MaxTV

Pyetjet e parashtruara më së shpeshti

1.Për kë është dedikuar shërbimi MaxTV?

Shërbimi MaxTV është i dedikuar për të gjithë shfrytëzuesit privatë dhe afaristë që duan të sjellin më shumë argëtim dhe kënaqësi në të shikuarit television. MaxTV ju ofron mundësi të vetme që ju vet të jeni TV redaktor.

2.Kush mund të marrë shërbimin MaxTV?

Sherbimin MaxTV mund që ta kenë të gjithë shfrytëzuesit e shërbimeve të Makedonski Telekom, linja e të cilëve i përmbush kërkesat teknike për këtë shërbim.

3. A është dhe sa është i komplikuar shfrytëzimi i MaxTV?

Shfrytëzimi i MaxTV është i thjeshtë dhe nuk është më i komplikuar se shfrytëzimi i videorekorderit të thjeshtë..Të gjiitha komandat gjenden tek telekomanda. Shërbimet, funksionet dhe opsionet shihen nëpërmjet menysë e cila paraqitet në televizion.

4.A mund të nënshkruhet marrëveshje për MaxTV pa numër telefoni nga Makedonski Telekom?

Për shërbimin MaXTV është e nevojshme që të keni linjë telefonike. Pas kësaj, shërbimin mund që ta merrni si vlerë plotësuese e linjës tuaj telefonike ekzistuese, në kuadër të pakos 2 Max të cilat përfshijnë MaxTV dhe linjë telefonike, ose përsëri, në kuadër të 3 Max pakos të cilat përfshijnë MaxTV, Max ADSL internet dhe telefon. Duam që tju kushtojmë vëmendje që për shkak të arsyeve teknike shërbimin nuk mund që ta shfrytëzoni nëse jeni parapagues i internetit nëpërmjet internet provajderit tjetër i cili gjithashtu ju ofron DSL shërbime.

5. A mund njëkohësisht të shikohen programet televizive dhe të shfrytëzohet interneti?

Po. Në kuadër të 3 Max pakos të cilat përfshijnë MaXADSL internet dhe MaxTV, mundeni që njëkohësisht të shfrytëzoni internetin dhe të shikoni television. Me ndihmën e modemit/ruterit, nëpërmjet kompjuterit tuaj është e mundur të shfrytëzoni internet, për derisa, nëpërmjet TV të shikoni MaxTV.

6. Vallë internet trafiku shpenzohet kur shikohet MaxTV?

Internet trafiku nuk është i lidhur me MaxTV trafikun, respektivisht, trafiku lëviz nëpër rrugë të ndryshme, për arsye se sistemet/platformat funksionojnë ndaras.

7. Ku mund të kontrolloj sa internet trafik kam shpenzuar?

Veb portali ku mund të kontrollohet statusi i internet trafikut të shpenzuar është Telekomi Im, në dispozicion nëpërmjet veb faqes telekom.mk. Si shfrytëzues i MaxTV, kjo e dhënë është në dispozicion në MaxTV nëpërmjet Meny>MaxTV Ekstra>Fatura ime.

8. Vallë shërbimi MaxTV do tu jetë në dispozicion të gjithë shfrytëzuesve aktiv të MaxADSL ose do të ketë kufizime varësisht nga lokacioni?

Numri më i madh i shfrytëzuesve të MaxADSL i përmbushin kërkesat teknike për MaxTV. Por, për këtë shërbim ekzistojnë kushte teknike shtesë të cilët jo gjithmonë janë të lidhura me lokacionin e shfrytëzuesve, nuk mund të anashkalohen dhe duhet që në mënyrë shtesë të kontrollohen.

9. A ekziston mundësia që MaxTV të shikohet në dy TV pranues?

Po. MaxTV mund të shikohet në dy TV pranues, për të cilën nevojiten dy media pranues: media pranues 300 dhe media pranues 100. Gjithashtu, duhet që të kontrollohen mundësitë teknike për sigurimin e shërbimit në të dy pranuesit. Gjatë shfrytëzimit të dy pranuesve, nuk ekziston dallim në kompenzimin mujor për pakot e bazuara në ADSL.

10. Ku sigurohen pajisjet e nevojshme për funskionimin e MaxTV?

Pajisjet i merrni në shfrytëzim gjatë nënshkrimit të kontratës për MaxTV në shitoret shitëse të Makedonski Telekom ose tek Kontakti juaj për shitje. Në rastet e pakove Optic, ekziston mundësia e blerjes së pajisjeve.

