Македонски Телеком АД – Скопје обезбедува големопродажна услуга за телевизија преку интернет протокол (IPTV) согласно технички расположливите капацитети.

Ве молиме Вашите барања за конкретната услуга, подетални информации и појаснувања да ги испраќате на е-маилот на Деловниот Центар за интерконекција и големопродажба на Македонски Телеком АД – Скопје: dcbc@telekom.me
Десктоп верзија