2021 Финансиски настани

Нашиот календар на настани ги содржи сите клучни финансиски настани на Македонски Телеком АД - Скопје (Македонски Телеком) за тековната година.

Датум Настан/Вид на извештај
26.02.2021 Неревидирани финансиски извештаи на Македонски Телеком според Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) и Образложение за работењето за 2020 година до Македонска берза на хартии од вредност.
01.03.2021 Годишна сметка на Македонски Телеком за 2020 година во согласност со усвоените МСФИ објавени во “Службен весник на Република Северна Македонија” и Годишен извештај за оперативното работење за 2020 година до Централен регистар и Управа за јавни приходи.
04.05.2021* Неревидиран биланс на успех на Македонски Телеком според МСФИ и Образложение за работењето за првите три месеци од 2021 година до Македонска берза на хартии од вредност.
03.08.2021* Неревидирани финансиски извештаи на Македонски Телеком според МСФИ и Образложение за работењето за првата половина од 2021 година до Македонска берза на хартии од вредност.
01.11.2021* Неревидиран биланс на успех на Македонски Телеком според МСФИ и Образложение за работењето за првите девет месеци од 2021 година до Македонска берза на хартии од вредност.

* Датумот подлежи на промена

** Годишниот извештај за работењето и целосните ревидирани финансиски извештаи според МСФИ се објавуваат во рок од 7 дена по усвојувањето од Собранието на акционери до Македонската берза на хартии од вредност, но не подоцна од 31. мај 2021 година.

2020 ФИНАНСИСКИ НАСТАНИ

Нашиот календар на настани ги содржи сите клучни финансиски настани на Македонски Телеком АД - Скопје (Македонски Телеком) за тековната година.

Датум Настан/Вид на извештај
19.02.2020* Неревидирани финансиски извештаи на Македонски Телеком според Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) и Образложение за работењето за 2019 година до Македонска берза на хартии од вредност.
28.02.2020 Годишна сметка на Македонски Телеком за 2019 година во согласност со усвоените МСФИ објавени во “Службен весник на Република Северна Македонија” и Годишен извештај за оперативното работење за 2019 година до Централен регистар и Управа за јавни приходи.
14.05.2020* Неревидиран биланс на успех на Македонски Телеком според МСФИ и Образложение за работењето за првите три месеци од 2020 година до Македонска берза на хартии од вредност.
30.06.2020 Годишни ревидирани финансиски извештаи на Македонски Телеком за 2019 година во согласност со МСФИ објавени во “Службен весник на Република Северна Македонија” и Годишен извештај за оперативното работење за 2019 година до Централен регистар.
06.08.2020* Неревидирани финансиски извештаи на Македонски Телеком според МСФИ и Образложение за работењето за првата половина од 2020 година до Македонска берза на хартии од вредност.
05.11.2020* Неревидиран биланс на успех на Македонски Телеком според МСФИ и Образложение за работењето за првите девет месеци од 2020 година до Македонска берза на хартии од вредност.

* Датумот подлежи на промена

**Годишниот извештај за работењето и целосните ревидирани финансиски извештаи според МСФИ се објавуваат во рок од 7 дена по усвојувањето од Собранието на акционери до Македонската берза на хартии од вредност

2019 Финансиски настани

Нашиот календар на настани ги содржи сите клучни финансиски настани на Македонски Телеком АД - Скопје (Македонски Телеком) за тековната година.

Датум Настан/Вид на извештај
21.02.2019 Неревидирани финансиски извештаи на Македонски Телеком според Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) и Образложение за работењето за 2018 година до Македонска берза на хартии од вредност.
28.02.2019 Годишна сметка на Македонски Телеком за 2018 година во согласност со усвоените МСФИ објавени во “Службен весник на Република Македонија” и Годишен извештај за оперативното работење за 2018 година до Централен регистар и Управа за јавни приходи на РМ.
09.05.2019* Неревидиран биланс на успех на Македонски Телеком според МСФИ и Образложение за работењето за првите три месеци од 2019 година до Македонска берза на хартии од вредност.
30.06.2019 Годишни ревидирани финансиски извештаи на Македонски Телеком за 2018 година во согласност со МСФИ објавени во “Службен весник на Република Македонија” и Годишен извештај за оперативното работење за 2018 година до Централен регистар на РМ.
08.08.2019* Неревидирани финансиски извештаи на Македонски Телеком според МСФИ и Образложение за работењето за првата половина од 2019 година до Македонска берза на хартии од вредност.
07.11.2019* Неревидиран биланс на успех на Македонски Телеком според МСФИ и Образложение за работењето за првите девет месеци од 2019 година до Македонска берза на хартии од вредност.