11. A faturohen ecja para-mbrapa, pauzimi dhe inçizimi i programeve?

Jo, kjo është pjesë e shërbimit në pakot ku këto karakteristika janë të përfshira dhe nuk faturohet në mënyrë shtesë.

12. Kush e instalon shërbimin MaxTV?

Shërbimin MaxTV e instalojnë ekipe speciale të trajnuara të Makedonski Telekom, kurse në rast të pakos me vetëinstalim, shfrytëzuesi duhet që vetë të instalojë pajisjen, për të cilën merr udhëzim preciz për instalim. Nëqoftëse keni nevojë për ndihmë shtesë gjatë instalimit të pajisjes, drejtohuni në numrin telefonik falas 122 për mbështetje teknike të shfrytëzuesve, që është në dispozicion 24x7.

13. Vallë MaxTV mbështet/përkrah HDTV?

Po.

14. Ku mund të gjenden informacionet shtesë për shërbimin MaxTV?

Në të gjithë shitoret shitëse të Makedonski Telekom, nëpërmjet Kontakt qendrës në 122 dhe nëpërmjet internetit në telekom.mk.

15. Ku mund të gjenden udhëzimet për shfrytëzimin e shërbimit dhe pajisjeve?

Të gjithë udhëzimet lidhur me shërbimin MaxTV mund ti gjeni në telekom.mk Mbështetja për shfrytëzues >Udhëzime.

16. Në rast të problemeve me shërbimin ose pajisjen, kujt ti drejtohem?

Drejtohuni në numrin telefonik falas 122 në Shërbimin për mbështetje të shfrytëzuesve, i cili është në dispozicion 24 orë në ditë, çdo ditë të vitit.

17. Ku mund të dorëzoj kërkesë dhe të nënshkruaj kontratë për shërbimin MaxTV?

Në të gjithë shitoret e Telekomit, në Kontakt qendrën në 122, tek partnerët indirekt, si dhe nëpërmjet internetit në telekom.mk.

Pajisjet MaxTV

1. A duhet televizor i veçantë për MaxTV?

MaxTV e mbështesin/përkrahin 90% e TV aparateve që sot përdoren në Republikën e Maqedonisë. MaxTV mund të përcillet edhe nëpërmjet aparateve tradicional, por edhe nëpërmjet televizorëve të ri plazma ose LCD. Kushti i vetëm është që TV aparati të ketë hyrje/konektues për lidhje të media pranuesit: HDMI, SCART ose S-Video.

2. Cilat dhe çfarë pajisjesh janë të nevojshme për funksionimin e MaxTV?

Që të keni MaxTV, ju duhet kyqje për telefon nga Makedonski Telekom, modem/ruter i cili do të lidhet në rrjetin e Makedonski Telekom dhe media pranues 300, i cili e mundëson sigurimin e MaxTV dhe funksionaliteteve të tij shtesë. Pjesë përbërëse dhe e rëndësishme e sistemit paraqet media pranuesi (Media receiver), i cili IP sinjalin e arritur nëpërmjet rrjetit ADSL e shëndrron në sinjal televiziv. Gjatë shfrytëzimit të shërbimit MaxADSL, deri më tash kemi shfrytëzuar të ashtuquajturin ADSL modem, i cili me inkorporimin e shërbimeve avancuese МахTV dhe Call&Surf është zëvendësuar me modem/ruter (Home Gateway). Me ndihmën e kësaj pajisje, drejt rrjetit konektohet jo vetëm media pranuesi por edhe kompjutori nëpërmjet të cilit i kemi në dispozicion internet shërbimet. Pajisja disponon me mur të integruar të zjarrtë (firewall), si dhe me modul WLAN për lidhje pa tel të kompjutorëve.

3. Çka është media pranuesi?

Media pranuesi (Media Receiver) është pajisje e sofistikuar e cila e sjell MaxTV në shtëpinë Tuaj. Për shfrytëzuesit e MaxTV, janë në dispozicion dy lloje të media pranuesve edhe atë MP 300 dhe MP 100. Media pranuesi MP 300 është media pranuesi themelor i cili disponon me memorje personale për inçizim të përmbajtjeve, kurse MP 100 është model pa memorje dhe përdoret për lidhje të TV aparatit shtesë. Detajet mbi media pranuesit mund ti gjeni në Mbështetje për shfrytëzues >Udhëzime në www.maxtv.mk.

4. A janë të gjithë kabllot e nevojshëm për lidhje të media pranuesit me modemin/ruterin MaxADSLpjesë e pajisjeve që marrim me nënshkrimin e kontratës për MaxTV?

Të gjithë kabllot e nevojshëm gjenden në kutinë me media pranuesin.

