Family

Tarifa e vetme familjare në treg ju ofron:

  • Biseda të pakufizuara në rrjetin mobil dhe fiks të Makedonski Telekom
  • Minuta të përfshirë drejt rrjetave tjera të vendit
  • SMS porosi të pakufizuara në familje
  • Një parapagesë të përbashkët për të gjithë anëtarët e familjes
  • Përfshirje të pripejd anëtarëve në familje
  • Celularë me super çmime në Besnik 24 për çdo anëtarë të familjes
  • Poena në Klubi Im – programin më të madh për besnikëri.
  Family S Family M Family L
Numri i postpejd anëtarëve në familje 2 2-4 2-6
Numri i pripejd anëtarëve në familje 0-2 0-2 0-2
Parapagesa mujore 699 den. 1.299 den. 1.999 den.
Minuta të përfshirë në rrjetin mobil dhe fiks të Makedonski Telekom Pakufizuar Pakufizuar Pakufizuar
Minuta dhe SMS porosi të përfshirë në familje Pakufizuar Pakufizuar Pakufizuar
Minuta të përfshirë drejt rrjetave tjera 200 min. 400 min. 600 min.

Intervali i tarifimit është në minutë.

Çmimet pas tejkalimit të komunikacionit të përfshirë dhe informacione shtesë

Çmimet pas tejkalimit të komunikacionit të përfshirë dhe informacione shtesë
  Family S Family M Family L
Çmimi për minutë bisedë drejt të gjithë rrjetave të vendit 5,9 den. 5,4 den. 4,9 den.
Çmimi për 1 MB internet* 15 den. 15 den. 15 den.
SMS drejt të gjithë rrjetave të vendit dhe të huaja 5,9 den. 5,9 den. 5,9 den.
MMS drejt të gjithë rrjetave të vendit 17,7 den. 17,7 den. 17,7 den.
MMS drejt zonave ndërkombëtare 41,3 den. 41,3 den. 41,3 den.
Çmimet për thirrjet ndërkombëtare thirrjet ndërkombëtare > thirrjet ndërkombëtare > thirrjet ndërkombëtare >

*Intervali i tarifimit për internetin është në 10 KB.

Nga 1 nëntori 2018, promocionalisht e fitoni edhe shërbimin shtesë Telekom SafeNet , i cili mundëson siguri gjatë lundrimit në rrjetin celular të Telekomit. Telekom SafeNet aktivizohet automatikisht te të gjitha linjat e reja celulare, falas për periudhë prej 4 javëve.
Pas përfundimit të periudhës falas, shërbimi faturohet 29 denarë në muaj, me ç’rast shfrytëzuesi njoftohet me anë të SMS porosisë.

Verzioni desktop