* Датумот подлежи на промена

** Годишниот извештај за работењето и целосните ревидирани финансиски извештаи според МСФИ се објавуваат во рок од 7 дена по усвојувањето од Собранието на акционери до Македонската берза на хартии од вредност

2018 Финансиски настани

Нашиот календар на настани ги содржи сите клучни финансиски настани на Македонски Телеком АД - Скопје (Македонски Телеком) за тековната година.

Датум Настан/Вид на извештај
22.02.2018 Неревидирани финансиски извештаи на Македонски Телеком според Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) и Образложение за работењето за 2017 година до Македонска берза на хартии од вредност.
28.02.2018 Годишна сметка на Македонски Телеком за 2017 година во согласност со усвоените МСФИ објавени во “Службен весник на Република Македонија” и Годишен извештај за оперативното работење за 2017 година до Централен регистар и Управа за јавни приходи на РМ.
09.05.2018 Неревидиран биланс на успех на Македонски Телеком според МСФИ и Образложение за работењето за првите три месеци од 2018 година до Македонска берза на хартии од вредност.
30.06.2018 Годишни ревидирани финансиски извештаи на Македонски Телеком за 2017 година во согласност со МСФИ објавени во “Службен весник на Република Македонија” и Годишен извештај за оперативното работење за 2017 година до Централен регистар на РМ.
09.08.2018 Неревидирани финансиски извештаи на Македонски Телеком според МСФИ и Образложение за работењето за првата половина од 2018 година до Македонска берза на хартии од вредност.
08.11.2018 Неревидиран биланс на успех на Македонски Телеком според МСФИ и Образложение за работењето за првите девет месеци од 2018 година до Македонска берза на хартии од вредност.

*Годишниот извештај за работењето и целосните ревидирани финансиски извештаи според МСФИ се објавуваат во рок од 7 дена по усвојувањето од Собранието на акционери до Македонската берза на хартии од вредност

2017 Финансиски настани

Нашиот календар на настани ги содржи сите клучни финансиски настани на Македонски Телеком АД - Скопје (Македонски Телеком) за тековната година.

Датум Настан/Вид на извештај
23.02.2017 Неревидирани финансиски извештаи на Македонски Телеком според Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) и Образложение за работењето за 2016 година до Македонска берза на хартии од вредност.
28.02.2017 Годишна сметка на Македонски Телеком за 2017 година во согласност со усвоените МСФИ објавени во “Службен весник на Република Македонија” и Годишен извештај за оперативното работење за 2017 година до Централен регистар и Управа за јавни приходи на РМ.
11.05.2017 Неревидиран биланс на успех на Македонски Телеком според МСФИ и Образложение за работењето за првите три месеци од 2017 година до Македонска берза на хартии од вредност.
30.06.2017 Годишни ревидирани финансиски извештаи на Македонски Телеком за 2016 година во согласност со МСФИ објавени во “Службен весник на Република Македонија” и Годишен извештај за оперативното работење за 2016 година до Централен регистар на РМ.
03.08.2017 Неревидирани финансиски извештаи на Македонски Телеком според МСФИ и Образложение за работењето за првата половина од 2017 година до Македонска берза на хартии од вредност.
09.11.2017 Неревидиран биланс на успех на Македонски Телеком според МСФИ и Образложение за работењето за првите девет месеци од 2017 година до Македонска берза на хартии од вредност.

*Годишниот извештај за работењето и целосните ревидирани финансиски извештаи според МСФИ се објавуваат во рок од 7 дена по усвојувањето од Собранието на акционери до Македонската берза на хартии од вредност

2016 Финансиски настани

Нашиот календар на настани ги содржи сите клучни финансиски настани на Македонски Телеком АД - Скопје (Македонски Телеком) за тековната година.