5. Sa mund të jetë distanca maksimale e modemit MaxADSL të media pranuesit me TV aparatin?

Nuk ekzistojnë kufizime të veçanta.

6. A ekziston mundësia për lidhje pa tel të media pranuesit dhe modemit/ruterit MaxADSL?

Po. Media pranuesi dhe modemi/ruteri mund të lidhen pa tel me ndihmën e pajisjes shtesë (Speedport 101, Swix). Përskaj, lidhjes pa tel, është e mundur edhe lidhja nëpërmjet instalimit elektrik me ndihmën e pajisjes së veçantë.

7. A ekziston mundësia që media pranuesi të kyqet në konektuesin e televizorit HDMI (high definition multimedia interface)?

Po, kablloja HDMI është pjesë e përfshirë në pakon me media pranuesin.

8. Në media pranuesin gjendet konektuesi USB. Për çka shërben?

Për momentin, konektuesi USB nuk ka mbështetje/përkrahje, respektivisht ai nuk mund të përdoret.

9. Sa kohë media pranuesi mund ta ruajTV programin e inçizuar për ta shikuar përsëri?

Kanalet, respektivisht, programet që i inçizoni në media pranues, do të jenë në dispozicion për përdorim aq gjatë, sa ju të vendosni. Media pranuesi ka 160 GB disk të fortë (çka do të thotë më shumë se 150 orë inçizim). Kur të mbushet memorja e plotë e pajisjes, ajo do ju informojë dhe Ju do të vendosni se cilën përmbajtje do ta fshini.

10. Çka ndodh kur disku i fortë i media pranuesit MP 300 mbushet tërësisht?

Materiali i inçizuar ka rradhitjen e tij sipas datave. Nëse disku i fortë është i mbushur tërësisht, atëherë materiali i inçizuar me datë më të vjetër fshihet, me çka lirohet hapësirë për inçizime të reja. Ekziston mundësia të pranoni notifikim se hard disku është mbushur dhe vetë të zgjedhni çka do të fshini varësisht nga konfigurimet në media pranuesin Tuaj.

11. Sa kohë media pranuesi e ruan TV programin e drejtpërdrejtë për ta shikuar përsëri?

Sa i përket memorizimit të kanaleve të drejtpërdrejta, në fakt, bëhet fjalë për memorje të përkohshme, e cila e ruan përmbajtjen që e shikoni nga fillimi i kyqjes së kanalit të dhënë derisa nuk do ta ndërroni. Pasiqë të ndërroni kanalin, fillon memorizimi i kanalit të ri, kurse gjithçka paraprake do të fshihet. Kthimi mbrapa është i mundur për maksimum 2 orë.

12. Në rast të problemeve me shërbimin ose pajisjen kujt ti drejtohem?

Drejtohuni në numrin telefonik falas në 122 për mbështetje për shfrytëzues, i cili është në dispozicion 24 orë në ditë, çdo ditë të vitit.

13. Kush e instalon pajisjen MaxTV?

Shërbimin MaxTV e instalojnë ekipe speciale të trajnuara të Makedonski Telekom, kurse në rast të pakos me vetëinstalim, shfrytëzuesi duhet që vetë të instalojë pajisjen, për të cilën merr udhëzim preciz për instalim. Nëqoftëse keni nevojë për ndihmë shtesë gjatë instalimit të pajisjes, drejtohuni në numrin telefonik falas 122 për mbështetje teknike të shfrytëzuesve, që është në dispozicion 24x7.

14. Каде можам да најдам упатства за користење на услугата и уредите?

Të gjithë udhëzimet lidhur me shërbimin MaxTV mund ti gjeni në telekom.mk Mbështetja për shfrytëzues >Udhëzime

Funksionalitetet e MaxTV, TV guida, Videoteka

1. Çka është mundësuar me funksionet e guides së MaxTV?

MaxTV guida ju jep informacione për programin e të gjithë kanaleve të MaxTV për 14 ditë, duke siguruar mundësi për rezervimin e inçizimit të përmbajtjeve dhe kërkimin e tyre.

2. Në çfarë mënyre inçizohet TV programi?

Inçizimi i ndonjë TV përmbajtje është i mundur në dy mënyra – me ndihmën e guides programore të MaxTV, duke zgjedhur programin dhe komandën e inçizimit të programit. Mundësia për pasqyrim dhe inçizim të programit, përveç me ndihmën e guides programore MaxTV, është në dispozicion edhe nëpërmjet internet guides programore në telekom.mk dhe nëpërmjet celularit, me çka është mundësuar rezervimi i inçizimit edhe kur nuk jeni pranë TV aparatit. Përveç kësaj, është mundësuar edhe inçizimi i programit të drejtpërdrejtë, duke klikuar butonin për inçizim në telekomandën e media pranuesit, me çka fillon inçizimi i programit të drejtpërdrejtë.

