E-kontabiliteti Pantheon Cloud

  • Punë e thjeshtëzuar me zyrën Tuaj të kontabilitetit
  • Interfejs i thjeshtë, siguri e lartë dhe besueshmëri e të dhënave
  • Dokumente dhe ekstrakte të paradefinuara
  • Spektër i gjerë i mbështetjes dhe ndihmës
  • Pa investim në infrastrukturë

Përshkrimi

PANTHEON Cloud mundëson kontroll të plotë të proceseve afariste në një kompani. Për punë me sukses dhe qasje deri te programi i kontabilitetit duhet vetëm internet, me çrast paguani aq sa shfrytëzoni. 

Përparësia plotësuese e këtij produkti kështu të dizejnuar është mundësia që deri te të njejtat të dhëna të qasen në një kohë edhe zyra e kontabilitetit edhe pala e saj dhe në atë mënyrë në mënyrë shtesë ti reduktojnë shpenzimet e punës.

Çmimi për shfrytëzimin mujor të produktit PANTHEON Cloud përfshin:

  • Huazim mujor të aplikacionit për kontabilitet (PANTHEON), respektivisht solucion i adaptuar nevojave dhe kërkesave të shfrytëzuesve
  • Përputhshmëri juridike dhe përsosje të softverit PANTHEON në pajtim me ndryshimet ligjore në fushat përkatëse
  • Bazë të të dhënave me madhësi të hapësirës së diskut në pajtim me llojin e liçencës së zgjedhur
  • Back-up kopje e bazës së të dhënave
  •  

Karakteristikat sipas pakosLXLTSEMEMF
Arka вклучен вклучен вклучен вклучен вклучен
Porosi të blerësve dhe furnitorëve вклучен вклучен вклучен вклучен вклучен
Punë elektronike dhe me internet вклучен вклучен вклучен вклучен вклучен
Dhënia dhe pranimi i faturave вклучен вклучен вклучен вклучен вклучен
Fletëurdhëresat për udhëtim вклучен вклучен вклучен вклучен вклучен
Stoqet dhe magazinat вклучен вклучен вклучен вклучен вклучен

Dogana

  вклучен вклучен вклучен вклучен
Përllogaritja e TVSH   вклучен вклучен вклучен вклучен
Puna me shtete të huaja   вклучен вклучен вклучен вклучен
Kontabiliteti     вклучен вклучен вклучен
Mjetet themelore     вклучен вклучен вклучен
Servis     вклучен вклучен вклучен
Përllogaritja e rrogës     вклучен вклучен вклучен
Evidenca kadrovike     вклучен вклучен вклучен
Prodhimi themelor     вклучен вклучен вклучен
Inteligjenca afariste – tabela kontrolluese       вклучен вклучен
Inteligjenca afariste – analiza, raporte, planifikime       вклучен вклучен
Prodhimi – planifikimi       вклучен вклучен
Prodhimi - terminimi 
        вклучен
Prodhimi – fletëurdhëresat e avancuara të punës         вклучен
Prodhimi – specifikacioni me alternativë         вклучен
Arka         вклучен

Çmimet me TVSH

Liçencë e hostuar e cila i përfshin shpenzimet për liçencën dhe përsosjen.


Lloji i liçencësÇmimi i rregullt mujorMadhësia e hapësirës së diskut
PANTHEON Cloud LX - 1 liçencë shfrytëzuesi 506 den. 500 MB
PANTHEON Cloud LT - 1 liçencë shfrytëzuesi 872 den. 500 MB
PANTHEON Cloud LT - 3 liçencë shfrytëzuesi 1.946 den. 750 MB
PANTHEON Cloud RT- 1 liçencë shfrytëzuesi 943 den. 250 MB
PANTHEON Cloud RE - 1 liçencë shfrytëzuesi 1.533 den. 500 MB
PANTHEON Cloud SE - 1 liçencë shfrytëzuesi 2.182 den. 500 MB
PANTHEON Cloud ME - 1 liçencë shfrytëzuesi 2.548 den. 500 MB
PANTHEON Cloud MF - 1 liçencë shfrytëzuesi 3.857 den. 1 000 MB
PANTHEON Cloud MT - 1 liçencë shfrytëzuesi 1.238 den. 250 MB
PANTHEON Cloud GE - 1 liçencë shfrytëzuesi 2.182 den. 500 MB
PANTHEON Cloud CS 01 341 den. 500 MB
PANTHEON Cloud FM mobile 01 577 den. 500 MB

Në kuadër të shërbimit ofrojmë mundësinë për resurse plotësuese, si dhe ndihmë profesionale dhe trajnime për shfrytëzimin e shërbimit.