Датум Настан/Вид на извештај
26.02.2016 Неревидирани финансиски извештаи на Македонски Телеком според Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) и Образложение за работењето за 2015 година до Македонска берза на хартии од вредност.
28.02.2016 Годишна сметка на Македонски Телеком за 2015 година во согласност со усвоените МСФИ објавени во “Службен весник на Република Македонија” и Годишен извештај за оперативното работење за 2015 година до Централен регистар и Управа за јавни приходи на РМ.
04.05.2016 Неревидиран биланс на успех на Македонски Телеком според МСФИ и Образложение за работењето за првите три месеци од 2016 година до Македонска берза на хартии од вредност.
30.06.2016 Годишни ревидирани финансиски извештаи на Македонски Телеком за 2015 година во согласност со МСФИ објавени во “Службен весник на Република Македонија” и Годишен извештај за оперативното работење за 2015 година до Централен регистар на РМ.
05.08.2016 Неревидирани финансиски извештаи на Македонски Телеком според МСФИ и Образложение за работењето за првата половина од 2016 година до Македонска берза на хартии од вредност.
10.11.2016 Неревидиран биланс на успех на Македонски Телеком според МСФИ и Образложение за работењето за првите девет месеци од 2016 година до Македонска берза на хартии од вредност.

*Годишниот извештај за работењето и целосните ревидирани финансиски извештаи според МСФИ се објавуваат во рок од 7 дена по усвојувањето од Собранието на акционери до Македонската берза на хартии од вредност

2015 Финансиски настани

Нашиот календар на настани ги содржи сите клучни финансиски настани на Македонски Телеком АД - Скопје (Македонски Телеком) за тековната година.

Датум Настан/Вид на извештај
25.02.2015* Неконсолидирани и консолидирани неревидирани финансиски извештаи на Македонски Телеком според МСФИ за 2014 година до Македонска берза на хартии од вредност
28.02.2015 Годишна сметка на Македонски Телеком за 2014 според општо прифатените сметководствени принципи на РМ до Централен регистар и Управа за јавни приходи на РМ
31.03.2015 Консолидирана годишна сметка за 2014 и извештај за оперативното работење на Групацијата на Македонски Телеком според општо прифатените сметководствени принципи на РМ до Централен регистар на РМ
13.05.2015* Неконсолидиран и консолидиран неревидиран биланс на успех на Македонски Телеком и анализа на неконсолидираната и консолидираната оперативна добивка изготвени според МСФИ за првото тримесечје од 2015 година до Македонска берза на хартии од вредност
30.06.2015 Годишни ревидирани финансиски извештаи на Македонски Телеком за 2014 (неконсолидирани и консолидирани) според општо прифатените сметководствени принципи на РМ и МСФИ до Централен регистар на РМ
06.08.2015* Неконсолидирани и консолидирани неревидирани финансиски извештаи на Македонски Телеком според МСФИ за првата половина од 2015 година до Македонска берза на хартии од вредност
05.11.2015* Неконсолидиран и консолидиран неревидиран биланс на успех на Македонски Телеком и анализа на неконсолидираната и консолидираната оперативна добивка изготвени според МСФИ за третото тримесечје од 2015 година до Македонска берза на хартии од вредност

* датумот подлежи на промена

** годишниот извештај за работењето и целосните ревидирани консолидирани и неконсолидирани финансиски извештаи според МСФИ се објавуваат во рок од 7 дена по усвојувањето од Собранието на акционери

2014 Финансиски настани

Нашиот календар на настани ги содржи сите клучни финансиски настани на Македонски Телеком АД - Скопје (Македонски Телеком) за тековната година.

Датум Настан/Вид на извештај
28.02.2014 Годишна сметка на Македонски Телеком за 2013 според општо прифатените сметководствени принципи на РМ до Централен регистар и Управа за јавни приходи на РМ повеќе
27.02.2014 Неконсолидирани и консолидирани неревидирани финансиски извештаи на Македонски Телеком според МСФИ за 2013 година до Македонска берза на хартии од вредност повеќе
28.03.2014 ** Годишен извештај за работењето на Македонски Телеком за 2013 и целосни ревидирани консолидирани и неконсолидирани финансиски извештаи според МСФИ за 2013 година до Македонска берза на хартии од вредност повеќе
31.03.2014 Консолидирана годишна сметка за 2013 и извештај за оперативното работење на Групацијата на Македонски Телеком според општо прифатените сметководствени принципи на РМ до Централен регистар на РМ повеќе
08.05.2014 Неконсолидиран и консолидиран неревидиран биланс на успех на Македонски Телеком и анализа на неконсолидираната и консолидираната оперативна добивка изготвени според МСФИ за првото тримесечје од 2014 година до Македонска берза на хартии од вредност повеќе
30.06.2014 Годишни ревидирани финансиски извештаи на Македонски Телеком за 2013 (неконсолидирани и консолидирани) според општо прифатените сметководствени принципи на РМ и МСФИ до Централен регистар на РМ повеќе
07.08.2014 Неконсолидирани и консолидирани неревидирани финансиски извештаи на Македонски Телеком според МСФИ за првата половина од 2014 година до Македонска берза на хартии од вредност повеќе
06.11.2014 Неконсолидиран и консолидиран неревидиран биланс на успех на Македонски Телеком и анализа на неконсолидираната и консолидираната оперативна добивка изготвени според МСФИ за третото тримесечје од 2014 година до Македонска берза на хартии од вредност повеќе