3. Për çka bëhet fjalë nëse TV guida tregon të dhëna të gabuara?

Makedonski Telekom e merr programin nga TV kanalet dhe e tregon ashtu siç ata e dorëzojnë. Për të dhënat që kanë të bëjnë, si në aspektin kohor, ashtu edhe për përmbajtjet e programit, të dorëzuara nga TV kanalet, Makedonski Telekom nuk e merr përgjegjësinë.

4. Si të rezervohet inçizimi i programeve që kanë kohë të ndryshme, respektivisht të shtyer të emetimit në krahasim me programin e TV guidës? A ekziston mundësia për prolongim kohor të inçizimit?

Inçizimi bëhet në bazë të termineve të caktuara, të definuara në guidën MaxTV. Përveç kongigurimit automatic, ekziston mundësia edhe për konfigurim manual kohor të inçizimit të programeve. Në atë mënyrë, mund ta rregulloni fillimin e inçizimit një periudhë të caktuar para terminit të caktuar të fillimit të programit në guide dhe të rregulloni fundin e inçizimit pas terminit të caktuar për fund të programit. Kjo ka funksion praktik por edhe të sigurisë, në rast kur emetimi i ndonjë emisioni fillon me vonesë, kurse sistemi veç ka filluar me inçizim në bazë të të dhënave të marra nga guida MaxTV.

5. A ekziston mundësia të inçizohet më shumë se një përmbajtje dhe të shikohet program televiziv?

Shërbimi MaxTV jep mundësinë që njëkohësisht të inçizoni një TV përmbajtje, derisa përcillni ndonjë tjetër drejtpërdrejtë. Ekziston mundësia që njëkohësisht të inçizohen maksimum dy përmbajtje. Gjatë kohës së inçizimit të dy përmbajtjeve, njëkohësisht, ekziston mundësia që njëri prej programeve të përcillet dhe pastaj të inçizohet.

6. Pse disa TV kanale edhe më tej nuk kanë të siguruar përkthim në gjuhën maqedone?

Vendimin për lokalizimin e përmbajtjeve të TV kanaleve, shumë shpesh e bëjnë në bazë të numrit total të shfrytëzuesve/shikuesve të paraqitur nga të gjithë operatorët që e riemitojnë atë kanal në territory të caktuar. Kur shfrytëzuesit do të tejkalojnë numër të caktuar kritik në atë territor (në këtë rast R. e Maqedonisë), TV kanalet vendosin mbi profitabilitetin për lokalizim. Në raport me lokalizimin, respektivisht përkthimin e përmbajtjeve të TV kanaleve, MaxTV i transmeton ashtu siç i sigurojnë kanalet.

7. Pse në disa kanale zëri është më i dobët në raport me të tjerët?

TV sinjali transmetohet me kualitetin e zërit ashtu siç e dorëzojnë TV kanalet. Për momentin nuk ka mundësi teknike për nivelizim të nivelit të ndryshëm të fortësisë së zërit të TV kanaleve, çka nuk do të thotë që në të ardhmen nuk do të sigurohet.

8. A është e mundur kanalet lokale në dispozicion vetëm për disa qytete të shikohen në tërë territorin e Republikës së Maqedonisë?

A është e mundur kanalet lokale në dispozicion vetëm për disa qytete të shikohen në tërë territorin e Republikës së Maqedonisë?

9. A ekziston mundësia për kontroll të programit, respektivisht të filmave, sipas përmbajtjes (për shembull, ndalesë për qasje të fëmijëve në disa përmbajtje për të rritur)?

Po, i ashtuquajturi „kontroll prindëror“ është funksionalitet i siguruar me MaxTV. Me anë të Pin kodit katërshifror, mund ti ndaloni fëmijëve tuaj qasje deri te të gjithë filmat dhe emisionet, për shikimin e të cilave ekziston rekomandim për kufizim të përcjelljes për shkak të moshës. Ky funksionalitet mundëson edhe bllokimin e TV kanaleve dhe qasje të limituar te përmbajtjet në Videotekë.

10. Cili është PIN-i bazik për kontrollin prindëror?

PIN kodi është dhënë në kontratën që keni nënshkruar gjatë blerjes së shërbimit MaxTV.

11. Vallë numri i filmave të ofruar në Videotekë do të jetë gjithmonë i njejtë?

Numri i përmbajtjeve në Videotekë vazhdimisht rritet, kurse përmbajtjet në kontinuitet ndryshohen dhe rimbushen.

