Sigurimi familjar

  • Shfrytëzoni mundësinë të bleni polisë për sigurim familjar nga aksidenti dhe kompenzimin mujor për të njejtën paguani nëpërmjet faturës tuaj telefonike.

Familja ime, polisa ime e sigurimit!

Zgjidhni njërin nga dy opcionet, varësisht nga shuma e dëshiruar e dëmit dhe mbrohuni.

Sigurim familjar nga fatkeqësitë Start Comfort
Kompenzimi mujor 149 den. 199 den.
Mbulimi me polisë
Vdekje si rezultat i fatkeqësisë së komunikacionit 100.000 den. 190.000 den.
Invaliditet i përhershëm prej 31 – 100%, si rezultat i fatkeqësisë në komunikacion 100.000 den. 190.000 den.
Trajtim spitalor për dëmtime nga fatkeqësia e komunikacionit 500 denarë/ditë
(maksimum 25.000 den.)
900 denarë/ditë
(maksimum 45.000 den.)
Operacion për shkak të fatkeqësisë në komunikacion
Operacion i nivelit I 100.000 den. 190.000 den.
Operacion i nivelit II 50.000 den. 95.000 den.
Operacion i nivelit III 25.000 den. 47.500 den.
Vdekje si rezultat i fatkeqësive të tjera 50.000 den. 95.000 den.
Invaliditet i përhershëm prej 31 – 100%, si rezultat i fatkeqësive të tjera 50.000 den. 95.000 den.
Shuma totale për familje 100.000 den. 190.000 den.
Numri maksimal i anëtarëve të siguruar për polisë pakufizuar pakufizuar

Kushtet dhe karakteristikat e produktit janë të definuara nga kompania e sigurimit, kurse pagesa do të realizohet në këste mujore nëpërmjet faturës tuaj telefonike.

Polisa e sigurimit është në dispozicion për të gjithë shfrytëzesit e ri dhe ata ekzistues të Makedonski Telekom AD. Polisa e sigurimit ka periudhë të pakufizuar të kohëzgjatjes dhe fillon nga data 1 e muajit të ardhshëm, pas muajit kur shfrytëzuesi ka dërguar kërkesë për polisë sigurimi.

Me kërkesë të shfrytëzuesit, kontrata mund të ndërpritet, pas shlyerjes së të gjithë llogarive telekomunikuese.
Makedonski Telekom mund ta ndërpret kontratën për shkak të faturave të pashlyera.

Sigurimi familjar ka të bëjë për anëtarët e familjes, dokumenti i identifikimit i të cilit është në adresë të njejtë me adresën ku është instaluar konektuesi telefonik.

Kushtet e veçanta për sigurim familjar në Eurolink

Verzioni desktop