* датумот подлежи на промена

** годишниот извештај за работењето и целосните ревидирани консолидирани и неконсолидирани финансиски извештаи според МСФИ се објавуваат во рок од 7 дена по усвојувањето од Собранието на акционери

2013 Финансиски настани

Нашиот календар на настани ги содржи сите клучни финансиски настани на Македонски Телеком АД - Скопје (Македонски Телеком) за тековната година.

Датум Настан/Вид на извештај
28.02.2013 Годишна сметка на Македонски Телеком за 2012 според општо прифатените сметководствени принципи на РМ до Централен регистар и Управа за јавни приходи на РМ
07.03.2013 Неконсолидирани неревидирани финансиски извештаи на Македонски Телеком според МСФИ за 2012 година до Комисија за хартии од вредност на РМ
05.04.2013 Kонсолидирани неревидирани финансиски извештаи на Македонски Телеком според МСФИ за 2012 година до Комисија за хартии од вредност на РМ
29.03.2013 Консолидирана годишна сметка за 2012 и извештај за оперативното работење на Групацијата на Македонски Телеком според општо прифатените сметководствени принципи на РМ до Централен регистар на РМ
31.05.2013 Годишен извештај на Македонски Телеком за 2012, вклучувајќи ги и ревидираните консолидирани и неконсолидирани финансиски извештаи според МСФИ до Комисија за хартии од вредност на РМ
30.06.2013 Годишни ревидирани финансиски извештаи на Македонски Телеком за 2012 (неконсолидирани и консолидирани) според општо прифатените сметководствени принципи на РМ и МСФИ до Централен регистар на РМ
21.08.2013 Неконсолидирани и консолидирани неревидирани финансиски извештаи на Македонски Телеком според МСФИ за првата половина од 2013 година до Македонска берза на хартии од вредност
07.11.2013 Неконсолидиран и консолидиран неревидиран биланс на успех на Македонски Телеком и анализа на неконсолидираната и консолидираната оперативна добивка изготвени според МСФИ за третото тримесечје од 2013 година до Македонска берза на хартии од вредност

2012 Финансиски настани

Нашиот календар на настани ги содржи сите клучни финансиски настани на Македонски Телеком АД - Скопје (Македонски Телеком) за тековната година.

Датум Настан/Вид на извештај
29.02.2012 Годишна сметка на Македонски Телеком за 2011 според општо прифатените сметководствени принципи на РМ до Централен регистар и Управа за јавни приходи на РМ
31.03.2012 Консолидирана годишна сметка за 2011 и извештај за оперативното работење на Групацијата на Македонски Телеком според општо прифатените сметководствени принципи на РМ до Централен регистар на РМ
30.04.2012 Консолидиран и неконсолидиран неревидиран биланс на успех на Македонски Телеком и анализа на консолидираната и неконсолидираната оперативна добивка изготвени според МСФИ, како и соодветните образложенија за работењето за првото тримесечје од 2012 година до Комисија за хартии од вредност на РМ
31.05.2012 Годишен извештај на Македонски Телеком за 2011, вклучувајќи ги и ревидираните консолидирани и неконсолидирани финансиски извештаи според МСФИ до Комисија за хартии од вредност на РМ
15.06.2012 Објава на резиме од ревидираните консолидирани и неконсолидирани финансиски извештаи за 2011на Македонски Телеком според МСФИ и мислење од овластен ревизор во Дневен весник во РМ
30.06.2012 Годишни ревидирани финансиски извештаи на Македонски Телеком за 2011 (за компанијата и консолидирани) според општо прифатените сметководствени принципи на РМ и МСФИ до Централен регистар на РМ
14.08.2012 Полугодишен извештај на Македонски Телеком за 2012, вклучувајќи ги и неревидираните консолидирани и неконсолидирани финансиски извештаи според МСФИ за првата половина од 2012 година до Комисија за хартии од вредност на РМ
30.10.2012 Консолидиран и неконсолидиран неревидиран биланс на успех на Македонски Телеком и анализа на консолидираната и неконсолидираната оперативна добивка изготвени според МСФИ, како и соодветните образложенија за работењето за третото тримесечје од 2012 година до Комисија за хартии од вредност на РМ

2011 Финансиски настани

Нашиот календар на настани ги содржи сите клучни финансиски настани на Македонски Телеком АД - Скопје (Македонски Телеком) за тековната година.