12. Si mund të marr një film?

Nëse merrni me qira/shfrytëzoni filma nga Videoteka jonë, do të kurseni edhe kohë edhe të holla. Mënyra e marrjes është e lehtë dhe e shpejtë, mund ta bëni nëpërmjet menysë së MaxTV, me ndihmën e telekomandës, ulur nga fotelja juaj. Duke përdorur vetëm disa butona, mund të zgjedhni dhe të merrni filma nga Videoteka, e cila inicohet edhe nga menyja. Oferta jonë është e pasuruar me hite botërore dhe filma të llojllojshëm nga të gjithë zhanret.

13. Cili është çmimi për marrjen në shfrytëzim të filmit?

Për çmimin e marrjes në shfrytëzim të filmave mund të informoheni nëpërmjet TV aparatit Tuaj, nëpërmjet menysë Videoteka ose në pjesë Videoteka në këtë veb faqe.

14. Në çfarë mënyre paguhet për marrjen e filmit në shfrytëzim?

Pagesa për marrjen në shfrytëzim të filmave përfshihet në faturën e parë të ardhshme telefonike.

15. Për sa kohë mund të mirret në shfrytëzim një film?

Një film mund të merret në shfrytëzim për një ditë (24 orë). Kjo do të thotë, se filmi marrë në shfrytëzim, lartësia e kompenzimit për shfrytëzim, gjatë një dite mund të shikohet pakufizuar herë.

16. Në çfarë mënyre është në dispozicion teleteksti?

Në mes të telekomandës gjenden butona, me ndihmën e të cilave është në dispozicion teleteksti. Teleteksti nga shumica e TV kanaleve nuk është në dispozicion për momentin për shkak të mungesës së pajisjes që TV kanalet duhet ta vendosin për lidhjen e teletekstit me platformën dixhitale MaxTV.

17. Si ta konfiguroj televizorin në HD?

Nëqoftëse e përcillni programin e MaxTV nëpërmjet LCD ose plazma televizorit dhe dëshironi plotësisht të kënaqeni në performansat HD të TV aparatit tuaj, kryeni këto hapa:


Gjatë kohës së përcjelljes së programit zgjidhni:
Menu > Konfigurimi >Televizioni


Nga menyja zgjidhni „Përpjestimi i ekranit " dhe HD rezolucionin përkatës në pajtim me karakteristikat e TV aparatit tuaj (720p për HD Ready dhe 1080i për Full HD aparate). Duke zgjedhur „Vazhdo" dhe pastaj në funksionin „Fillo test", fillon testimi.


Zgjidhni „Ruaj" dhe kënaquni në fotografinë e kristaltë.

Derisa i përcillni programet, varësisht nga përmbajtjet, mund edhe ta zmadhoni (zoom) ose ta zvogloni fotografinë.

Duke klikuar butonin dhe navigim me shigjetat pozicionohuni në opcionin „Gjerësia dhe lartësia e fotografisë “dhe pastaj me shigjetat zgjidhni formatin e fotografisë që më së shumti ju përshtatet.

Me ndihmën e butonit mundeni drejtpërdrejtë të kongiguroni fotografinë.

Për të përcjellur programet në rezolucion HD duhet që media pranuesi të lidhet me TV aparatin nëpërmjet kabllos HDMI. Mënyrën e lidhjes mund ta shihni në udhëzim.

Si ta ndryshoj gjuhën audio të TV kanalit?

Në rast kur TV kanali ka mundësi për më shumë audio gjuhë, ato mund ti ndryshoni në këto mënyra:

  • Në çdo kyqje të kanalit, nëpërmjet butonit në telekomandë, pastaj zgjidhni „Audio përkthime“ ose
  • Për një herë, duke zgjedhur audio gjuhën bazike e cila vlen për të gjithë kanalet (nëqoftëse ekziston mundësia për atë audio gjuhë) nëpërmjet Meny / Konfigurime / Përgjithshme / Audio / Audio gjuha

Si të ndryshoj gjuhën e përkthimit (title) të TV kanalit?

Në rast TV kanali të ketë mundësi për më shumë përkthime, ato mund ti ndryshoni në këto mënyra:

  • Në çdo kyqje të kanalit, nëpërmjet butonit në telekomandë, pastaj zgjidhni „Përkthime“ ose
  • Për një herë, duke zgjedhur përkthimin bazik i cila vlen për të gjithë kanalet (nëqoftëse ekziston mundësia për atë përkthim) nëpërmjet Meny / Konfigurime / Televizioni / Përkthimet