Hosting shërbime shtesë

  • E-adresë shtesë
  • Regjistrim të domenit në DNS serverat e Makedonski Telekom
  • Ridrejtim të veb faqes
  • Nëndomen shtesë
 Çmimi pa TVSHÇmimi me TVSH
E-adresa shtesë (në vit) 127 den. 149 den.
Regjistrim të domenit në DNS serverat e Makedonski Telekom (në vit)
423 den. 499 den.
Ridrejtim të veb faqes (në vit) 423 den. 499 den.
Nëndomen shtesë (në vit) 423 den. 499 den.
Mailing lista në kuadër të domenit (në vit) 423 den. 499 den.
WAP gateway (nëndomen, njëfish) 200 den. 236 den.

Vërejtje

Në kuadër të veb hosting pakove është përfshirë ridrejtimi deri te plus edhe një domen (veb adresë) i cili do të jetë në pronësi të shfrytëzuesit (domeni i ri nuk përfshin edhe ridrejtimin e e-postës).

Pakot përfshijnë edhe nëndomene në zonën DNS të shfrytëzuesit – A record (mapimi i emrit të domenit me IP adresë) dhe MX record (mapimi i emrit të domenit me mail serverat për të njejtin domen) – për faqe që hostohen jashtë hosting pakove në serverin e përbashkët të Makedonski Telekom.

E-adresa e cila do të përdoret për krijimine mailing listës është e përfshirë në kuotën përkatëse (numrin) të e-adresave për çdo pako në veçanti.

Nëndomenat e përfshirë kanë të bëjnë me kuotën totale në veb hapësirën në kuadër të pakos së zgjedhur dhe nuk nënkuptojnë krijimin e e-adresave për nëndomenet.

Regjistrimi i emrit të domenit në DNS serverat e Makedonski Telekom vlen vetëm për domen-at në pronësi të pronarit.

Pakot nuk përfshijnë alias-e për e-adresat.

Informacione në support@t-home.mk ose në Kontakt qendrën në 120.

Verzioni desktop