Датум Настан/Вид на извештај
28.02.2011 Годишна сметка на Македонски Телеком за 2010 според општо прифатените сметководствени принципи на РМ до Централен регистар и Управа за јавни приходи на РМ
31.03.2011 Консолидирана годишна сметка за 2010 и извештај за оперативното работење на Групацијата на Македонски Телеком според општо прифатените сметководствени принципи на РМ до Централен регистар на РМ
30.04.2011 Консолидиран и неконсолидиран неревидиран биланс на успех на Македонски Телеком и анализа на консолидираната и неконсолидираната оперативна добивка изготвени според МСФИ, како и соодветните образложенија за работењето за првото тримесечје од 2011година до Комисија за хартии од вредност на РМ
31.05.2011 Годишен извештај на Македонски Телеком за 2010, вклучувајќи ги и ревидираните консолидирани и неконсолидирани финансиски извештаи според МСФИ до Комисија за хартии од вредност на РМ
15.06.2011 Објава на резиме од ревидираните консолидирани и неконсолидирани финансиски извештаи за 2010 на Македонски Телеком според МСФИ и мислење од овластен ревизор во Дневен весник во РМ
30.06.2011 Годишни ревидирани финансиски извештаи на Македонски Телеком за 2010 (за компанијата и консолидирани) според општо прифатените сметководствени принципи на РМ и МСФИ до Централен регистар на РМ
14.08.2011 Полугодишен извештај на Македонски Телеком за 2011, вклучувајќи ги и неревидираните консолидирани и неконсолидирани финансиски извештаи според МСФИ за првата половина од 2011 година до Комисија за хартии од вредност на РМ
30.10.2011 Консолидиран и неконсолидиран неревидиран биланс на успех на Македонски Телеком и анализа на консолидираната и неконсолидираната оперативна добивка изготвени според МСФИ, како и соодветните образложенија за работењето за третото тримесечје од 2011 година до Комисија за хартии од вредност на РМ

2010 Финансиски настани

Нашиот календар на настани ги содржи сите клучни финансиски настани на Македонски Телеком АД - Скопје (Македонски Телеком) за тековната година.

Датум Настан/Вид на извештај
28.02.2010 Годишна сметка на Македонски Телеком за 2009 според општо прифатените сметководствени принципи на РМ до Централен регистар и Управа за јавни приходи на РМ
31.03.2010 Консолидирана годишна сметка за 2009 и извештај за оперативното работење на Македонски Телеком според општо прифатените сметководствени принципи на РМ до Централен регистар на РМ
30.04.2010 Консолидиран и неконсолидиран неревидиран биланс на успех на Македонски Телеком и анализа на консолидираната и неконсолидираната оперативна добивка изготвени според МСФИ, како и образложение за работењето на Групацијата на Македонски Телеком за првото тримесечје од 2010 година до Комисија за хартии од вредност на РМ
30.04.2010 Годишен извештај на Македонски Телеком за 2009, вклучувајќи ги и ревидираните консолидирани финансиски извештаи според МСФИ до Комисија за хартии од вредност на РМ
15.05.2010 Објава на резиме од ревидираните консолидирани финансиски извештаи за 2009 според МСФИ и мислење од овластен ревизор во Дневен весник во РМ
30.06.2010 Годишни ревидирани финансиски извештаи на Македонски Телеком за 2009 (за компанијата и консолидирани) според општо прифатените сметководствени принципи на РМ и МСФИ до Централен регистар на РМ
14.08.2010 Полугодишен извештај на Македонски Телеком за 2010, вклучувајќи ги и неревидираните консолидирани финансиски извештаи на Македонски Телеком според МСФИ за првата половина од 2010 година до Комисија за хартии од вредност на РМ
30.10.2010 Консолидиран и неконсолидиран неревидиран биланс на успех на Македонски Телеком и анализа на консолидираната и неконсолидираната оперативна добивка изготвени според МСФИ, како и образложение за работењето на Групацијата на Македонски Телеком за третото тримесечје од 2010 година до Комисија за хартии од вредност на РМ

2009 Финансиски настани

Нашиот календар на настани ги содржи сите клучни финансиски настани на Македонски Телеком АД - Скопје (Македонски Телеком) за тековната година.