Resurset plotësueseÇmimi i njëfishtë
Upgrade të hapësirës së diskut -1GB   176 den.


Ndihma profesionaleÇmimi i njëfishtë
Trajnim për PANTHEON Cloud LX me një liçencë shfrytëzuesi 3 649 den.
Trajnim për PANTHEON Cloud LT me një liçencë shfrytëzuesi 10 939 den.
Trajnim për PANTHEON Cloud LT me tre liçenca shfrytëzuesi 14 599 den.
Trajnim për  kontabilistë 43 799 den.
Back up на DVD 1 819 den.

Çmimi i njëfishtë për ndihmën profesionale mund të ndryshojë nga çmimet e lartëshënuara nëse shfrytëzuesi ka nevojë për implementim ose adaptim më kompleks të shërbimit Pantheon Cloud në pajtim me nevojat e tij afariste. Lajmërohuni në numrin falas 0800 88881 dhe rezervoni prezantim personal në kompaninë tuaj.

Çmimet janë me TVSH.


Çmimet pa TVSH

Lloji i liçencësÇmimi i rregullt mujorMadhësia e hapësirës së diskut
PANTHEON Cloud LX - 1 liçencë shfrytëzuesi 429 den. 500 MB
PANTHEON Cloud LT - 1 liçencë shfrytëzuesi 739 den. 500 MB
PANTHEON Cloud LT - 3 liçencë shfrytëzuesi 1.649 den. 750 MB
PANTHEON Cloud RT- 1 liçencë shfrytëzuesi 799 den. 250 MB
PANTHEON Cloud RE - 1 liçencë shfrytëzuesi 1.299 den. 500 MB
PANTHEON Cloud SE - 1 liçencë shfrytëzuesi 1.849 den. 500 MB
PANTHEON Cloud ME - 1 liçencë shfrytëzuesi 2.159 den. 500 MB
PANTHEON Cloud MF - 1 liçencë shfrytëzuesi 3.269 den. 1 000 MB
PANTHEON Cloud MT - 1 liçencë shfrytëzuesi 1.049 den. 250 MB
PANTHEON Cloud GE - 1 liçencë shfrytëzuesi 1.849 den. 500 MB
PANTHEON Cloud CS 01 289 den. 500 MB
PANTHEON Cloud FM mobile 01 489 den. 500 MB

Në kuadër të shërbimit ofrojmë mundësinë për resurse plotësuese, si dhe ndihmë profesionale dhe trajnime për shfrytëzimin e shërbimit.


Resurset plotësueseÇmimi i rregullt mujor
Upgrade të hapësirës së diskut -1GB 149 den.


Ndihma profesionaleÇmimi i njëfishtë
Trajnim për PANTHEON Cloud LX me një liçencë shfrytëzuesi3 092 den.
Trajnim për PANTHEON Cloud LT me një liçencë shfrytëzuesi9 270 den.
Trajnim për PANTHEON Cloud LT me tre liçenca shfrytëzuesi12.372 den.
Trajnim për  kontabilistë37.118 den.
Back up на DVD 1 542 den.

Çmimi i njëfishtë për ndihmën profesionale mund të ndryshojë nga çmimet e lartëshënuara nëse shfrytëzuesi ka nevojë për implementim ose adaptim më kompleks të shërbimit Pantheon Cloud në pajtim me nevojat e tij afariste. Lajmërohuni në numrin falas 0800 88881 dhe rezervoni prezantim personal në kompaninë tuaj.

Çmimet janë pa TVSH.


Verzioni desktop