Premium P 3 100 letër вклучен 148.800 den.

Çmimet janë pa TVSH.


Çmimet me TVSH

Që të shfrytëzoni shërbimin EPISTUM Cloud duhet që të jeni parapagues në EPISTUM i cili ju mundëson qasje deri te sistemi. Varësisht nga nevojat, mund të parapaguheni edhe për liçenca plotësuese: EPISTUM Client ose EPISTUM Edu. Liçencat EPISTUM Edu janë dedikuar për kompani që janë të regjistruar për kryerjen e veprimtarisë edukative. Të gjithë kompanitë e tjera mund ti shfrytëzojnë liçencat  EPISTUM Client.


LiçencaParapagesa mujore
EPISTUM Base 11.799 den.
EPISTUM Client 117 den.
EPISTUM Edu 22 den.

Shërbime shtesë

Me kërkesë të çdo kompanie shfrytëzues, mund të ofrohen shërbime shtesë – krijimin e kurseve interaktive të specializuara për edukim.


Lloj i kursitNumri i testeveNumri i faqeveFormatiFjalimKompenzimi i njëfishtë
Basic E 1 45 elektronik вклучен 29.264 den.
Basic P 1 45 letër вклучен 43.896 den.
Medium E 2 90 elektronik вклучен 58.528 den.
Medium P 2 90 letër вклучен 73.160 den.
Advanced E 3 150 elektronik вклучен 87.792 den.
Advanced P 3 150 letër вклучен 102.424 den.
Gold E 2 50 elektronik вклучен 117.056 den.
Gold P 2 50 letër вклучен 131.688 den.
Premium E 3 100 elektronik вклучен 146.320 den.
Premium P 3 100 letër вклучен 175.584 den.

Çmimet janë me TVSH.


Verzioni desktop