Датум Настан/Вид на извештај
28.02.2009 Годишна сметка на Македонски Телеком за 2008 според општо прифатените сметководствени принципи на РМ до Централен регистар и Управа за јавни приходи на РМ
31.03.2009 Консолидирана годишна сметка за 2008 и извештај за оперативното работење на Македонски Телеком според општо прифатените сметководствени принципи на РМ до Централен регистар на РМ
30.04.2009 Консолидиран и неконсолидиран неревидиран биланс на успех на Македонски Телеком и анализа на консолидираната и неконсолидираната оперативна добивка изготвени според МСФИ, како и образложение за работењето на Групацијата на Македонски Телеком за првото тримесечје од 2009 година до Комисија за хартии од вредност на РМ
30.04.2009 Годишен извештај на Македонски Телеком за 2008, вклучувајќи ги и ревидираните консолидирани финансиски извештаи според МСФИ до Комисија за хартии од вредност на РМ
15.05.2009 Објава на резиме од ревидираните консолидирани финансиски извештаи за 2008 според МСФИ и мислење од овластен ревизор во Дневен весник во РМ
30.06.2009 Годишни ревидирани финансиски извештаи на Македонски Телеком за 2008 (за компанијата и консолидирани) според општо прифатените сметководствени принципи на РМ и МСФИ до Централен регистар на РМ
14.08.2009 Полугодишен извештај на Македонски Телеком за 2009, вклучувајќи ги и неревидираните консолидирани финансиски извештаи на Македонски Телеком според МСФИ за првата половина од 2009 година до Комисија за хартии од вредност на РМ
30.10.2009 Консолидиран и неконсолидиран неревидиран биланс на успех на Македонски Телеком и анализа на консолидираната и неконсолидираната оперативна добивка изготвени според МСФИ, како и образложение за работењето на Групацијата на Македонски Телеком за третото тримесечје од 2009 година до Комисија за хартии од вредност на РМ

2008 Финансиски настани

Нашиот календар на настани ги содржи сите клучни финансиски настани на Македонски Телеком АД - Скопје (Македонски Телеком) за тековната година.

Датум Настан/Вид на извештај
29.02.2008

Годишна сметка на Македонски Телеком за 2007 според општо прифатените сметководствени принципи на РМ до Централниот регистар и Управата за јавни приходи на РМ

31.03.2008

Консолидирана годишна сметка за 2007 и извештај за оперативното работење на Македонски Телеком според општо прифатените сметководствени принципи на РМ до Централниот регистар на РМ

30.04.2008

Консолидиран и неревидиран биланс на успех на Македонски Телеком според МСФИ и образложение за работењето на Македонски Телеком за првиот квартал од 2008 година до Комисијата за хартии од вредност на РМ

30.04.2008

Годишен извештај на Македонски Телеком за 2007, вклучувајќи ги и ревидираните консолидирани финансиски извештаи според МСФИ до Комисијата за хартии од вредност на РМ

15.05.2008 Објава на резиме од ревидираните консолидирани финансиски извештаи за 2007 според МСФИ и мислење од овластен ревизор во Дневен весник во РМ
30.06.2008

Годишни ревидирани финансиски извештаи на Македонски Телеком за 2007 (за компанијата и консолидирани) според општо прифатените сметководствени принципи на РМ и МСФИ до Централниот регистар на РМ

14.08.2008

Консолидиран и неревидиран финансиски извештај на Македонски Телеком според МСФИ за првата половина од 2008 година до Комисијата за хартии од вредност на РМ

30.10.2008

Консолидиран и неревидиран биланс на успех на Македонски Телеком според МСФИ и образложение за работењето на Македонски Телеком за третиот квартал од 2008 година до Комисијата за хартии од вредност на РМ


Годишни извештаи

Годишен извештај за 2020

Контакт

Сектор за корпоративни финансии

E-адреса:IR@telekom.mk

Aдреса:
Кеј 13-ти Ноември бр. 6, 1000 Скопје, Република Северна Македонија